04.O.03 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
04.O.03

Område
Ulfborg

Anvendelse generelt
Offentlige formål

Bebyggelsesprocent
15

Etageantal
2

Bygningshøjde
8.5

Anvendelse
Offentlige formål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Kirkegård og præstebolig med dertilhørende faciliteter.

Parkeringspladser
Biler: mindst 2 parkeringspladser pr. bolig og mindst 1 parkeringsplads pr. bruttoetageareal, dog mindst 2 pr. virksomhed. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2 bruttoetageareal.

Notat om zoneforhold
Landzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 1107

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 15 %

Etageantal: Højst 2 etager

Bygningshøjde: Højst 8,5

Miljø
Grundvandsbeskyttelse:
Tiltagskrav:
Kirkegårdsområdet skal drænes og drænvandet skal tilsluttes spildevandskloak.

Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.

Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen
skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Befæstelsesgraden skal forsøges minimeret og som minimum afstemmes med behovet for grundvandsdannelse, jf. overudnyttelse af grundvandsressourcen i vandplanen. Tage kan anlægges som grønne tage, og stier kan etableres med permeable belægninger.

Regnvands- og spildevandsledninger skal til enhver tid opfylde den bedst tilgængelige teknologi med hensyn til tæthed, samlinger, tæthedsprøvning med videre. Indskrives i Spildevandsplanen.

Der må ikke nedgraves olietanke.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed