El- og naturgasledninger

Mål

  • At el- og naturgasdistributionen kan foregå effektivt.
  • At kabellægning af elnettet sker, hvor luftledninger i dag giver de største landskabelige gener.

Handling

Byrådet vil samarbejde med Energinet.dk og derved påvirke den fremtidige udbygningsstrategi til gavn for Holstebro Kommune.

Retningslinier

  1. I forbindelse med kabellægning af 132/150 kV transmissionsnettet i Danmark vil Holstebro Kommune medvirke til prioriteringen af kabellægningen indenfor kommunen.
  2. Ved fastlæggelse af nye linjeføringer vil Holstebro Kommune arbejde for, at der tages hensyn til byudviklingen og landskabelige forhold.

Eksisterende og planlagte langsigtede netstruktur for transmissionsnettet i Holstebro Kommune ses på kortbilag 1 og 2.

Redegørelse

Fremtidens energi er vedvarende

Målsætningen om et energisystem uafhængigt af fossile brændsler kræver en markant omstilling af energisystemet.

For at nå i mål med denne omstilling skal der arbejdes hen mod et fleksibelt energisystem, hvor der sker sammentænkning på tværs af sektorerne el, gas, varme og transport.

For elsystemet betyder det fortsat udvikling af det intelligente elsystem og for gassystemet, at vejen til et grønnere gassystem, der kan levere den nødvendige fleksibilitet i energisystemet, skal findes.

Derudover skal der ske en kraftig udbygning af den europæiske infrastruktur for el og gas, og de internationale energimarkeder skal fortsat udvikles.

El-net

De overordnede transmissionssystemer for el ejes, drives og udbygges af Energinet.dk, som er en selvstændig offentlig virksomhed ejet af den danske stat.

Energinet.dk ejer stationsanlæggene og ledningsnettet på det højeste spændingsniveau - 400 kV - samt elforbindelser til Norge, Sverige og Tyskland.

Endvidere har Energinet.dk i august 2012 overtaget de regionale eltransmissionsnet i Danmark. Dette elnet består af såvel luftledninger som kabler, der er lagt i jorden.

Distributionsnettet under 100 kV ejes af regionale netselskaber. Lavspændingsnettet er stort set kabellagt.

El bliver den primære energibærer og vil i fremtiden også blive anvendt i de øvrige energisektorer, i første omgang til varme og transportformål – på længere sigt formodentlig også til produktion af VE-gas.

Energinet.dk’s planer for eltransmissionsnettet ses på hjemmesiden
http://www.energinet.dk

Det danske elsystem gennemgår i disse år en markant udvikling fra at være baseret på regulerbar energiforsyning fra centrale og decentrale kraftvarmeværker til at skulle håndtere stadig større mængder vindkraft.

Transmissionssystemer er afgørende for denne omstilling og der arbejdes med løbende detailplanlægning af 400 kV og 132-150 kV-nettene, baseret på en langsigtet netstruktur frem mod 2030 med udvidelser af handelskapaciteten til udlandet.

Kortbilag 2 viser Energinet.dk’s bud på en mulig udvikling af det langsigtede transmissionsnet over ca. 20 år.

Der er langs lednings- og kabelanlæg tinglyst deklarationer om respektafstand i forhold til stærkstrømsbekendtgørelsen.

Det betyder, at der indenfor en given afstand til lednings- og kabelanlæggende ikke uden meddelt dispensation kan etableres anlæg af nogen art, herunder beplantning.

Gas-net

På gasområdet er det overgangen til en energiforsyning uafhængig af fossile brændsler og samspillet mellem el-, varme- og transportsystemerne, der trænger sig på de kommende 10 år.

Det danske gasnet har potentialet til at integrere vedvarende energi-gasser og fungere som energilager for andre energiformer.

Gas kan derfor blive en vigtig brik i det fremtidige energisystem, hvor samspillet mellem el, gas, varme og transport er centralt.

I takt med at naturgasproduktionen i den danske del af Nordsøen reduceres over de kommende år, bliver det vigtigt at sikre forsyningen til danske og svenske forbrugere fra andre leverandører end de danske Nordsø-operatører.

Energinet.dk har i 2013 etableret en ny kompressorstation i Egtved og etableret dublering af ledningen mellem Egtved og Ellund. Herved kan gas importeres fra Tyskland i større mængder end hidtil.

I Holstebro Kommune er der alene ét naturgasfordelingsnet, der ejes og drives af HMN Naturgas I/S. HMN Naturgas I/S er et distributionsselskab efter naturgasforsyningsloven.

 

 

 

 

 

 

 

Kortbilag 1
El- og Naturgasledninger

 kortbilag 2

 

 

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed