16.E.04 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
16.E.04

Område
Herrup

Anvendelse generelt
Erhvervsformål

Bebyggelsesprocent
50

Bygningshøjde
12

Anvendelse
Erhvervsformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Regionalt industriområde til tungere erhverv, hvilket betyder, at der kan placeres virksomheder, der kræver en særlig beliggenhed på grund af luftforurening, støj og stort transportbehov. Området skal primært forbeholdes til virksomheder, der i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 kræver godkendelse. Andre virksomheder kan også placeres i området. Virksomheder med store spildevandsmængder kan ikke placeres i området. Bebyggelse, udstilling og skilte skal holdes i en afstand på 50 meter fra vejskel mod Viborgvej. Der må ikke etableres nye boliger eller andre forureningsfølsomme aktiviteter i området eller indenfor et 500 meter bredt konsekvensområde omkring området, bortset fra byggeri og anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendige for jordbrugserhvervene.

Infrastruktur
Biler: mindst 1 pr. 50 m2 bruttoetageareal, dog mindst 2 pr. virksomhed. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2 bruttoetageareal

Notat om zoneforhold
Landzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Ingen

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 50 %.
Bygningshøjde: Højst 12 meter.

Miljø
Beskyttelse af grundvand:
I forhold til den generelle sikring af grundvandet vil det ske gennem gældende miljøreguleringer samt ved indsatsplanlægning for beskyttelse af grundvandet.
I forhold til grundvandsdannelsen skal det vurderes, om beskyttende jordlag er fjernet ved en eventuel råstofindvinding inden erhvervsområdet etableres. Er der sket råstofindvinding, vil nedsivning kunne udgøre en væsentlig risiko for forurening, og ved lokalplanlægningen skal det vurderes, om der kan ske nedsivning i området afhængig af den konkrete arealanvendelse.

Tiltagskrav
Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.

Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Befæstelsesgraden skal forsøges minimeret og som minimum afstemmes med behovet for grundvandsdannelse, jf. overudnyttelse af grundvandsressourcen i vandplanen. Tage kan anlægges som grønne tage, og stier kan etableres med permeable belægninger.

Regnvands- og spildevandsledninger skal til enhver tid opfylde den bedst tilgængelige teknologi med hensyn til tæthed, samlinger, tæthedsprøvning med videre. Indskrives i Spildevandsplanen.

Andet
Området skal afgrænses med et beplantningsbælte mod nord.

Status

Vedtaget