Du er her: Forside Service Sundheds- og omsorgsområdet Sundhedscentret

Sundhedscentret

Mål

  • Fortsat arbejde med, at gøre det sunde valg til det lette valg.
  • Skabe gode rammer, der fremmer borgernes sundhed. Der skal arbejdes med både sundhedsfremme og forebyggelse.
  • Samarbejde på tværs så sundhedspolitikken bliver omsat til daglig praksis.
  • Støtte den enkelte borger i at mestre eget liv og begrænse de risikofaktorer, der kan true den enkeltes sundhed og velvære.

Handling

Bæredygtig udvikling er en væsentlig forudsætning for befolkningens sundhed og velvære. I januar 2007 blev Holstebro Sundhedscenter oprettet til at danne ramme om arbejdet med sundhedsfremmende og forebyggende funktioner, der retter sig mod at øge den enkelte borgers sundhed og trivsel.

Sundhedscentret arbejder, med baggrund i kommunens sundhedspolitik, og er i en række sammengænge inspirator og/eller koordinator i forhold til projekter, der sættes i gang.

Sundhedspolitik

Det tilstræbes at revidere en sundhedspolitik for hver valgperiode, der beskriver kommunens overordnede sundhedsværdier og pejlemærker af særlig betydning for kommunens indsats med at fremme sundhed. Der skal arbejdes for en sammenhængende sundhedsindsats af god kvalitet og et tæt samarbejde parterne imellem. En ny sundhedspolitik vil blive udarbejdet som en del af udviklingsarbejdet med Det Nære Sundhedsvæsen og etablering af Center for Sundhed. Sundhedspolitikken udarbejdes i et tværgående samarbejde mellem Holstebro kommunes fagforvaltninger.

Redegørelse

Det sunde valg – det lette valg

Sundhedscentret udfører, iværksætter og inspirerer til en række sundhedsindsatser. Flere af disse projekter eller indsatser omsættes ofte i drift. De senere år har der bl.a. ved ekstern finansiering været ekstra aktivitet indenfor følgende projekter: Vægtstop-rådgiverordningen, Interkulturel Sundhedsfremme og Rehabilitering, Demensaktiviteter, Et aktivt seniorliv, Et stærk liv med kræft. Projekterne har bibragt Sundhedscentret og dets interne/eksterne samarbejdspartnere ny viden, kompetencer og fokus på samarbejdsflader.  

Der er et formaliseret samarbejde med Naturstyrelsen omkring projektet Naturelife. Projektet henvender sig til en bred målgruppe af kommunens borgere og er et eksempel på sundhedsarbejde, som inkluderer naturen i et tværfagligt samarbejde.

Kommunalreformen gav kommunen ansvaret for langt flere opgaver inden for sundhedsområdet end tidligere. Denne udvikling ses fortsat at være stigende. De nye opgaver åbner mulighed for og stiller krav om, at kommunen fokuserer på borgernes levevilkår og livsstil i hverdagen, formålet er, at skabe gode rammer, der fremmer borgernes sundhed og forebygger sygdom.

Adskillige forhold har betydning for sundhed og velvære. Det er f.eks. tilbud indenfor kultur, fritid, idræt, bevægelse, natur, hygiejne, boligforhold, uddannelse, fællesskab og sundhedstilbud. Og mange offentlige og private aktører er involveret i at tilvejebringe de forskellige sundhedstilbud.

Sundhedspolitikken belyses gennem tre overordnede temaer:

  1. Sundhedsværdier – fundament for sundhed: Præciserer og definerer helhedsorienterede værdier som fysiske, psykiske, sociale, kulturelle og værdimæssige sider af livet så som: Sundhed og velvære, Sundhedsfremme, Forebyggelse, Lighed i sundhed, Respekt og ansvar.
  2. Den sundhedspolitiske Arena: beskriver overordnet, hvor de sundhedspolitiske tiltag udfoldes, hvilke målgrupper der stiles efter at nå og hvad det er, som Holstebro Kommune i den sammenhæng vægter.
  3. Pejlemærker med særlig betydning for sundhed: retter fokus på KRAM-faktorerne: Kost, Rygning, Alkohol og rusmidler, Motion samt Trivsel. Endvidere rettes fokus på folkesygdomme og ulykker. Pejlemærkerne som vedrører livsstil og levekår, beskrives handlingsorienteret ind i hverdagens rammer.     

I det daglige, kommunale sundhedsarbejde er der stor vægt på at inddrage borgeren i at tage øget medansvar for at påvirke sin egen livsstil samt forbedre evnen til at mestre hverdagen med en livsstilssygdom. I sundhedsarbejdet arbejdes ud fra et overordnet tema ”Lev livet…”
”Lev livet” handler også om hverdagslivet, herunder adgang til grønne områder, motionstilbud og lignende.

Det ligger også indbygget i sundhedsværdien fra sundhedspolitikken om respekt og ansvar, hvor borgeren selv er med til at skabe sundhed, men hvor kommunen medvirker til at skabe rammerne.

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed