34.O.03 - Område til offentligt formål - Staby Efterskole


Bestemmelser

Plannummer
34.O.03

Område
Det åbne land

Anvendelse generelt
Offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Bebyggelsesprocent
20

Etageantal
2.0

Bygningshøjde
8.5

Bebyggelsens / anlæggets karakter
Undervisningsinstitution, værksteder, sportsanlæg, overnatningsmuligheder og beboelse.

Parkeringspladser
Biler: Min. 1 p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal.

Notat om zoneforhold
Landzonelokalplan

Lokalplan/byplanvedtægt
Lokalplan nr. 1128

Notat om bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent: Højst 20 % for området som helhed.

Etager: Højst 2.

Bygningshøjde: Højst 8,5 meter.

Status

Vedtaget

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed