05.E.01 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
05.E.01

Område
Vemb

Anvendelse generelt
Erhvervsformål

Bebyggelsesprocent
60

Bygningshøjde
10

Anvendelse
Erhvervsformål

Butiksforsyning
Maksimale butiksstørrelser: Butikker til særlig pladskrævende varegrupper må højst være 2.000 m2 bruttoetageareal pr. butik. I områderne 02.E.14, 02.E.07, 02.E.19, 02.E.29, 02.C.02, 03.E.01, 03.E.05, 03.E.06, 04.E.01, 04.E.04 og 05.E.01 må det samlede areal til særlig pladskrævende varegrupper ikke overstige 21.292 m2 bruttoetageareal.

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Lettere erhverv. Kontor-, produktions-, værksteds- og lagervirksomhed, uden særlige genevirkninger for omgivelserne, samt butikker til særlig pladskrævende varegrupper og anden virksomhed, som efter Byrådets skøn hører naturligt til i området. Der må ikke etableres boliger.

Der kan etableres mindre grundvandstruende virksomheder og potentielt grundvandstruende virksomheder. For potentielt grundvandstruende virksomheder kræves en supplerende redegørelse for, hvilke tekniske tiltag kommunen vil iværksætte for at sikre grundvandsbeskyttelsen. Der skal i hvert tilfælde konkret vurderes, hvorvidt de må placeres i OSD området. Virksomhederne kan etableres hvis følgende opfyldes: 1. Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. 2. Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet på en måde, så spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Infrastruktur
Biler: mindst 1 pr. 50 m2 bruttoetageareal, dog mindst 2 pr. virksomhed. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2 bruttoetageareal

Notat om zoneforhold
Delvist i byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Byplanvedtægt nr. 8

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 60 %.
Bygningshøjde: Højst 10 meter

Andet
Butiksforsyning:
Maksimale butiksstørrelser: Butikker til særlig pladskrævende varegrupper må højst være 2.000 m2 bruttoetageareal pr. butik. I områderne 02.E.14, 02.E.07, 02.E.19, 02.E.29, 02.C.02, 03.E.01, 03.E.05, 03.E.06, 04.E.01, 04.E.04 og 05.E.01 må det samlede areal til særlig pladskrævende varegrupper ikke overstige 21.292 m2 bruttoetageareal.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed