Arbejdsmarked

Mål

  • Sikre virksomhederne den nødvendige arbejdskraft og modvirke længerevarende ledighed.
  • For borgere med nedsat arbejdsevne vil vi have fokus på at sikre meningsfuld beskæftigelse.
  • Støtte alle kommunens borgere i at få og/eller bevare fodfæstet på arbejdsmarkedet.
  • Opkvalificering af arbejdskraften rettet imod vækstområder og flaskehalsområder.
  • Sikre virksomhederne den nødvendige arbejdskraft - herunder også udenlandsk arbejdskraft.
  • Udbygge samarbejdet mellem aktørerne på arbejdsmarkedet, så indsatsen koordineres og kvalificeres.

Handling

Holstebro Kommune vil være en aktiv aktør i beskæftigelsesindsatsen for at sikre virksomhederne den nødvendige arbejdskraft og modvirke længerevarende ledighed. For borgere med nedsat arbejdsevne vil vi have fokus på at sikre meningsfuld beskæftigelse.
 
Den demografiske udvikling med færre i den erhvervsaktive alder betyder, at der i de kommende år fortsat vil være stor efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft. Desuden vil efterspørgslen efter arbejdskraft kræve, at kommunen samtidig fortsat er aktiv i indsatsen med at bringe ledige på kanten af arbejdsmarkedet ind på arbejdsmarkedet.
 
Beskæftigelsesindsatsen løses i et samarbejde mellem det offentlige og det private bl.a. med baggrund i samarbejdsaftaler med virksomhederne.
 
Der er høj grad af fokus på uddannelse af både unge og voksne som en forudsætning for at virksomhederne kan klare sig i den internationale konkurrence. Uddannelse ses som en vigtig nøgle til fortsat udvikling af de lokale arbejdspladser.
 
Der er fokus på livslang læring, hvor også beskæftigede løftes til højere uddannelsesniveau.

Redegørelse

Kvalificeret arbejdskraft efterspørges

Den demografiske udvikling med færre i den erhvervsaktive alder betyder, at der i de kommende år fortsat vil være stor efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft samtidig med, at der forventes færre job til ufaglærte. Desuden vil efterspørgslen efter arbejdskraft kræve, at kommunen samtidig fortsat er aktiv i indsatsen med at bringe ledige på kanten af arbejdsmarkedet ind på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesindsatsen løses i et samarbejde mellem det offentlige og det private bl.a. med baggrund i samarbejdsaftaler med virksomhederne.

Uddannelse

Der er høj grad af fokus på uddannelse af både unge og voksne som en forudsætning for at virksomhederne kan få kvalificeret arbejdskraft og klare sig i den internationale konkurrence. Uddannelse ses som en vigtig nøgle til fortsat udvikling af de lokale arbejdspladser.

Der er fokus på livslang læring, hvor også beskæftigede løftes til højere uddannelsesniveau.Udviklingen på arbejdsmarkedet og ledigheden er under forandring og de største udfordringer i dag er den manglende balance på arbejdsmarkedet og at langtidsledigheden begrænses – især blandt de ufaglærte ledige. En opgave der kun kan løses med inddragelse af både private og offentlige arbejdspladser.

Beskæftigelsesområdet

Beskæftigelsesindsatsen skal forebygge langtidsledighed og sikre at ledige og sygemeldte får kompetenceudvikling og opkvalificering, så virksomhederne kan få den arbejdskraft de har brug for.

Holstebro Kommune har haft gode resultater med at bringe nyledige tilbage på arbejdsmarkedet.En af udfordringerne på beskæftigelsesområdet er med den stigende ledighed at nedbringe antallet af langtidsledige – specielt ufaglærte - da omstrukturering af arbejdsmarkedet resulterer i færre industriarbejdspladser ligesom kompetencekravene i servicefagene er stigende.  En nøgle her er fortsat udbygget samarbejde med virksomhederne – offentlige og private - både i forhold til ”træningsbaner” for ledige og udslusning i job. Og bedre sammenhæng mellem uddannelses- og beskæftigelsestilbud.

Samarbejde med virksomheder

Holstebro Kommune har de seneste år intensiveret samarbejdet med virksomhederne og er en af de kommuner i landet, der har flest ”virksomhedscentre” i private virksomheder. Virksomhedscentre er små centre i den enkelte virksomhed, hvor personer, der ellers er langt væk fra arbejdsmarkedet, kan få støtte til at komme tilbage til et arbejdsliv. Virksomhedscentre har i stigende grad afløst aktivering i interne projekter, fordi private virksomheder som ”træningsbane” i langt højere grad fører til job.

For fortsat at give virksomhederne den fornødne kompetence til at modtage de forskellige målgruppe etableres der udover den obligatoriske mentoruddannelse flere specialiserede mentorforløb.

Samarbejdet og den gode kontakt til virksomhederne skal bevares og samtidig skal netværket udbygges. Alle arbejdsmarkedskonsulenter skal derfor opkvalificeres med virksomhedskontakten som omdrejningspunktet. 

Job- og kompetancecenter

De beskæftigelsesrettede tilbud på Job og Kompetencecenter Vest vil fortsat blive udviklet for alle målgrupper. Overordnet set arbejdes der med individuelle forløb, der tilrettelægges ud fra en tilvalgsmodel. Den enkelte indsats kan kombineres med relevante undervisningsmoduler, fagspecialister og virksomhedsrettede aktiviteter. Der vil desuden være øget fokus på coachende samtaler.

Åben Jobcafé vil bestå som et tilbud til alle kommunes borgere - både i job og ledig som et middel til at forebygge ledighed og langtidsledighed.

 

 

 

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed