Sundheds- og omsorgsområdet

Vision

 • Vi er på forkant.
 • Er ambitiøse i udvikling af sundheds- og omsorgsindsatser, der er i takt med tiden.
 • Giver den rette indsats på rette tid og sted.
 • Sikrer sammenhæng, gennemskuelighed og rummelighed.

Mission

 • Fremme borgerens evne til at mestre egen tilværelse.
 • Med udgangspunkt i borgerens ressourcer og livsopfattelse bidrager vi med sundheds- og omsorgsindsatser inden for det fastlagte serviceniveau.

 

Center for Sundhed

Mål

 • Min. 90 % af borgernes kontakt med sundhedsvæsenet skal kunne løses i nærområdet.
 • Center for Sundhed vil samle en betydelig del af lokale nære sundhedstilbud ét sted.
 • Der skal arbejdes med innovative og progressive sundhedsløsninger i Center for Sundhed.
 • Center for Sundhed skal præges af gode sammenhænge og tæt samarbejde.
 • Centret skal inspirere borgerne til at mestre egen sundhed
 • Centret skal sikre udbygning og deling af viden indenfor det nære sundhedsvæsen.

Handling

Center for Sundhed - de nære sundhedsopgaver

Etablering af Center for Sundhed, der for første dels vedkommende forventes at stå færdig i 2016, vil betyde, at et antal praktiserende læger, en række fremskudte regionale hospitalsfunktioner, en række kommunale funktioner samt en række frivillige foreninger og organisationer samles omkring løsning af nære sundhedsopgaver.

Center for Sundhed vil blive måske det største center af sin art i Danmark. Det forpligter. Derfor arbejdes der også med en række forskellige nye og innovative sundhedstilbud og samarbejdsformer. F. eks. vil der blive udarbejdet et ”charter”, som skal sikre, at alle sundhedsprofessionelle, der flytter deres funktion ind i centret, tilslutter sig aftalen om at udvikle og praktisere et tæt gensidigt og forpligtende samarbejde, der hvor det giver mening i forhold til den enkelte borgers forløb i centret. Charteret vil bl.a. indeholde forventninger om, at man vil samarbejde på nye måder på tværs af sektorer, og at man vil indgå i innovative sundhedsløsninger.

Grundtanken i Center for Sundhed er, at de nye måder at samarbejde på allerede nu skal afprøves og udvikles. Derfor taler vi om det ”virtuelle” center, indtil de nye bygninger er klar til ibrugtagning. Det er vigtigt, at få Center for Sundhed godt fra start, således at overgangen i forbindelse med nedlukningen af Holstebro Sygehus, kan foregå glidende og så ukompliceret for borgerne som muligt.

Bedre patientforløb

På Center for Sundhed vil der blive etableret en række korttidspladser, som skal medvirke til at skabe bedre forløb for borgere, der har brug for ophold med henblik på pleje, behandling og træning. Et af målene hermed er bl.a. at styrke rehabiliteringsindsatsen.

Døgnrehabilitering og rehabilitering i eget hjem (projekt ”Vi vil klare os selv”) er et af fokusområderne i de kommende år.

Pladserne vil kræve, at personalets kompetencer udbygges, sådan at der kan håndteres mere komplekse opgaver i kommunalt regi.

Samtidigt med etableringen af Center for Sundhed, iværksættes et forpligtende samarbejde mellem Region Midtjylland, Holstebro Kommune og de praktiserende læger, som skal sikre, at der bliver rokket på det hidtidige samarbejde og de nuværende løsninger.

Samarbejdsprojektet er en af grundforudsætningerne for, at Holstebro Kommune kan sikre proaktive løsninger, der kan gavne borgernes / patienternes forløb. Projektet vil omhandle nogle afgrænsede indsatsområder.

Kompetence- og videnscenter

I Center for Sundhed arbejdes der endvidere med tankerne om et kompetence- og videnscenter. Dette skal sikre, at forskning og vidensopsamling ikke blot er noget der foregår på hospitaler og universiteter, men også noget, der er nødvendigt at skabe i Det Nære Sundhedsvæsen, tæt på borgerne og tæt på praksis.

Et højt kompetenceniveau skal medvirke til at sikre kompetente løsninger af nye og mere komplekse opgaver i Det Nære Sundhedsvæsen. Ligeledes skal et kompetence- og videnscenter medvirke til at ny viden om og fokus på forebyggelse og sundhedsfremme indlejres i sundhedsuddannelserne og udmøntes i praksis. Udvikling og etablering af  et Kompetence – og Videnscenter foregår i et tæt samarbejde mellem bl.a. VIA University College  og Holstebro Kommune

Redegørelse

Holstebro Kommune har – sammen med Region Midtjylland – modtaget 75 mio. kr. fra staten til at opføre Center for Sundhed. Der er tale om et byggeri til ca. 225 mio. kr. og på ca. 11.000 m2.

Holstebro Kommune har desuden fået en særlig låneadgang på 70 mio. kr., som er bevilget af Økonomi- og Indenrigsministeriet i 2012. Dermed er det meste af finansieringen sikret med ekstern hjælp.

I forberedelsen af det nye byggeri er det vigtigt at sikre borgernes og mange forskellige aktørers input. Derfor har der i foråret 2012 været en livlig debat om visioner, indhold og form på det kommende

Center for Sundhed. Alt dette er beskrevet i et Konceptprogram, der danner grundlag for det arbejde som arkitekter og ingeniører er i gang med i planlægningen af byggeriet.

Det politiske grundlag for at igangsætte byggeriet af Center for Sundhed er nu ved at være på plads. Centeret placeres på Hostrup-grunden, og første spadestik bliver i oktober 2013.
Om 3 år skal ”Center for Sundhed” stå klar til ibrugtagning.

Centret skal rumme en række nære sundhedsløsninger i Holstebro Kommune, og bliver derfor en markant manifestation af, hvorledes væsentlige opgaver i Det Nære Sundhedsvæsen løses i Holstebro Kommune.

Under hele forberedelsesprocessen har Holstebro Kommune vægtet en høj grad af borgerinvolvering og inddragelse af nuværende og kommende samarbejdspartnere.

 

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed