Akvakultur - opdræt af fisk og skaldyr

Mål

 • Muliggøre en realisering af regeringens handleplan for akvakultur i Holstebro Kommune vedrørende en 3 dobling af produktionen af regnbueørreder fra perioden umiddelbart før dambrugene blev ombygget til modeldambrug (2006).
 • Tonnagen i fiskeopdræt gradvist forrykkes mod fuldt recirkulerede anlæg etableret i industriområder med tilstrækkelig vandressource.
 • Dambrugene skal drives, så de ikke forhindrer, at vandområdernes målsætninger opfyldes, herunder visse vandområders status som Ramsar-, EF-Habitat- og EF-Fuglebeskyttelsesområde.
 • Problemet med op- og nedstrøms faunapassage ved dambrug søges løst inden år 2015.
 • Udledningen af medicin og andre miljøfremmede stoffer (hjælpestoffer), organisk stof og næringsstoffer skal løbende søges reduceret og overholde nationale miljøkvalitetskrav. 
 • Egentlig industriproduktion (3.000 tons/år) foregår på 1-2 store recirkulerede halanlæg i tilknytning til industriområder ved Bur og Torsminde
 • Fjernelse af opstemninger ved Idom Dambrug og Munkbro Dambrug.

Handling

Der stilles krav til dambrugene om vandkvalitet, både med hensyn til udledninger af organisk stof, næringssalte og miljøfremmede stoffer. Ved tilsyn kontrolleres , at dambrugene efterlever kravene.


Kommunen vil opnå målene for vandområder ved ferskvandsdambrug ved at:

 • Løse problemer med opstemninger og ikke tilfredsstillende passageforhold for fisk, lampretter og smådyr ved Idom Dambrug og Munkbro Dambrug inden 2015.
 • Give tilladelse til indvinding af grundvand, hvis de lokale forhold tillader det.
 • Give mulighed for udvidelser af produktionen, hvis det sker på et miljømæssigt bæredygtigt grundlag for nær- og fjernrecipient i overensstemmelse med kommunernes handleplaner.
 • Finde løsninger på miljøproblemer ved dambrugsdrift bl.a. ved at deltage i dambrugsprojekter og tværkommunalt samarbejde.
 • Anbefale at tungmetalholdigt slam udbringes i områder med energipil eller anden non-food produktion eller afhændes direkte til produktion af biogas. Der stilles krav om røggasrensning af tungmetaller.
 • Reservere arealer til 2 store recirkulerede industrianlæg ved Bur og Torsminde med en produktionskapacitet på op mod 3.000 tons årligt pr. anlæg jf. kommuneplan 2009. Der stilles krav om at anlæggene indrettes til drift med lille vandforbrug og med renseforanstaltninger, der minimerer udledninger mest muligt (BAT) og sker i overensstemmelse med målsætningen i Nissum Fjord.

Kommunen vil opnå målene for vandområder ved saltvandsbaseret fiskeopdræt ved at:

 • Få miljøgodkendt anlæggene, når de oprettes.
 • Stille vandkvalitetskrav til anlæggene, både m.h.t. udledninger af næringssalte og miljøfremmede stoffer.
 • Kræve at etablering og udvidelse af produktionen på konsumanlæg sker indenfor målsætningerne for Nissum Fjord og Nordsøen.
 • Give afslag til lakseproduktion på landbaserede anlæg med direkte udledning.

Kommunen vil i øvrigt arbejde for at muslingeskrabning udfases og at der i stedet produceres muslinger og østers i linekultur.

Retningslinier

De gældende retningslinier fremgår af Regionplan 2005 for Ringkjøbing Amt, men afløses af retningslinjer for Vandplan 2010-2015 for Nissum Fjord og Limfjorden når disse endeligt vedtages. I øvrigt henvises til vandforsyningsplanen.

 1. Af hensyn til beskyttelsen af den EF-habitatbeskyttede storålaks, gives der ikke tilladelse til kommercielt opdræt af laks (salmo salar) med mindre produktionen sker uden udledning til overfladevand.
 2. Ved nyanlæg af akvakulturanlæg skal udledningen reduceres mest muligt (BAT) og resulterende udledninger af N og P til fjordmiljøet kompenseres eksempelvis ved forudgående eller samtidig nedlæggelse af traditionel dambrugsproduktion i fjordoplandet.
 3. Recirkulerede store akvakulturanlæg kan etableres i erhvervsområder ved Torsminde og Bur.

Redegørelse

Redegørelse - Akvakultur se den her

 

Kort
Dambrug

 

Dambrug

Dambrug Nymølle

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed