06.B.03 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
06.B.03

Område
Tvis

Anvendelse generelt
Boligformål

Bebyggelsesprocent
50

Etageantal
4

Bygningshøjde
14

Anvendelse
Boligformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Åben-lav bebyggelse, tæt-lav bebyggelse og etagebebyggelse. Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende struktur i området. Tæt-lav bebyggelse kan indpasses i et eksisterende boligområde, såfremt bebyggelsens proportioner og struktur tilpasses områdets karakter

Friareal
Der skal til en bebyggelse udlægges opholdsarealer af en passende størrelse i forhold til bebyggelsens benyttelse, omfang og beliggenhed

Parkeringspladser
Åben-lav: mindst 2 pr. bolig. Tæt-lav: mindst 2 pr. bolig. Hvis mindst 1/3 af pladserne etableres som fællesparkering kan der tillades mindst 1½ pr. bolig. Ældre-, kollegie-, ungdomsboliger, enkeltværelser og boliger under 50 m2: mindst 1/3 pr. bolig som fællesparkering. Cykler: mindst 1 pr. bolig, udtaget ældreboliger hvor der skal være mindst 1/3 pr. bolig.

Notat om zoneforhold
Landzone - skal ved senere lokalplanlægning overføres til byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
ingen

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Åben-lav: højst 30 %. Tæt-lav: højst 40 %. Etage: højst 50 %.
Etager: Højst 4.
Bygningshøjde: Højst 14 meter.

Status

Vedtaget