20.E.01 - Kommuneplan 2013


Bestemmelser

Plannummer
20.E.01

Område
Staby

Anvendelse generelt
Erhvervsformål

Bebyggelsesprocent
60

Etageantal
1

Bygningshøjde
10

Anvendelse
Erhvervsformål

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Lettere erhverv. Kontor-, produktions-, værksteds- og lagervirksomhed, uden særlige genevirkninger for omgivelserne, samt anden virksomhed, som efter Byrådets skøn hører naturligt til i området. Der må ikke etableres boliger

Infrastruktur
Biler: mindst 1 pr. 50 m2 bruttoetageareal, dog mindst 2 pr. virksomhed. Cykler: mindst 1 pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1000 m2 bruttoetageareal

Notat om zoneforhold
Landzone

Lokalplan/byplanvedtægt
Ingen

Notat om bebyggelsesprocent
Bebygpct: Højst 60 %. Maxetager: Højst 1. Maxbygningshøjde: Højst 10 meter Butiksforsyning:

Status

Vedtaget