20.B.01 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
20.B.01

Område
Staby

Anvendelse generelt
Boligformål

Bebyggelsesprocent
40

Etageantal
2

Bygningshøjde
8.5

Anvendelse
Boligformål

Butiksforsyning
Der kan etableres enkeltstående butikker inden for området langs Stabyvej. Maksimale butiksstørrelser: Dagligvarebutik 500 m2. Udvalgsvarebutik 300 m2.

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Åben-lav bebyggelse og tæt-lav bebyggelse. Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende struktur i området. Tæt-lav bebyggelse kan indpasses i et eksisterende boligområde, såfremt bebyggelsens proportioner og struktur tilpasses områdets karakter.

Friareal
Der skal til en bebyggelse udlægges opholdsarealer af en passende størrelse i forhold til bebyggelsens benyttelse, omfang og beliggenhed.

Parkeringspladser
Biler: mindst 1 pr. 30 m2 bruttoetageareal til butik, dog mindst 2 pr. butik. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2 bruttoetageareal til butik. Åben-lav: mindst 2 pr. bolig. Tæt-lav: mindst 2 pr. bolig. Hvis mindst 1/3 af pladserne etableres som fællesparkering kan der tillades mindst 1½ pr. bolig. Ældre-, kollegie-, ungdomsboliger, enkeltværelser og boliger under 50 m2: mindst 1/3 pr. bolig som fællesparkering. Cykler: mindst 1 pr. bolig, udtaget ældreboliger hvor der skal være mindst 1/3 pr. bolig.

Bevaringsværdier
Stabyvej 43 samt Staby Kirkevej 6 og 17

Notat om zoneforhold
Landzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 32 og 42

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Åben lav: højst 30 % og tæt-lav: højst 40 %.
Etager: Højst 2.
Bygningshøjde: Højst 8,5 meter

Andet
Bevaringsværdier: Stabyvej 43 samt Staby Kirkevej 6 og 17

Butiksforsyning:
Der kan etableres enkeltstående butikker inden for området langs Stabyvej. Maksimale butiksstørrelser: Dagligvarebutik 500 m2. Udvalgsvarebutik 300 m2.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed