Du er her: Forside Service Børn og unge Redegørelse - Børn og unge

Redegørelse - Børn og unge

Holstebro Kommunes arbejde med børn og unge har sit udgangspunkt i tre driftsområder, som samlet dækker indsatsen: Dagtilbud til børn, folkeskolen og rådgivning.

Dagtilbud til børn

Der har været fokus på strukturtilpasninger i Dagtilbud. Som følge heraf er der lukket en daginstitution og etableret fælles ledelse i 2 områder. 

Forventning til udvikling på dagtilbudsområdet
På kort sigt
Der er fortsat fokus på strukturtilpasninger i Dagtilbud idet der i forbindelse med befolkningsprognosen for 2013 – 2026 kan ses en forventet nedgang i antallet af 0 – 5 årige fra 4.108 til 3.939.
På mellemlang sigt
Antallet af dagtilbud justeres løbende, som følge af geografiske behovsudsving samt udsving i aldersgruppernes børnetal.
Tempoet i udbygningen af planlagte nye boligområder vil specifikt få betydning for behovet for udbygning af eller eventuelt etablering af nye dagtilbud i disse områder.
På længere sigt
Når nye boligudbygningsområder planlægges, indgår udbygning af dagtilbud i områderne i såvel den fysiske som den økonomiske planlægning. Den løbende tilpasning af dagtilbud sker på grundlag af de årlige befolkningsprognoser.

Folkeskolen

Med afsæt i befolkningsprognosen, er der gennemført en skolestrukturanalyse og en efterfølgende skolestrukturdebat som blev afsluttet i februar 2012. Som følge heraf er der lukket 5 folkeskoler.

Forventning til udvikling på folkeskoleområdet
På kort sigt
Med henblik på at inkludere flere børn i kommunens almene skoler, arbejdes der på at sikre et bredere tilbud til elever med generelle indlæringsvanskeligheder og for elever med autisme. Konkret er der oprettet specialklasser på Måbjergskolen til elever indenfor autismespektret.
Befolkningsprognosen viser, at antallet af 6 – 16 årige forventes at falde gennem hele prognoseperioden fra 8.066 i 2013 til 7555 i 2026.
Udvalget for Børn og Unges ”4 Indsatsområder”  indebærer, at der på alle områder i Børn og Unge gennemføres ”serviceeftersyn” og efterfølgende justeringer, som skal sikre optimale administrative arbejdsgange, pædagogisk og økonomisk optimal kapacitet og drift. Med henblik på at imødegå det stigende udgiftsbehov til det specialiserede område, arbejdes der på, at alle skoler overgår til de evidensbaserede programmer.
På mellemlang sigt
Den fysiske kapacitet på skoleområdet justeres løbende som følge af geografiske behovsudsving. Tempoet i udbygningen af planlagte nye boligområder vil specifikt få betydning for udbygning af eller eventuelt etablering af flere klasselokaler og/eller nye skoler i disse områder.
På længere sigt
Når nye boligudbygningsområder planlægges, indgår udbygning af skoler i områderne i såvel den fysiske, som den økonomiske planlægning. Den løbende tilpasning på skoleområdet sker på grundlag af de årlige befolkningsprognoser.

Rådgivning

Der er, bl.a. for at imødegå et stadigt stigende pres på rådgivningsområdet og specialtilbuddene igangsat et omfattende udviklingsarbejde med implementering af de evidensbaserede programmer: De utrolige år - Skoleprogrammet PALS og PMT. 

De utrolige år - Sundhedsplejen / De utrolige år - Familiecentret Spiren - PMT – Familiecentret Spiren og Sundhedsplejen - Familie med Hjerte.   

Servicestyrelsen

Indirekte har programmerne indgået i de lokale overvejelser om udbygning og modernisering såvel i daginstitutioner, på skoler og i institutioner på rådgivningsområdet.
Udvalget for Børn og Unge besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 ”4 Indsatsområder”. Arbejdet med de ”4 Indsatsområder” blev igangsat medio 2010.

Forventning til udvikling på rådgivningsområdet

På kort sigt

Udvalget for Børn og Unges ”4 Indsatsområder” indebærer, at der på alle områder i Børn og Unge gennemføres ”serviceeftersyn” og efterfølgende justeringer, som skal sikre optimale administrative arbejdsgange, pædagogisk og økonomisk optimal kapacitet og drift. ”Serviceeftersynene” må forventes at medføre behov for ændringer i antal og omfang af eksisterende institutioner.
På mellemlang sigt 
Den fysiske kapacitet skal løbende justeres som følge af behovsudsving. Serviceniveaufastlæggelse og stadig tilpasning og organisering af tilbudsviften er et nøgleområde i de kommende års udvikling på området. Dette kan indebære behov for etablering af nye institutioner og institutionslignende tilbud i Holstebro Kommune, som vil kræve ny- og ombygninger.
Udviklingen og udbredelsen af de evidensbaserede programmer evalueres løbende. Afhængig af tempo i implementeringen og succesopfyldelse, vil dette påvirke justeringsbehovet såvel hvad angår indhold, medarbejderudvikling som fysiske faciliteter.
På længere sigt
Der er indarbejdet en vision om et Tandplejecenter, som skal sikre løsning af og kvalitet i den samlede kommunale tandplejeopgave. Tandplejecenteret er indarbejdet som en del af Sundhedshuset.

Særlige indsatsområder

  • Arbejdet med at gøre Børnepolitikken 2011- 2014 til grundlaget for den enkelte medarbejders praksis vil være et væsentligt udviklingsområde i hele planperioden både på kort og på længere sigt.
  • Der arbejdes løbende med at gøre Holstebro Kommunes Sundhedspolitik til en aktiv del af daglig praksis. Alle på børne- og ungeområdet arbejder med konkrete tiltag samt planlægning af sundhedstiltag i bred betydning. Arbejdet vil strække sig og udvikles over hele planperioden.
  • Der samarbejdes med Servicestyrelsen og flere andre kommuner om forskellige evidensbaserede metoder, som søger at opbygge evnen hos børnene, de unge og deres familier til at mestre eget liv bedst muligt. Metoderne har generelt deres udgangspunkt i tilbud til børn, unge og familier, som oplever særlige behov, hvorfor de koordineres i rådgivningsafdelingen. Metoderne benævnes bl.a.: De utrolige år, Dinosaurusskolen, Skoleprogrammet PALS/LP, PMT, MTFC og MST: 

Arbejdet vil strække sig og udvikles over hele planperioden. I såvel den fysiske planlægning som i tiltag til medarbejderudvikling overvejes og inddrages indsatsområderne, hvor det er relevant og muligt.

 

 

 

Vuggestuen Tusindben

 

 

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed