06.E.02 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
06.E.02

Område
Tvis

Anvendelse generelt
Erhvervsformål

Bebyggelsesprocent
60

Etageantal
2

Bygningshøjde
8.5

Anvendelse
Erhvervsformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Lettere og tungere erhverv. Kontor-, produktions-, værksteds-, lager- og transportvirksomhed, samt anden virksomhed, som efter Byrådets skøn hører naturligt til i området. Der må ikke etableres boliger. Placeringen af de forskellige virksomhedstyper fastlægges ved zonering i lokalplanlægningen. Lettere erhverv skal placeres i den nordlige del af området - ud mod boligområderne.

Infrastruktur
Biler: mindst 1 pr. 50 m2 bruttoetageareal, dog mindst 2 pr. virksomhed. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2 bruttoetageareal.

Notat om zoneforhold
Delvist byzone - landzone - skal ved lokalplanlægning overføres til byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 191, 254, 263, 272 og 1029

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 60 %.
Etager: Højst 2.
Bygningshøjde: Højst 8,5 meter.

Miljø
Beskyttelse af grundvand:
Der vil være fokus på at sikre fortsat grundvandsdannelse ved planlægningen af området. Dette kan ske ved regulering af befæstelsesgraden, samt ved at sikre muligheder for nedsivning af overfladevand, hvis det er muligt. I forhold til den generelle sikring af grundvandet vil det ske gennem gældende miljøreguleringer samt ved indsatsplanlægning for beskyttelse af grundvandet.

Tiltagskrav
For den sydlige del af området der er udpeget til OSD - område, gælder: Der kan etableres mindre grundvandstruende virksomheder og potentielt grundvandstruende virksomheder under forudsætning af at der tages følgende overholdes:

Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.

Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplags-plads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet på en måde, så spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed