08.B.01 - Skoletoften-Vesterled


Bestemmelser

Plannummer
08.B.01

Område
Sevel

Anvendelse generelt
Boligformål

Anvendelse specifik
Boligområde

Bebyggelsesprocent
40

Etageantal
2

Bygningshøjde
8.5

Anvendelse
Boligformål. På matrikelnr. 12ad Sevel By, Sevel er der mulighed for klubaktiviteter.

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende struktur i området. Tæt-lav bebyggelse kan indpasses i et eksisterende boligområde, såfremt bebyggelsens proportioner og struktur tilpasses områdets karakter.

Parkeringspladser
Åben-lav: mindst 2 pr. bolig. Tæt-lav:mindst 2 pr. bolig. Hvis mindst 1/3 af pladserne etableres som fællesparkering kan der tillades mindst 1½ pr. bolig. Ældre-, kollegie-,ungdomsboliger, enkeltværelser og boliger under 50 m2: mindst 1/3 pr. bolig som fællesparkering. Cykler: mindst 1 pr. bolig, undtaget ældreboliger, hvor der skal være min. 1/3 pr. bolig.

Bevaringsværdier
Vesterled 36

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 51 og nr. 1064

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Åben-lav: højst 30 % og tæt-lav: højst 40 %.
Etager: Højst 2.
Bygningshøjde: Højst 8,5 meter.

Andet
Bevaringsværdier:
Vesterled 36

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed