Du er her: Forside Service Sundheds- og omsorgsområdet Velfærdsteknologi og medborgerskab

Velfærdsteknologi og medborgerskab

Mål

  • implementering af strategien for velfærdsteknologi.

Handling

Der vil i de kommende år blive arbejdet med udvikling af og implementering af nye egnede velfærdteknologiske løsninger til brug på en række af de kommunale indsatsområder.

Ligeledes vil der være en målrettet prioritering af hvilke velfærdteknologiske løsninger, der med størst effekt for både borgere som medarbejdere, kan bringes i anvendelse.

Endvidere er der et generelt fokus på at øget anvendelse af velfærdteknologi fordrer konkrete investeringer i velfærdsteknologisk udstyr, samt implementering i hverdagspraksis.

Redegørelse

I 2011 og 2012 er der på tværs af flere forvaltninger udarbejdet en strategi for implementering og anvendelse af velfærdsteknologi, som i efteråret 2012 er blevet godkendt i de politiske udvalg. Visionen for denne strategi, som gælder for årene 2012-2016 er:

”Sammen anvender vi frigørende og meningsfuld teknologi, som medvirker til tryghed, værdighed og livskvalitet. Med afsæt i strategien arbejdes der konkret og praktisk med udvikling og implementering af en række velfærdsteknologiske løsninger”.

Formålet med denne proces har flere perspektiver. Pleje- og omsorgsområdet har i 2011 og 2012 deltaget i flere projekter til afprøvning og implementering af nye teknologier i Socialstyrelsens regi. Heriblandt kan nævnes en teknologi som vasketoiletter installeret i visse borgere hjem.

I øjeblikket er et af fokusområderne i forhold til velfærdsteknologi i ældreområdet et igangværende projekt ”Projekt Borgermediecenter”, hvor der afprøves muligheder for at levere visse ydelser til borgeren på distancen, blandt andet forsøg med telemedicin.

Målet er, at indarbejde velfærdsteknologi som en naturlig del af opgaveløsningen hos borgeren, således at borgeren bevarer kontrollen over sit liv gennem så høj grad af selvhjulpenhed som muligt ved hjælp af en kombination af træning, teknologi og personalehjælp.

Ligeledes er formålet med at sætte et øget fokus på velfærdsteknologi området, at medvirke til sikring af de fornødne personaleressourcer til at varetage indsatsen på bl.a. ældreområdet, hvor den demografiske udvikling tilsiger, at der indenfor en årrække vil være et øget antal ældre borgere, som vil få behov for hjælp. 

 

Medborgerskab

Mål

  • Styrke medborgerskab og fællesskab
  • Styrke involveringen af borgere og andre aktører direkte i eller i forlængelse af Holstebro Kommunes opgaveportefølje.
  • Indgå i dialog med relevante parter om, hvordan kommunen kan understøtte medborgerskabet
  • Understøtte et paradigmeskifte, hvor vi som kommune går fra at være myndighed, til serviceudøver til medspiller, og hvor borgerne går fra at være klienter, til forbrugere, til medspillere

Handling

Strategien for at udvikle medborgerskabet og implementere ovennævnte mål er under udarbejdelse. Projektet er tværgående i kommunens forvaltninger. Udviklings- og Strategiafdelingen har ansvaret for opsamling af erfaringer, formidling og fremdrift af implementeringen af strategien.

Strategien rummer en intern og ekstern dimension i forhold til hvilke handlemuligheder vi som kommune har for at understøtte medborgerskab og fællesskab. En intern dimension, hvor vi som organisation skal vende blikket indad og se på hvor, hvordan og hvornår, vi kan inddrage borgerne i vores opgavevaretagelse.

En ekstern dimension, hvor vi som kommune skal se på, hvordan vi kan være med til at skabe bedre rammevilkår eller i øvrigt gå ind og understøtte medborgerskabet, der hvor vi ikke er direkte part.

Medborgerskab handler grundlæggende om, at alle borgere er fuldgyldige og ligeværdige medlemmer af samfundsfællesskabet.

Medborgerskab sætter fokus på, at borgerne har pligter og rettigheder og gør brug af dem for at udvikle og styrke fællesskabet. Desuden indebærer medborgerskab, at borgerne deltager aktivt i samfundslivet og har lige muligheder for at få indflydelse på samfundet.

Medborgerskab vedrører endvidere borgernes identitet, tillid til hinanden, gensidig anerkendelse og følelsen af at høre til og at være en del af fællesskabet.

Redegørelse

Velfærdssamfundet som vi kender det i dag er under pres, og vi vil som kommune i den meget nære fremtid stå overfor forskellige udfordringer i forhold til den fremtidige udvikling af vores velfærdsydelser.

At udvikle fremtidens samfund er ikke en opgave vi som kommune kan løfte alene, men vi kan være med til at identificere rammer og vilkår for nogle af udfordringerne og i samspil med borgere og andre aktører finde de bedste løsninger.

Holstebro Kommune ønsker derfor en kvalificeret dialog og samspil med borgerne om udviklingen af fremtidens velfærdssamfund, hvor kommunen og borgerne bliver spillere på den samme arena, og hvor vi skiftes til at understøtte hinanden på begge banehalvdele.

Holstebro Kommune understøtter udviklingen af medborgerskabet, med fokus på borgernes identitet, ansvar, tilhørsforhold, fællesskaber samt borgernes muligheder for at forstå og tage del i samfundsudviklingen.

Medborgerskab handler grundlæggende om, at alle borgere er fuldgyldige og ligeværdige medlemmer af samfundsfællesskabet. Medborgerskab sætter fokus på, at borgerne har pligter og rettigheder og gør brug af dem for at udvikle og styrke fællesskabet.

Desuden indebærer medborgerskab, at borgerne deltager aktivt i samfundslivet og har lige muligheder for at få indflydelse på samfundet. Medborgerskab vedrører endvidere borgernes identitet, tillid til hinanden, gensidig anerkendelse og følelsen af at høre til og at være en del af fællesskabet.

Styrke medborgerskab og fællesskab 

Der er behov for at styrke dialogen med og involveringen af borgere og andre aktører direkte i eller i forlængelse af Holstebro Kommunes opgaveportefølje. Ikke alene som ekstra hænder, men som ligeværdige partnere på flere forskellige områder og niveauer.

Ligeledes vil Holstebro kommune indgå i dialog med relevante parter om, hvordan vi som kommune kan understøtte medborgerskabet i de fællesskaber eller sammenhænge, hvor kommunen ikke er en direkte aktør.

Det er nødvendigt at understøtte det paradigmeskifte, hvor vi som kommune går fra at være myndighed, til serviceudøver til medspiller, og hvor borgerne går fra at være klienter, til forbrugere, til medspillere, og hvor vi sammen med borgerne arbejder hen mod et fælles mål.

Medborgerskab - et fælles indsatsområder der rækker ind i alle forvaltningsområder i Holstebro Kommune. 

 

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed