08.E.01 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
08.E.01

Område
Sevel

Anvendelse generelt
Erhvervsformål

Bebyggelsesprocent
50

Etageantal
2

Bygningshøjde
12

Anvendelse
Erhvervsformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Lettere erhverv. Kontor-, produktions-, værksteds- og lagervirksomhed, uden særlige genevirkninger for omgivelserne, samt anden virksomhed, som efter Byrådets skøn hører naturligt til i området. Der må ikke etableres boliger

Infrastruktur
Biler: mindst 1 pr. 50 m2 bruttoetageareal, dog mindst 2 pr. virksomhed. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2 bruttoetageareal

Notat om zoneforhold
Byzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 51

Notat om bebyggelsesprocent
Bebygpct: Højst 50 %. Maxetager: Højst 2. Maxbygningshøjde: Højst 12 meter Butiksforsyning:

Andet
Området skal afgrænses med et mindst 10 meter bredt beplantningsbælte mod nord

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed