34.E.04 - Slagteri ved Søgårdvej


Bestemmelser

Plannummer
34.E.04

Område
Åbent land

Anvendelse generelt
Erhvervsformål

Anvendelse specifik
Industri

Anvendelse konkret
Lettere industri

Bebyggelsesprocent
20

Etageantal
2

Bygningshøjde
8,5

Anvendelse
Erhverv

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Slagteri

Parkeringspladser
Mindst 1 bilplads pr. 50 m2 bruttoetageareal. Cykler: mindst 1 plads pr. 100 m2 bruttoetageareal op til 1.000 m2 bruttoetageareal.

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 20

Etageantal: Højst 2

Bygningshøjde: Højst 8½ m. Nærmere angivne konstruktioner såsom skorstene kan gives en højde på 20 m.

Andet
Bestemmelser i en lokalplan, der muliggør en skorsten, hvis højde over terræn overstiger 10 meter, skal fastlægges under særlig hensyntagen til synligheden fra tilgrænsende landskaber nord og øst for området.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed