08.C.01 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
08.C.01

Område
Sevel

Anvendelse generelt
Centerformål

Bebyggelsesprocent
40

Etageantal
2

Bygningshøjde
10

Anvendelse
Centerformål

Butiksforsyning
Størrelsen på butikker til handel med dagligvarer må højst være 500 m2 bruttoetageareal pr. butik. Størrelsen på butikker til handel med udvalgsvarer må højst være 200 m2 bruttoetageareal pr. butik. Der må højst være 1.000 m2 butiksareal i området.

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Bebyggelsen i området skal overvejende opføres i gadelinien, for at bevare den specielle landsbykarakter.

Infrastruktur
Biler: mindst 1 pr. 30 m2 bruttoetageareal til butik, dog mindst 2 pr. butik og mindst 1 pr. 50 m2 bruttoetageareal til erhverv, dog mindst 2 pr. virksomhed. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2 bruttoetageareal. Åben-lav: mindst 2 pr. bolig. Tæt-lav: mindst 2 pr. bolig. Hvis mindst 1/3 af pladserne etableres som fællesparkering kan der tillades mindst 1½ pr. bolig. Ældre-, kollegie-, ungdomsboliger, enkeltværelser og boliger under 50 m2: mindst 1/3 pr. bolig som fællesparkering. Cykler: mindst 1 pr. bolig, udtaget ældreboliger hvor der skal være mindst 1/3 pr. bolig

Bevaringsværdier
Adelvej 6

Notat om zoneforhold
Byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 51

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 40 % for området som helhed.
Etager: Højst 2.
Bygningshøjde: Højst 10 meter.

Andet
Bevaringsværdier:
Adelvej 6

Butiksforsyning:
Størrelsen på butikker til handel med dagligvarer må højst være 500 m2 bruttoetageareal pr. butik. Størrelsen på butikker til handel med udvalgsvarer må højst være 200 m2 bruttoetageareal pr. butik. Der må højst være 1.000 m2 butiksareal i området.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed