14.E.03 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
14.E.03

Område
Ejsing

Anvendelse generelt
Erhvervsformål

Bebyggelsesprocent
40

Etageantal
1.5

Bygningshøjde
10

Anvendelse
Erhvervsformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Lettere erhverv. Kontor-, produktions-, værksteds- og lagervirksomhed, uden særlige genevirkninger for omgivelserne, samt anden virksomhed, som efter Byrådets skøn hører naturligt til i området. Der må ikke etableres boliger.

Parkeringspladser
Biler: mindst 1 pr. 50 m2 bruttoetageareal, dog mindst 2 pr. virksomhed. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2 bruttoetageareal.

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 49

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 40 %.
Etager: Højst 1½.
Bygningshøjde: Højst 10 meter.

Andet
Området skal afgrænses af et beplantningsbælte mod det åbne land.

Status

Vedtaget