Du er her: Forside Service Sundheds- og omsorgsområdet Lægehuse for praktiserende læger og speciallæger

Lægehuse for praktiserende læger og speciallæger

Mål

  • Fremme muligheden for rekruttering af læger til den vestlige del af kommunen og dermed sikre udviklingen af nære sundhedstilbud i området.

Handling

På baggrund af Byrådets fælles ansøgning med Region Midtjylland har Forebyggelses- og Sundhedsministeriet bevilget 10 mio. kr. til etablering af et nyt lægehus i Ulfborg. Byrådet har desuden bevilget knap 3.3 mio. kr. til projektet. Lægehuset stod færdigt i juli 2013, hvor lægerne fra Ulfborg og Vemb flyttede ind.

Redegørelse

I den vestlige del af Holstebro Kommune (Ulfborg og Vemb) udfordres udviklingen af nære sundhedstilbud i særlig grad af, at de nuværende praktiserende læger nærmer sig pensionsalderen samtidig med, at rekrutteringen af nye læger til området er vanskelig. En målrettet indsats for at udvikle nye og moderne lægehuse med plads til flerlægepraksisser, og som samtidig er indrettet med henblik på at kunne håndtere nye sundhedsopgaver, er af væsentlig betydning i forhold til at kunne sikre borgernes adgang til nære sundhedstilbud.Med baggrund i ovenstående udfordringer, har Holstebro Kommune samarbejdet med Region Midtjylland og de almen praktiserende læger i Ulfborg og Vemb om etableringen af lægehuset Ulfborg-Vemb. I byggeperioden er der allerede sket ét genrationsskifte i den ene lægepraksis og endnu et generationsskifte i anden lægepraksis er på vej. I den østlige del af Holstebro Kommune (Vinderup) er der et lægehus.

Rehabilitering

Mål

Træning og visitation

  • ”Vi vil klare os selv” - rehabilitering i eget hjem og via døgnrehabilitering skal fortsætte og udbygges.

Handling

Indsatsen indenfor ”Vi vil klare os selv” projektet planlægges udbygget i de kommende år, da den hidtidige indsats har været meget effektfuld for borgerne og den samledes kommunale indsats generelt.

Der skal fortsat i de kommende år sættes særlig fokus på at skabe de bedst mulige overgange fra sygehus til kommunalt regi, samt skabe bedst mulige sammenhænge mellem relevante kommunale tilbud til den enkelte borger.

Indlæggelsesmønstret forandres helt konkret og denne udvikling forventes at fortsætte over kommende årtier. Flere borgere vil blive diagnosticeret ambulant eller via egen læge, eller via ambulant indsats i hospitalsregi og en præhospital behandling vil efterfølgende blive iværksat i kommunalt regi, eksempelvis på Kommunens korttidspladser. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.

En øget rehabiliteringsindsats vil fortsat blive gennemført bl.a. via tilbud om  døgnrehabilitering, samt via en øget og meget målrettet rehabiliteringsindsats i eget hjem. Indsatsen indenfor ” Vi vil klare os selv” projektet planlægges udbygget over de kommende år, da den hidtidige indsats har været meget effektfuld for borgerne og den samledes kommunale indsats generelt.

Træningen leveres i sammenhæng med andre kommunale tilbud med henblik på, at borgeren tilbydes koordinerede ydelser og sammenhængende forløb. Her kan f. eks. være tale om samarbejde med Pleje og Omsorg, Sundhedsfremme og Forebyggelse, Social og Arbejdsmarked etc.

Redegørelse

Den generelle udvikling viser til stadighed, at udskrivningstakten fra hospital til eget hjem eller korttidspladser i de seneste år er accelereret og forventes at ville øges yderligere i de kommende år. Ligeledes er kompleksiteten i tilstanden hos udskrevne patienter/ borgere øget, hvilket stiller yderligere krav til kommunen om at kunne yde en mere intensiv indsats. Konkret betyder ændringen, at der er et stigende behov for at kunne tilbyde et mere differentieret tilbud i kommunalt regi.

De accelererede patientforløb medfører generelt et stigende pres på korttidspladserne, der ses eksempelvis et stigende behov for at kunne tilbyde flere borgere et akutophold, ligesom der ses et markant stigende behov for at kunne tilbyde døgnrehabiliteringsophold. Som følge af behovet for at kunne hjemtage borgere fra hospitalet i en endnu hurtigere takt, vil der kunne forventes et behov for flere midlertidige pladser med forskellige indsatstyper. Antallet af ældre over 80 år stiger ganske markant over de kommende år, hvilket også forventes at influere på behovet for at kunne tilbyde borgere et midlertidigt ophold på korttidspladserne.

I forhold til de skitserede mål i den foregående kommuneplansperiode har Kultur og Sundhed ibrugtaget de renoverede 18 midlertidige pladser ved plejeboligerne Birkehøj, målrettet akuthold, vurderingsophold, rehabiliteringsophold samt palliativ indsats. Desuden er yderligere 10 døgnrehabiliteringspladser flyttet til Birkehøj i sommeren 2013, der således råder over 28 korttidspladser. Der ses generelt et massivt behov for tilbuddet. Målgruppen er her borgere, hvis genoptræningspotentiale bedst kan imødekommes ved træning hen over hele døgnet.

Træning og Visitation har i samarbejde med Pleje og Omsorg positive resultater med det igangsatte projekt ”Vi vil klare os selv”, som omhandler rehabilitering af borgere i eget hjem. ”Vi vil klare os selv projektet” har været udbredt i fuldt omfang siden januar 2011 år og efterspørgslen og behovet for et rehabiliteringstilbud i eget hjem er øget markant. En tendens der fortsat er stigende, hvorfor indsatsen tænkes udviklet.

 

 

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed