Redegørelse - Akvakultur

I Holstebro Kommune opdrættes fortrinsvis regnbueørreder i portionsstørrelse (300-500 gram) til konsum, men også større ørreder til videreopdræt i havbrug udenfor kommunens vandområder.

Der er nu en årlig fodertilladelse, der giver mulighed for en produktion på ca. 3.200 tons regnbueørreder fra 6 ferskvandsdambrug lokaliseret ved Råsted Lilleå (3), Grydeå (1), Idom Å (1) og Vegen Å (1).

Det forventes at produktionen forhøjes yderligere ved indførsel af ekstra renseforanstaltninger og driftsoptimeringer, samt dambrugenes overgang fra foderkvote til udlederkontrol.

Ved Ejsing ligger et næsten 100 % recirkuleret anlæg med mulighed for brug af både saltvand fra Limfjorden og ferskvand fra boring. Anlægget producerer sandart til konsum.

Ved Torsminde og Bur er der udlagt områder til industrielt opdræt af henholdsvis saltvands- og ferskvandsarter.

Ferskvandsdambrug

Der er en række forhold ved traditionel dambrugsproduktion, der giver miljøproblemer i vandløb, sø og fjord. De største problemer er forbundet med dambrugenes opstemninger, der forhindrer fisk, lampretter og smådyr i at vandre.

Dette problem er løst ved alle dambrug i kommunen på nær 2, der har faunapassageløsninger, der ikke er helt tilfredsstillende, men som planlægges saneret i forbindelse med gennemførsel af Vandplan for Nissum Fjord.

4 ud af 6 af produktionsdambrug i Holstebro Kommune har gennemgået en modernisering og ombygning til modeldambrug. Disse recirkulerede anlæg med slamfang, biologiske filtre og plantelaguner anvender kun meget lidt vand og er uafhængige af stemmeværker.

Miljøet skånes og produktionskapaciteten forøges fra 1.400 tons foder årligt (2006) til ca. 3.200 tons (2011).

Denne udvikling har samtidigt medført nedlæggelsen af 7 traditionelle jorddambrug i 2007-2011 idet disse dambrugs foderkvote er miljøgodkendt overflyttet til de store nu ombyggede anlæg.

I vandløbene er der store gevinster. Fx er der i Råsted Lilleå nu en vandløbskvalitet helt i top for første gang i mindst 50 år, ligesom laksebestanden i Storåsystemet er i fremgang.

I det omfang dambrugene moderniseres og sammenlægges, prioriteres det, at produktionen fortrinsvis baseres på grundvand og såfremt, der anvendes overfladevand skal ind- og udløb placeres tætliggende og åvandet indpumpes, så vandløbets fald- og vandføringsforhold ikke påvirkes. Dambrugsslam anvendes i stigende grad til produktion af biogas.

Nationalt har regeringen vedtaget en strategiplan, der skal føre til mindst en fordobling af produktionen i ferskvandsopdræt inden 2013 uden en merbelastning med næringssalte af de ferske recipienter. Dette mål er nået i 2011 for ferskvandsdambrugene i Holstebro Kommune.

Recirkulerede konsumfiskeopdræt

Store Fuldt REcirkulerede Anlæg (FREA-anlæg) eller andre intensive fiskeopdrætsanlæg med en høj grad af recirkulering og anvendelse af BAT ønskes anlagt ved industriområder i Bur og Torsminde, hvor der er udlagt egnede arealer til akvakultur.

Såfremt der etableres anlæg her skal det sikres, at det sker i overensstemmelse med målsætningen for Storå og Nissum Fjord, hvilket kan kræve en kompenserende indsats der modsvarer den del af anlæggenes udledning af næringsstoffer, der kan påvirke fjordmiljøet negativt.

Kompenserende indsatser kan fx bestå i nedlæggelse af dambrugsproduktion i oplandet til Nissum Fjord.

Holstebro kommune kan ikke give tilladelse til opdræt af laks fra produktionssystemer som indebærer en potentiel risiko for at Storålaksen ikke kan opnås gunstige bevaringsstatus.

Skaldyrsopdræt

De seneste år, har der været stor interesse for opdræt af østers og blåmuslinger i Limfjorden. Produktionen sker på tove eller i bure i vandet og muslingerne lever af plankton.

Der tilføres ingen foder og medicin. Muslingedyrkning har en gavnlig effekt på næringsstofbalancen i fjorden, idet der netto fjernes næringsstoffer fra fjorden.

Der kan forekomme lokale miljømæssige gener, hvis anlæggene f.eks. placeres på steder, hvor strømmen er svag. Derved kan der opstå fækalieophobninger på fjordbunden.

Der kan tillige være visuelle gener, da skaldyrsopdræt er afhængig af et stort antal pontoner eller andet, der kan bære vægten af skaldyrene.

Tilladelser til anlæggene gives af Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri jf. Bekendtgørelse om opdræt af muslinger mm. i vandsøjlen.

Holstebro Kommune er positivt indstillet til en sådan produktion og initiativer på land, der understøtter produktionen.

Linedyrkning af muslinger vurderes af Holstebro Kommune at basere sig på et bæredygtigt grundlag i modsætning til anvendelse af skrabende redskaber, der ødelægger fjordbunden.

 

 

 

 

 

 

 

Thorsminde muligt område til akvakultur

 

Stemværk fjernes

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed