14.E.01 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
14.E.01

Område
Ejsing

Anvendelse generelt
Erhvervsformål

Bebyggelsesprocent
50

Bygningshøjde
12

Anvendelse
Erhvervsformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Regionalt industriområde, hvilket betyder, at der kun kan placeres virksomheder, der kræver en særlig beliggenhed på grund af luftforurening og støj. Området skal primært forbeholdes til virksomheder, der i henhold til miljøbeskyttelseslovens Kapitel 5 kræver godkendelse. Andre virksomheder kan dog også placeres i området. Der må ikke etableres nye boliger eller andre forureningsfølsomme aktiviteter i området eller indenfor et 500 meter bredt konsekvensområde omkring området, bortset fra byggeri og anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendige for jordbrugserhvervene.

Parkeringspladser
Biler: mindst 1 pr. 50 m2 bruttoetageareal, dog mindst 2 pr. virksomhed. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2 bruttoetageareal.

Notat om zoneforhold
Delvist i byzone - landzone skal ved lokalplanlægning overføres til byzone.

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 11 og nr. 1110

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 50 %.
Etager: .
Bygningshøjde: Højst 12 meter.

Miljø
Beskyttelse af grundvand:
I forhold til den generelle sikring af grundvandet vil det ske gennem gældende miljøreguleringer samt ved indsatsplanlægning for beskyttelse af grundvandet.

Tiltagskrav
Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.

Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplags-plads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet på en måde, så spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Andet
Området skal afgrænses af et beplantningsbælte mod det åbne land.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed