Kultur og fritid

Mål

 • Fastholde og udbygge et højt vidensniveau som fundament for handlinger og nye tiltag.
 • Fortsat at udbygge og styrke tværgående samarbejder og relatio-ner – fagligt, organisatorisk og geografisk.
 • Intensivere det internationale udsyn og styrke kompetencer i internationale relationer.
 • Sikre tidssvarende og moderne dialog med borgerne og brugere. 

Handling

Kulturmodel Holstebro

Kulturmodellen er grundlaget for Holstebros målrettede indsats på kunst- og kulturområdet siden miden af 1960’erne. Det er et vigtigt mål at værne om modellen, men der er også løbende behov for gen- og nytænkning af den, så den fastholdes som en vital model med plads til nye tilbud.

Udviklingsarbejdet i på kultur- og fritidsområderne sker med afsæt i områdernes strategi På Forkant fra efteråret 2012. Strategien beskriver seks overordnede fokusområder, som er:

 • Kulturmodel i Holstebro - samspil, gentænke og udvikle
 • Symbiosen mellem kultur og sundhed
 • Faciliteter med mere kvalitet og liv
 • En levende sundheds- og idrætskommune
 • Udvikling af talentområdet - både indenfor kultur og indenfor idræt
 • Eventkultur – skabt sammen med andre

Til hvert fokusområde knytter sig en række mål, som beskrives nærmere i det følgende:

Symbiosen mellem kultur og sundhed

Det er nærliggende at udvikle tilbud og løsninger, som kombinerer og fremmer indsatsen på kultur-, fritids- og sundhedsområderne. De kan medvirke til nye tiltag baseret på god kvalitet, og som giver mening for både borgere og medarbejdere. Symbiosen rummer mange uudnyttede muligheder, og det er en ambition at udfolde dem.

Andre mål er, at opnå større viden som basis for konkrete handlinger og at nyudvikle tiltag i samspil med f. eks kulturinstitutioner, idrætsområdet og frivillige og civilsamfundet.

Faciliteter med mere kvalitet og liv

I Holstebro har vi mange bygninger og anlæg til udfoldelse af kultur-, fritids- og idrætsaktiviteter. Ambitionen er i højere grad at udnytte de fysiske faciliteter optimalt og tværgående.

Derfor vil vi

 • Afdække muligheder for at kvalificere og modernisere anvendelsen af eksisterende faciliteter, samt for at intensivere liv i bygninger og andre fysiske anlæg.
 • Udarbejde en analyse af drift, vedligeholdelse og udvikling af de anlæg og faciliteter, Kultur og Fritid råder over under ansvar for de faktiske økonomiske vilkår.
 • Sætte særligt fokus på faciliteter målrettet unge og den mindre etablerede kultur- og fritidsindsats.


En levende sundheds- og idrætskommune

Fokusområdet er forholdsvis uopdyrket, men indeholder mange potentialer og har som mål at være et prioriteret satsnings- og udviklingsområde med en markant profil. Fundamentet vil være fremtidsorienteret udvikling og moderne tiltag med kvalitet for borgerne.

Målet er at:

 • Arbejde for, at borgerne har let og fleksibel adgang til at udøve motion og på en nem måde i deres hverdag.
 • Videndele og deltage aktivt i byudviklingsprojekter med henblik på at motion og sundhed indbygges som naturlige elementer i byens rum og udsmykning.
 • Deltage i og igangsætte kampagner, som oplyser om motion og sund kost.

Udvikling af talentområdet

På dette område sættes særligt fokus på udvikling af fødekæder og rekruttering til talentuddannelser, ligesom det er et mål at udnytte poten-tialer og synergier mellem talentarbejdet på kultur- og idrætsområderne og at udvikle nye samarbejdsformer.

Målet er at:

 • Talentudviklingsarbejdet i Holstebro Kommune udfolder sig med stærke undervisningstilbud.
 • Anvende talentudvikling til at markere Holstebro Kommune i nationalt og internationalt perspektiv.

Eventkultur

I samarbejde med eksterne partnere vil vi arbejde for at opbygge ekspertise i at gennemføre større nationale og skandinaviske folkelige arrangementer på kultur-, fritids- eller idrætsområderne. Således var Holstebro i 2012 vært for Danmarks hidtil største spejderlejr med 35.000 deltagende spejdere og er i 2014 vært for verdens største børneteaterfestival, April Festivalen.

Kultur- og fritidsområderne vil arbejde for, at Holstebro Kommune får en stærk position vedrørende sådanne events, hvor vi ”skaber sammen med andre”. Det er et hovedmål, at kultur- og fritidsområderne påtager sig væsentlige roller i denne type udviklings- og implementeringsarbejde.

 

Redegørelse

Redegørelse - Kultur og fritid se den her

 

 

 

Friluftsteatret

Musikteatret

Fiskerleje

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed