05.C.06 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
05.C.06

Område
Vemb

Anvendelse generelt
Centerformål

Bebyggelsesprocent
50

Etageantal
2

Bygningshøjde
8.5

Anvendelse
Centerformål

Butiksforsyning
Maksimale butiksstørrelser: Dagligvarebutik 2.000 m2. Udvalgsvarebutik 1.000 m2. Butiksarealer i alt i Vemb bymidte 5.439 m2.

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Åben-lav bebyggelse og tæt-lav bebyggelse. Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende struktur i området. Tæt-lav bebyggelse kan indpasses i et eksisterende boligområde, såfremt bebyggelsens proportioner og struktur tilpasses områdets karakter.

Friareal
Der skal til en bebyggelse udlægges opholdsarealer af en passende størrelse i forhold til bebyggelsens benyttelse, omfang og beliggenhed.

Infrastruktur
Biler: mindst 1 pr. 30 m2 bruttoetageareal til butik, dog mindst 2 pr. butik og mindst 1 pr. 50 m2 bruttoetageareal til erhverv, dog mindst 2 pr. virksomhed. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2 bruttoetageareal. Åben-lav: mindst 2 pr. bolig. Tæt-lav: mindst 2 pr. bolig. Hvis mindst 1/3 af pladserne etableres som fællesparkering kan der tillades mindst 1½ pr. bolig. Ældre-, kollegie-, ungdomsboliger, enkeltværelser og boliger under 50 m2: mindst 1/3 pr. bolig som fællesparkering. Cykler: mindst 1 pr. bolig, udtaget ældreboliger hvor der skal være mindst 1/3 pr. bolig

Notat om zoneforhold
Delvist i byzone - landzone skal ved lokalplanlægning overføres til byzone.

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 47

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 50 % for området som helhed.
Etager: Højst 2.
Bygningshøjde: Højst 8,5 meter.

Andet
Butiksforsyning:
Maksimale butiksstørrelser: Dagligvarebutik 2.000 m2. Udvalgsvarebutik 1.000 m2. Butiksarealer i alt i Vemb bymidte 5.439 m2.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed