Affaldsvirksomheder

Mål

  • Mest muligt affald skal genanvendes, og det affald, der ikke kan genanvendes, skal så vidt muligt energiudnyttes ved forbrænding, mens andelen, der deponeres, ønskes reduceret mest muligt under hensyntagen til miljø og økonomi.
  • Energiudnyttelse optimeres.
  • Sikre en aftale om affaldsdeponering og udtage det potentielle område ved Nees-Skalstrup af kommuneplanen

Handling

Holstebro Kommune skal i 2013 udarbejde den kommunale affaldsplan for perioden 2014-2018 med sigtelinjer frem til 2024. Planen kommer til at bestå af en kortlægningsdel, som beskriver den nuværende situation på affaldsområdet, en målsætningsdel, som redegør for de overordnede målsætninger, samt en planlægningsdel, der skal fokusere på konkrete planer, der skal iværksættes for at opfylde målsætningerne. Planen skal revideres efter 4 år.

For affaldsvirksomheder generelt vurderes områdets grundvandsmæssige sårbarhed forud for etablering, uanset områdetypen. Men der gælder generelt samme miljøbetingelser som for andre virksomheder. Kommunen er positiv over for etablering af affaldsbearbejdende virksomheder i tilknytning til affaldsterminaler.

Retningslinier

  1. Arealudlæg til og etablering af konsekvensområder omkring virksomheder og aktiviteter inden for affaldsområdet med særlige beliggenhedskrav skal ske efter retningslinierne for virksomheder i afsnittet om Byvækst og erhvervsområder, med mindre andet fremgår af retningslinierne nedenfor for virksomhedstypen.
  2. Der udlægges et konsekvensområde på 500 m omkring Måbjergværket. Ved et eventuelt slamforbrændingsanlæg skal der udlægges et konsekvensområde på 500 m.
  3. Der kan etableres deponeringsanlæg i et område ved Nees-Skalstrup. Områderne er reserveret som vist på kortbilaget, og her må der ikke planlægges for eller etableres byggeri og anlæg i større omfang, der kan hindre eller vanskeliggøre etableringen.
    Ved konkret udlæg af areal til deponeringsanlæg skal der udlægges omkring 25-30 ha. Arealet skal placeres, så der tages størst mulig hensyn til såvel grundvandsinteresser som øvrige interesser. Det faktiske arealforbrug i det udlagte område begrænses mest muligt, og højder og terrænformer skal afstemmes efter landskabelige forhold og øvrige ønsker til terrænets slutform.

Redegørelse

Affaldsordninger

NVRaffald i/s (Nordvestjysk Renovationsfællesskab i/s) er et fælleskommunalt affaldsselskab, som er stiftet den 1. januar 2007 af kommunerne Holstebro, Lemvig og Struer. Opgaveområdet er alene de borgertilknyttede drifts- og driftstilknyttede opgaver.

De traditionelle myndighedsopgaver forbliver hos interessentkommunerne. NVRaffald i/s driver genbrugspladser for private i Holstebro, Vinderup, Ulfborg, Vemb og Sdr. Nissum.

Nomi i/s er et fælleskommunalt affalds- og miljøsamarbejde mellem Holstebro og Struer kommuner. nomi i/s blev stiftet i 1990, men tilpasset den nye kommunestruktur med virkning fra 1. januar 2007.

Nomi i/s' formål er at løse interessentkommunernes opgaver og forpligtelser inden for den del af miljøopgaverne, der vedrører håndtering af erhvervsaffald, og som interessentkommunerne har besluttet at overføre til fællesskabet.

I Holstebro kommune driver nomi i/s Affaldsterminalen Måbjerg. På det 66.000 m2 store område er der indrettet modtagefaciliteter for erhvervsaffald, så erhvervsdrivende kan aflevere usorteret affald.

Terminalområdet omfatter: Et sorteringsanlæg til usorteret erhvervsaffald, en modtageplads til rene genbrugsfraktioner og et jordkarteringsanlæg.

Forbrænding
Der er ét affaldsforbrændingsanlæg i kommunen: Måbjergværket, der er en del af DONG Energy, er et multibrændselsfyret kraftvarmeanlæg.

Deponering

I Holstebro kommune er der ingen aktive deponeringsanlæg, så deponering af affald sker på anlæg uden for Holstebro Kommune.

Det indgår ikke i kommunens affaldsplanlægning, at der etableres et deponeringsanlæg ved Nees-Skalstrup, idet der forventes indgået aftaler med deponeringspladser udenfor kommunen.

Området ved Nees-Skalstrup er alene medtaget, fordi det fremgår af landsplandirektivet (Regionplan 2005), og Miljøministeriet ikke endnu har foretaget den formelle sagsbehandling, der sikrer, at området kan udtages af planen.

 

 

 

 

 

Haveaffald

 

Affaldssortering

Affaldsdeponering nord for Vemb

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed