10.C.02 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
10.C.02

Område
Thorsminde

Anvendelse generelt
Centerformål

Bebyggelsesprocent
50

Etageantal
2

Bygningshøjde
8.5

Anvendelse
Centerformål

Butiksforsyning
Størrelsen på butikker til handel med dagligvarer må højst være 800 m2 bruttoetageareal pr. butik. Størrelsen på butikker til handel med udvalgsvarer må højst være 200 m2 bruttoetageareal pr. butik. Der må højst være 1.200 m2 butiksareal i område 10.C.01.

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Åben-lav bebyggelse og tæt-lav bebyggelse. Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende struktur i området. Tæt-lav bebyggelse kan indpasses i et eksisterende boligområde, såfremt bebyggelsens proportioner og struktur tilpasses områdets karakter.

Infrastruktur
Biler: mindst 1 pr. 30 m2 bruttoetageareal til butik, dog mindst 2 pr. butik og mindst 1 pr. 50 m2 bruttoetageareal til erhverv, dog mindst 2 pr. virksomhed. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2 bruttoetageareal. Åben-lav: mindst 2 pr. bolig. Tæt-lav: mindst 2 pr. bolig. Hvis mindst 1/3 af pladserne etableres som fællesparkering kan der tillades mindst 1½ pr. bolig. Ældre-, kollegie-, ungdomsboliger, enkeltværelser og boliger under 50 m2: mindst 1/3 pr. bolig som fællesparkering. Cykler: mindst 1 pr. bolig, udtaget ældreboliger hvor der skal være mindst 1/3 pr. bolig

Bevaringsværdier
Havnevej 1

Notat om zoneforhold
Landzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Ingen

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 50 % for området som helhed.
Etager: Højst 2.
Bygningshøjde: Højst 8,5 meter.

Andet
Bevaringsværdier:
Havnevej 1.

Butiksforsyning:
Størrelsen på butikker til handel med dagligvarer må højst være 800 m2 bruttoetageareal pr. butik. Størrelsen på butikker til handel med udvalgsvarer må højst være 200 m2 bruttoetageareal pr. butik. Der må højst være 1.200 m2 butiksareal i område 10.C.01.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed