Forurenet jord og genanvendelse

Mål

  • Sikre der er tilstrækkeligt, uforurenet og velbeskyttet grundvand til at dække fremtidens behov for drikkevand.
  • Gennem praksis tilstræbe, at anvendelsen af kommuneplanområder, specielt arealer, der benyttes til følsomt formål, f.eks. boliger, vil ske uden sundhedsmæssig risiko for brugerne af arealerne.
  • Forebygge mod yderligere forurening i miljøet i forbindelse med anvendelsen og bortskaffelsen af jord.

Handling

Det er intentionen at benytte de mulige ressourcer på arbejde med forebyggelse af jordforurening mv. i forbindelse med planlægningsarbejder. Holstebro  Kommune har gennemført initiativer til registrering af forureninger i børnehaver.

Fremover skal det i muligt omfang søges dokumenteret, om der er forureningsmæssige trusler ved en udlægning af erhvervsområder til en mere følsom anvendelse, f. eks. boliger eller institutioner.

Holstebro Kommune vil tillade genanvendelse af forurenet jord eller restprodukter når det kan ske på forsvarlig vis og hvor der ikke er risiko for at forureningen spredes eller er til fare for mennesker og miljø.

Hvis et areal, kortlagt som muligt forurenet eller forurenet, ønskes anvendt til et følsomt formål, kræver det tilladelse fra kommunen.

Tilsvarende kræver det tilladelse fra kommunen, hvis der skal bygges eller laves anlægsarbejde på et kortlagt areal, der ligger indenfor indsatsområderne eller anvendes til følsomt formål (f. eks. boliger, børneinstitutioner, offentlige legepladser, rekreative områder, alment tilgængelige områder, kolonihaver, sommerhusgrunde etc.)

I forbindelse med disse tilladelser stilles vilkår der skal sikre, at anvendelserne sker sundhedsmæssigt forsvarligt og på en måde der reducerer jord- og grundvandstruslen mest muligt.

Holstebro Kommune kan udstede påbud i aktuelle jordforureningssager. I den forbindelse kan der stilles vilkår til undersøgelse og oprydning så det sikres at der er mindst mulig risiko for udbredelse af forurening af jord og grundvand.

Retningslinier

De gældende retningslinjer for beskyttelse af grundvand indgår i Holstebro Kommunes Vandforsyningsplan 2010-2015 samt de nuværende og kommende statslige vandplaner, den kommende kommunale vandhandleplan og i eksisterende og kommende indsatsplaner for vandværkerne i kommunen.
 
Se ”Vandforsyningsplan 2010-2021 – Holstebro Kommune ”her”

Se ”Indsatsplan for Frøjk Vandværks kildeplads” her

Se ”Indsatsplan for Gadegård Vandværks kildeplads” her

Se ”Indsatsplan for Holstebro Vandværks kildeplads” her

Se ”Indsatsplan for Nørre Felding Vandværks indsatsplan” her

Se ”Vandplan 2010-2015 – Nissum Fjord” her

Se ”Vandplan 2010-2015 – Ringkøbing Fjord” her

Den kommunale Vandhandleplan forventes vedtaget i løbet af 2013.

Retningslinierne for tilførsel af jord fra råstofgrave findes i Region Midtjyllands Råstofplan fra 2008

Redegørelse

Ved byggerier og vejanlæg opgraves store mængder jord, som ikke kan anvendes på opgravningsstedet. Jord ønskes oftest deponeret i råstofgrave, hvor det bruges i efterbehandlingen.

Når der er gravet råstoffer er afstanden til grundvandet blevet mindre. Da de øverste jordlag, hvor en stor del af den fysisk/kemiske stofomdannelse sker, samtidig er fjernet, forurenes grundvandet nemt. Derfor er det vigtigt, at der ikke tilføres forurenet jord til råstofgrave.

Lettere forurenet jord fra forureningskortlagte arealer, offentlige veje og områdeklassificerede arealer, samt restprodukter, f.eks. kulflyveaske og forbrændingsslagger, kan genanvendes i bygge- og anlægsarbejde. Genanvendelse betyder, at mængden af jord og restprodukter, der køres på losseplads, mindskes.

Kommunen kan give tilladelse til genanvendelse af forurenet jord og restprodukter i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. For at mindske risici for forurening af jord og grundvand skal opbevaring og håndtering af kemikalier og farligt affald mv. ske på et forsvarligt grundlag og i overensstemmelse med kommunens regulativer.

Holstebro Kommune vil sikre disse forhold i en dialog med borgere og virksomheder og ved miljøtilsyn på virksomheder.

 

Råstofgraveområde

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed