Du er her: Forside Service Arbejdsmarked Socialområdet

Socialområdet

Mål

 • Sammen med borgeren, at finde dennes ressourcer og at styrke disse.
 • Tage udgangspunkt i borgerens ønsker og behov for grad og type af indsats, herunder opfølgning og udarbejdelse af handleplan.
 • Respektere borgerens værdighed og styrke borgerens selvstændighed således, at ansvaret for eget liv forbliver hos borgeren.

Handling

Socialafdelingen arbejder på en fortsat implementering af de 2 masterplaner på henholdsvis  psykiatri og handicap - og udsatteområdet.

Konkrete aktiviteter med henblik på at nå de planlagte mål kan nævnes:

Organisatorisk etablering af nye samarbejdsflader med eksterne samarbejdspartnere (dvs. udbygning af allerede eksisterende tilbud) – eks. Regionspsykiatrien.

Etablering af Center for Sundhed, hvor socialpsykiatrien kommer til at spille en væsentlig rolle i ”makkerskab” med Regionspsykiatrien.

På handicapområdet vil der i 2013 ske en fortsat udvikling af de nyetablerede tilbud på Skredsande.

For alle 4 centre arbejdes der med etablering af café-funktion, der kan understøtte et arbejdsmarkedsperspektiv og/eller modarbejde social isolation.På Hyldgården etableres et nyt specialtilbud for unge borgere fra 16 – 30 år.

Af tværgående bredspektrede fokusområder kan nævnes frivillighedsområdet / Aktivt medborgerskab, hvor Socialafdelingen stiller skarpt på muligheden for skabelse af merværdi for borgeren.
Sundhedspakke-projektet er et andet eksempel på tværgående indsats, hvor sundhed skal figurere som bevidst strategi over for alle borgergrupper, men med kontekstbestemt udfoldelse.

Som led i udmøntning af flex- og pensionsreformen er der fokus på etablering af ”træningsbaner” internt i afdelingen med det sigte at understøtte en progression i retning af arbejdsmarkedet.

Gennemførelse af et rotationsprojekt, hvor Recovery er indtænkt som ét af underelementerne. I løbet af 2013 deltager 150 medarbejdere i forløbet.

Redegørelse

Socialafdelingen indførte i 2012 centerstrukturen som det bærende i afdelingen. Det har betydert at der er 4 centre:

 1. Psykiatrisk Center
 2. Center for Handicap,
 3. Uddannelses- og bocenter  Mariebjerg
 4. Center for socialt udsatte.

Socialafdelingen har udarbejdet to masterplaner for henholdsvis psykiatri og handicap og udsatteområdet.

Masterplanerne udgør grundfundamentet for alle processer, der er sat i værk i perioden 2011 – 2013, herunder den ny organisering i centre

De centrale elementer i centertanken er:

 • Flere små boenheder til forskellige målgrupper i et center og i de tilknyttede satellitter.
 • Bedre udnyttelse af specialistfunktioner og løsning af komplekse opgaver i egen kommune.
 • Nærhed og bedre tilgængelighed, koordination og samarbejde på tværs af medarbejdere/ledelse.
 • Bedre muligheder for at udvikle nye faglige metoder.

Der vil i hele processen med implementering af masterplanerne være fokus på det faglige indhold i arbejdsopgaverne, metodetilgang og kvalitetssikring.

 • Recovery-tankegangen er valgt som metodisk tilgang ved løsningen af specialiserede opgaver.
 • Et etisk Mind-Set vil blive udfoldet i løbet af foråret 2013. Konsulentfirmaet ”Etikos” forestår undervisningen af medarbejderne.
 • Evaluering af kvalitetsmål finder sted ultimo 2013.
 • Kvalitet i ydelser er et must, og et gennemgående evalueringsværktøj ”Udviklingskompasset” (effektdiagram) ibrugtages og implementeres i hele Socialafdelingen.

 

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed