Du er her: Forside Teknik og miljø Miljøvurdering Miljøpåvirkning - nye områder

Miljøpåvirkning - nye områder

Planlægningen og byudviklingens miljøpåvirkning specifikt for nye udbygningsområder

Nordøst - Søndergård - erhvervsområde

Beskyttetvandløb

Ned midt igennem området forløber Lægård Bæk, der et af de vandløb, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Tilstandsændring af beskyttet natur kræver kommunens dispensation.

Vandløbet vil ved den mere detaljerede lokalplanlægning blive en del af et rekreativt forløb i erhvervsområdet.

Område med særlig drikkevandsinteresse OSD

Erhvervsområdet er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser OSD. I den mere detaljerede lokalplanlægning for området skal der tages højde for den forøgede forureningsrisiko. Der kan etablere mindre grundvandstruende virksomheder. Etableres der potentielt grundvandstruende virksomheder skal det ske på baggrund af en konkret vurdering og en supplerende redegørelse.*

Det sydvestligste hjørne af arealet er omfattet af nitratfølsom indvindingsområde NFI og er yderligere indsatsområde m.h.t. nitrat ION. Det betyder bl.a. at der er mindre end 15 meter sammenhængende lerlag som beskytter grundvandet.

I den mere detaljerede lokalplanlægning for området skal der tages højde for den forøgede forureningsrisiko. Der kan højest etableres mindre grundvandstruende virksomheder hvis der er udarbejdet en supplerende redegørelse* for det.

Nedenstående er minimumsbetragtninger, der skal være opfyldt.

 1. Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.
 2. Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod på-kørsel. Oplagspladsen skal være indrettet på en måde, så spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

For NFI områderne skal nedenstående ligeledes være opfyldt:

 1. Befæstelsesgraden skal forsøges minimeret og som minimum afstemmes med behovet for grundvandsdannelse, jf. overudnyttelse af grundvandsressourcen i vandplanen. Tage kan anlægges som grønne tage, og stier kan etableres med permeable belægninger.
 2. Regnvands- og spildevandsledninger skal til enhver tid opfylde den bedst tilgængelige teknologi med hensyn til tæthed, samlinger, tæthedsprøvning med videre. Ind-skrives i Spildevandsplan.

Disse indskrives i kommuneplanens rammer, jf. Planlovens § 11 b og følges op af bestemmelser i de fremtidige lokalplaner.

*Den supplerende redegørelse for de to områdetyper kan ses i afsnittet om "Grundvand og drikkevand."

Jordforurening - område med krav om analyse

Der er en mindre forurening på arealet der er kortlagt på vidensniveau 1 (V1-kortlagt). Forureningen skal analyseres yderligere således at kortlægningen kommer op på vidensniveau 2 (V2-kortlagt).

Kortlægningen på vidensniveau 2 giver grundlag for at beslutte hvordan forureningen skal håndteres i forhold til den ændrede anvendelse af arealet.Der er to overordnede muligheder, at grunden oprenses eller anvendelsen sker på bestemte vilkår.

Oprenses og fjernes forureningen fuldstændig fjerner Region Midt kortlægningen og arealet kan anvendes som et hvilket som helst andet område, uden forurening.

Kommunen kan også give en § 8 tilladelse, hvilket betyder at arealet kan udnyttes på bestemte vilkår. Vilkårene er afhængig af den ny anvendelse og forureningens karakter. 

Nord for Arla - erhvervsområde

Område med særlig drikkevandsinteresse OSD

Erhvervsområdet er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser. Hele arealet er omfattet af nitratfølsom indvindingsområde NFI og er yderligere indsatsområde m.h.t. nitrat ION. I den mere detaljerede lokalplanlægning for området skal der tages højde for den forøgede forureningsrisiko. Der kan etablere mindre grundvandstruende virksomheder. Etableres der potentielt grundvandstruende virksomheder skal det ske på baggrund af en konkret vurdering og en supplerende redegørelse.*

Nedenstående er minimumsbetragtninger, der skal være opfyldt.

 1. Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.
 2. Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod på-kørsel. Oplagspladsen skal være indrettet på en måde, så spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

For NFI områderne skal nedenstående ligeledes være opfyldt:

 1. Befæstelsesgraden skal forsøges minimeret og som minimum afstemmes med behovet for grundvandsdannelse, jf. overudnyttelse af grundvandsressourcen i vandplanen. Tage kan anlægges som grønne tage, og stier kan etableres med permeable belægninger.
 2. Regnvands- og spildevandsledninger skal til enhver tid opfylde den bedst tilgængelige teknologi med hensyn til tæthed, samlinger, tæthedsprøvning med videre. Ind-skrives i Spildevandsplan.

Disse indskrives i kommuneplanens rammer, jf. Planlovens § 11 b og følges op af bestemmelser i de fremtidige lokalplaner.

*Den supplerende redegørelse for de to områdetyper kan ses i afsnittet om "Grundvand og drikkevand."

Nupark nord - erhvervsområde

Område med særlig drikkevandsinteresse OSD

Erhvervsområdet er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser. I den mere detaljerede lokalplanlægning for området skal der tages højde for den forøgede forureningsrisiko. Der kan etablere mindre grundvandstruende virksomheder. Etableres der potentielt grundvandstruende virksomheder skal det ske på baggrund af en konkret vurdering og en supplerende redegørelse.*

Nedenstående er minimumsbetragtninger, der skal være opfyldt.

 1. Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.
 2. Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod på-kørsel. Oplagspladsen skal være indrettet på en måde, så spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Disse indskrives i kommuneplanens rammer, jf. Planlovens § 11 b og følges op af bestemmelser i de fremtidige lokalplaner.

*Den supplerende redegørelse for de to områdetyper kan ses i afsnittet om "Grundvand og drikkevand."

Slagterigrunden - ændret fra erhverv til centerområde

Trafik

Den ændrede anvendelse giver andre trafikale forhold, specielt vil den tunge trafik blive reduceret væsentligt i forhold til slagteriet. Et centerområde med funktioner som uddannelsesinstitutioner, kontorerhverv, lettere erhverv og boliger vil ikke dagligt generere tung trafik, men kun i forhold til forsyning, flytning og renovation i lighed med alle andre områder.

Personbiltrafikken vil være betydelig mindre i sammenligning med den medarbejder trafik det aktive slagteri genererede.

I morgen og eftermiddagstimerne vil trafikken være på samme niveau, med en eftermiddagstrafik der afvikles over et længere tidsrum. Trafikken i forbindelse med skiftehold vil forsvinde helt. Trafikken til boligerne i området vil svare til den der iøvrigt kommer fra nabo boligområderne.

Uddannelsesinstitutionerne vil i et vist omfang generere trafik i forbindelse med aftenarrangementer, men det vil være ubetydelig i forhold til den daglige drift.

Fortætning - stationsnærhed

De nye funktioner i området, specielt uddannelsesinstitutionerne og kontorerhvervene vil generere mindre individuel trafik, idet de ligger centralt og i gå afstand til stationen og busterminalen. Der er ikke tvivl om at uddannelsinstitutionerne, Campus Holstebro - VIA University College med de studerendes alderssammensætning, har en attraktiv placering i forhold til den kollektive trafik.

De stationsnære områder indgår i en statslig politik, der har til formål at øge brugen af kollektiv transport og skabe et bedre bymiljø med mindre individuel bilkørsel.

Bebyggelse med høj tæthed og funktioner med mange besøgende skal placeres i stationsnære kerneområder inden for en radius af 600 m fra en station. En optimal udnyttelse af byomdannelsesområdet vil sikre en bæredygtig udvikling.

I de stationsnære områder kan der arbejdes med en reduktion af parkeringsnormen. Hvis der lægges op til at der ikke må etableres flere parkeringspladser end det fastsatte kan byrådet motivere til øget brug af cykel, kollektiv trafik og mindre individuel bilkørsel.

Jordforurening - område med krav om analyser

Der er forurening flere steder på arealet, som det fremgår af lokalitetsnumrene nedenfor *. Forureningen er kortlagt på vidensniveau 1 (V1-kortlagt) og på vidensniveau 2 (V2-kortlagt) og så er der tillige områder hvor kortlægningen er uafklaret.

Der er et større udredningsarbejde igang og når kortlægningen er på vidensniveau 2 er der grundlag for at beslutte hvordan forureningen skal håndteres i forhold til den ændrede anvendelse af arealet.

Der er to overordnede muligheder, at grunden oprenses eller anvendelsen sker på bestemte vilkår.

Oprenses og fjernes forureningen fuldstændig fjerner Region Midt kortlægningen og arealet kan anvendes som et hvilket som helst andet område, uden forurening.

Kommunen kan også give en § 8 tilladelse, hvilket betyder at arealet kan udnyttes på bestemte vilkår. Vilkårene er afhængig af den ny anvendelse og forureningens karakter.

* (lokalitetsnummer: 661-30304 V2-kortlagt / 661-30920 V1-kortlagt / 661-30489 V2-kortlagt / 661-30489 Lokaliseret (Uafklaret) / 661-30489 Lokaliseret (Uafklaret) / 661-30489 Lokaliseret (Uafklaret) / 661-30489 Lokaliseret (Uafklaret) / 661-30489 Lokaliseret (Uafklaret) / 661-30489 V2-kortlagt / 661-30489 Lokaliseret (Uafklaret) / 661-30489 V1-kortlagt / 661-30489 V1-kortlagt / 661-30300 V1-kortlagt)

Område med særlig drikkevandsinteresse OSD

Erhvervsområdet er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser. Størstedelen af arealet, på nær det nordøstlige hjørne, er omfattet af nitratfølsom indvindingsområde NFI.  I den mere detaljerede lokalplanlægning for området skal der tages højde for den forøgede forureningsrisiko. Der kan etablere mindre grundvandstruende virksomheder. Etableres der potentielt grundvandstruende virksomheder skal det ske på baggrund af en konkret vurdering og en supplerende redegørelse.*

Nedenstående er minimumsbetragtninger, der skal være opfyldt.

 1. Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.
 2. Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod på-kørsel. Oplagspladsen skal være indrettet på en måde, så spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

For NFI områderne skal nedenstående ligeledes være opfyldt:

Befæstelsesgraden skal forsøges minimeret og som minimum afstemmes med behovet for grundvandsdannelse, jf. overudnyttelse af grundvandsressourcen i vandplanen. Tage kan anlægges som grønne tage, og stier kan etableres med permeable belægninger.

 1. Regnvands- og spildevandsledninger skal til enhver tid opfylde den bedst tilgængelige teknologi med hensyn til tæthed, samlinger, tæthedsprøvning med videre. Ind-skrives i Spildevandsplan.

Disse indskrives i kommuneplanens rammer, jf. Planlovens § 11 b og følges op af bestemmelser i de fremtidige lokalplaner.

*Den supplerende redegørelse for de to områdetyper kan ses i afsnittet om "Grundvand og drikkevand."

Tobaksgrunden - ændret fra erhverv til boligområde

Trafik

Den ændrede anvendelse giver andre trafikale forhold, specielt vil den tunge trafik blive reduceret væsentligt i forhold til tobaksfabrikken. Et boligområde vil ikke dagligt generere tung trafik, men kun i forhold til forsyning, flytning og renovation i lighed med alle andre områder.

Personbiltrafikken vil være betydelig mindre i sammenligning med den medarbejder trafik den aktive tobaksfabrik genererede. Trafikken i forbindelse med skiftehold vil forsvinde helt.

Trafikken til boligerne vil svare til den der iøvrigt kommer fra nabo boligområderne. Boligbebyggelsen vil sandsynligvis være en del tættere, idet der skal være en afskærmende bebyggelse ud mod de overordnede veje, således at haver og friarealer er uforstyrret i forhold til støj.

Åbyggelinje

Vegen å forløber langs den østlige afgrænsning af arealet. Der er ikke åbyggelinje på strækningen, men normalt skal der være et ca. 8 meter bredt bælte til brug ved oprensning.

Åstrækningen vil blive indarbejdet som et rekreativt forløb, med sammenhæng til bebyggelsens øvrige rekreative arealer. Der er mulighed for at gøre den offentlige adgang mere rekreativ.

Jordforurening

Der er en mindre forurening på arealet der er kortlagt på vidensniveau 1 (V1-kortlagt). Forureningen skal analyseres yderligere således at kortlægningen kommer op på vidensniveau 2 (V2-kortlagt).

Kortlægningen på vidensniveau 2 giver grundlag for at beslutte hvordan forureningen skal håndteres i forhold til den ændrede anvendelse af arealet.

Der er to overordnede muligheder, at grunden oprenses eller anvendelsen sker på bestemte vilkår.

Oprenses og fjernes forureningen fuldstændig fjerner Region Midt kortlægningen og arealet kan anvendes som et hvilket som helst andet område, uden forurening.

Kommunen kan også give en § 8 tilladelse, hvilket betyder at arealet kan udnyttes på bestemte vilkår. Vilkårene er afhængig af den ny anvendelse og forureningens karakter.

Område med særlig drikkevandsinteresse OSD

Boligområdet er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser. I den mere detaljerede lokalplanlægning for området skal der tages højde for den forøgede forureningsrisiko. Der kan etablere boliger i området. Nedenstående er minimumsbetragtninger, der skal være opfyldt:

 1. Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.

 2. Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod på-kørsel. Oplagspladsen skal være indrettet på en måde, så spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Disse indskrives i kommuneplanens rammer, jf. Planlovens § 11 b og følges op af bestemmelser i de fremtidige lokalplaner.

Idom, Idom Kirkevej - boligområde

Kirkezone II Idom Kirke

Indenfor aftaleområde II skal det tilstræbes, at undgå bebyggelse, der overstiger  en bygningshøjde over 8,5 meter

Åbeskyttelseslinjer ifølge DAI

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 16 må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet inden for en afstand af 150 m fra vandløb, der er registreret med en beskyttelseslinje. Idom Å er registreret med beskyttelseslinje og skal der bebygges ned mod Idom Kirkevej skal der dispenseres fra åbyggelinjen.

Område med særlig drikkevandsinteresse OSD

Boligområdet er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser. Hele arealet er omfattet af nitratfølsom indvindingsområde NFI.  I den mere detaljerede lokalplanlægning for området skal der tages højde for den forøgede forureningsrisiko. Der kan kun etableres boliger i området, såfremt der redegøres* for det. Nedenstående er minimumsbetragtninger, der skal være opfyldt:

 1. Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.

 2. Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod på-kørsel. Oplagspladsen skal være indrettet på en måde, så spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

For NFI områderne skal nedenstående ligeledes være opfyldt:

 1. Befæstelsesgraden skal forsøges minimeret og som minimum afstemmes med behovet for grundvandsdannelse, jf. overudnyttelse af grundvandsressourcen i vandplanen. Tage kan anlægges som grønne tage, og stier kan etableres med permeable belægninger.

 2. Regnvands- og spildevandsledninger skal til enhver tid opfylde den bedst tilgængelige teknologi med hensyn til tæthed, samlinger, tæthedsprøvning med videre. Ind-skrives i Spildevandsplan.

Disse indskrives i kommuneplanens rammer, jf. Planlovens § 11 b og følges op af bestemmelser i de fremtidige lokalplaner.

*Redegørelse kan ses i afsnittet om "Grundvand og drikkevand."

Idom, Idomlundvej - ændret fra erhvervsområde til boligområde

Kirkezone II Idom Kirke

Indenfor aftaleområde II skal det tilstræbes, at undgå bebyggelse, der overstiger  en bygningshøjde over 8,5 meter

Fortidsminder

Der er beskyttelseszoner omkring fredede fortidsminder og på arealet er der beliggende en gravhøj. Der er en beskyttelseszone på 100 meter omkring gravhøjen, hvilket der skal tages højde for ved detailplanlægningen af området.

Råsted - boligområde

Skovbyggelinjer

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 17 må der ikke ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende inden for en afstand af 300 m fra skovområder. I området er der en del skovareal der forventes at indgå i den kommende boligudstykning.

Realisering af planen forudsætter en dispensation fra skovbyggelinjen.

Bur - erhvervsområde

Landskabs interesser

Området er beliggende i kanten af et større bevaringsværdigt landskabsområde. Når erhvervsområdet detailplanlægges skal der tages hensyn til de landskabelige interesser.

Planlægningen omkring landskabsinteresserne er under udarbejdelse, med udgangspunkt i landskabskaraktermetoden. Når denne planlægning er afsluttet foreligger der et kvalificeret grundlag for hvordan erhvervsområdet kan indpasses i landskabsområdet.

Fortidsminder

Der er beskyttelseszoner omkring fredede fortidsminder og på arealet er der beliggende en gravhøj. Der er en beskyttelseszone på 100 meter omkring gravhøjen, hvilket der skal tages højde for ved detailplanlægningen af området.

Jordforurening

Der er en mindre forurening på arealet der er kortlagt på vidensniveau 1 (V1-kortlagt). Forureningen skal analyseres yderligere således at kortlægningen kommer op på vidensniveau 2 (V2-kortlagt).

Kortlægningen på vidensniveau 2 giver grundlag for at beslutte hvordan forureningen skal håndteres i forhold til den ændrede anvendelse af arealet.

Der er to overordnede muligheder, at grunden oprenses eller anvendelsen sker på bestemte vilkår.

Oprenses og fjernes forureningen fuldstændig fjerner Region Midt kortlægningen og arealet kan anvendes som et hvilket som helst andet område, uden forurening.

Kommunen kan også give en § 8 tilladelse, hvilket betyder at arealet kan udnyttes på bestemte vilkår. Vilkårene er afhængig af den ny anvendelse og forureningens karakter.

Sdr. Nissum - erhvervsområde mod syd

Kirkezone II Sdr. Nissum Kirke

Indenfor aftaleområde II skal det tilstræbes, at undgå bebyggelse, der overstiger  en bygningshøjde over 8,5 meter

Jordforurening

Der er en mindre forurening på arealet der er kortlagt på vidensniveau 1 (V1-kortlagt). Forureningen skal analyseres yderligere således at kortlægningen kommer op på vidensniveau 2 (V2-kortlagt).

Kortlægningen på vidensniveau 2 giver grundlag for at beslutte hvordan forureningen skal håndteres i forhold til den ændrede anvendelse af arealet.

Der er to overordnede muligheder, at grunden oprenses eller anvendelsen sker på bestemte vilkår.

Oprenses og fjernes forureningen fuldstændig fjerner Region Midt kortlægningen og arealet kan anvendes som et hvilket som helst andet område, uden forurening.

Kommunen kan også give en § 8 tilladelse, hvilket betyder at arealet kan udnyttes på bestemte vilkår. Vilkårene er afhængig af den ny anvendelse og forureningens karakter.

Ejsingholm - udvidelse af sommerhusområde mod øst

Kystnærhedszone

Er udlagt med baggrund landsplandirektiv fra maj 2010, hvor der gives tilladelse til et konkret antal sommerhuse med en beliggenhed bag et eksisterende sommerhusområde. Der er givet tilladelse til et ca. 40 ha stort område med mulighed for etablering 135 sommerhusgrunde.

Landskabs interesser

Området er beliggende i et større bevaringsværdigt landskabsområde langs med kysten. Når sommerhusområdet detailplanlægges skal der tages hensyn til de landskabelige interesser.

Planlægningen omkring landskabsinteresserne er under udarbejdelse, med udgangspunkt i landskabskaraktermetoden. Når denne planlægning er afsluttet foreligger der et kvalificeret grundlag for hvordan området kan indpasses i området.

Naturbeskyttelse

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 3 må der ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 m2. I det nordøstlige hjørne af sommerhusområdet er beliggende en ca. 500 m2 stor sø. 

Søen skal indgå som en del af det rekreative friareal i bebyggelsesplanen for området.                

Skovrejsning

De eksisterende afgrænsninger af skovrejsningsområder er justeret og udvidet. Særligt stort udlæg af skovrejsningsområde er sket i områder der er nitratfølsom indvindingsområde og i tilknytning til eksisterende skovområder. Skovdrift er, i højere grad end almindelig landbrugsdrift, med til at beskytte grundvandet.

Det er ligeledes prioriteret at udlægge bynære skovrejsningsområder ved alle byer. Det er tanken at de rekreative grønne områder i boligområderne kan knyttes til skovrejsningsområderne og danne større rekreative kiler.

Der er foretaget mindre justeringer i afgrænsningerne af områder, hvor der ikke ønskes skov.  

Biologisk mangfoldighed og natur

Yderligere etablering af skov vurderes at kunne blive til fordel for den biologiske mangfoldighed og natur. Særligt såfremt der er tale om etablering af blandingsskov.

Jordbund, vand og luft

Ved udvidelse af skovrejsningsområderne er det prioriteret højt at udlægge arealerne i områder kortlagt som nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og Områder med Særlige Drikkevandsinteresser. Skovrejsning anses for et væsentligt virkemiddel i beskyttelse af grundvandet.

Befolkning - materielle goder og sundhed

Ved udvidelse af skovrejsningsområderne er der lagt vægt på beliggenhed i nærheden af kommunens byer. Etablering af skov indenfor områderne vurderes at være et gode for befolkningen, da det vil tilføre områderne øget rekreativ værdi og dermed øgede muligheder for motion og naturoplevelser.

Landskabs interesser

Skovrejsningsområderne er afgrænset i de dele af landskabet, hvor behovet for beskyttelse af terrænformer, udsigter og landskabelige kvaliteter generelt set er begrænset. Skovrejsning vurderes at ville tilføre landskabet gode kvaliteter de pågældende steder.

Klima

Plantning af skov vil bidrage positivt til CO2 regnskabet og medvirke positivt til at mindske vandafstrømning ved voldsomme skybrud.

Kulturarv

Skovrejsningsområder er afgrænset i områder, der er vurderet som værende robuste overfor etablering af skov, også hvad angår kulturarven.

Ingen af skovrejsningsområderne er omfattet af naturbeskyttelseslovens kirkebyggelinje eller beskyttelseslinjer omkring gravhøje. Aftaleområder omkring kirker berøres heller ikke og der er ikke registreret kulturmiljøer indenfor de afgrænsede områder.

Områder til Store landbrug

Spredt indenfor Holstebro Kommunes geografiske område er der afgrænset fem områder, der anses for velegnede til etablering store husdyrbrug. Der er endvidere formuleret retningslinjer for etablering af store husdyrbrug.

Følgende områder vist på kortet på modstående side er afgrænset til store husdyrbrug:

 1. Sydvest for Ulfborg
 2. Mellem Ulfborg og Vemb
 3. Syd for Skave, Hogager
 4. Mellem Holstebro og Vinderup
 5. Langs Herningvej i øst

Biologisk mangfoldighed og natur

De udpegede arealer er dyrket landbrugsjord og arealerne er ikke registreret som målsat natur. A,B eller C målsat betyder at de forskellige målsatte områder skal beskyttes og plejes i henhold til målsætningen. Arealerne indgår ikke i de målsatte naturområder og spredningskorridorer, hvor indenfor arealer skal beskyttes mod indgreb i form af byvækst, veje, andre tekniske anlæg m.v., der kan forringe den biologiske mangfoldighed og spredningsmulighederne for de vilde planter og dyr.

Sigtet med planlægningen for placering af store intensive husdyrbrug er at minimere risikoen for konflikt til naboer, miljø, landskab og natur. Det har den konsekvens, at de mest sårbare omgivelser påvirkes mindre og påvirkningen i stedet rettes mod de mere robuste omgivelser, som tåler en større påvirkning.

Ved udpegning af robuste områder til intensive husdyrbrug, sikres at den biologiske mangfoldighed og omgivende natur tilgodeses.

Jordbund, vand og luft

Husdyrbrug har konsekvenser for både jordbund, grundvand og overfladevand. For at mindske påvirkningen og minimere risikoen for forurening er områder for store husdyrbrug søgt placeret i en sikker afstand fra vandforsyningsanlæg, vandløb, søer og andre sårbare områder. Der er ikke afgrænset områder til store husdyrbrug indenfor nitratfølsomme indvindingsområder. Ved etablering, udvidelse og ændring af husdyrbrug og ved anvendelse husdyrgødning på aftalearealer foretager kommunen en vurdering af påvirkningen, og skærpede krav vil kunne sikre, at der ikke er konflikt med jordbund, vand og luft.

Befolkning, materielle goder og sundhed

Det har en positiv indflydelse på befolkningen generelt, når intensive husdyrbrug placeres væk fra byområder, sommerhusområder og fritidsområder. Placeringen giver ligeledes ejer en større sikkerhed for fremtidige udvidelsesmuligheder og bedre sikkerhed i forbindelse med store investeringer.

Landskab

Områder til store husdyrbrug er afgrænset i områder, der er vurderet som værende robuste overfor etablering af store husdyrbrug. Herved signaleres det i kommuneplanen, hvor der kan etableres industrilignende husdyrbrug uden konflikt med landskabelige interesser. Retningslinjer for etablering af store husdyrbrug sikrer muligheden for at stille krav om visualiseringer.

Visualiseringer vil kunne lede til krav om ændring af et projekt, såfremt projektets påvirkning vurderes at ville medføre en væsentlig negativ påvirkning af landskabelige forhold. Dette vil på lang sigt medføre en positiv indflydelse på oplevelsen af kommunens særligt værdifulde landskabsområder.

Kulturarv

Områder til store husdyrbrug er afgrænset i områder, der er vurderet som værende robuste overfor etablering af store husdyrbrug også hvad angår kulturarven.

Ingen af de fem områder er omfattet af naturbeskyttelseslovens kirkebyggelinje eller beskyttelseslinjer omkring gravhøje. Aftaleområder omkring kirker berøres heller ikke og der er ikke registreret kulturmiljøer indenfor de afgrænsede områder.

Afbødning af væsentlige negative konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige negative konsekvenser ved udpegning af egnede områder til placering af husdyrbrug. Som det fremgår af ovenstående ligger de udpegede arealer i områder, der er velegnede til store husdyrbrug.

Kommunen skal altid i forbindelse med udarbejdelse af afgørelser om etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug sikre, at projektet ikke har nogen væsentlig indvirkning på omgivelserne.

Kan eventuelle negative påvirkninger af omgivelserne ikke afbødes med skærpede vilkår, kan kommunen meddele afslag på en ansøgning. 

Miljøproblemer som har betydning i forhold til Natura 2000 områder

Natura 2000-områder er en samlet betegnelse for internationale naturbeskyttelsesområder, udpeget i EU regi. Natura 2000 omfatter EF-fuglebeskyttelsesområder, EF-habitatområder og Ramsarområder. Områderne har til formål at beskytte og bevare bestemte naturtyper og arter, som er af betydning for EU.

Ingen af de udlagte udbygningsområder er beliggende i nærheden af eller får indflydelse på Natura 2000 områder. Byrådet vurderer derfor, at forslaget til kommuneplan ingen betydning har for udpegede områder efter direktiv 79/409/EØF (fuglebeskyttelsesdirektivet) eller 92/43/EØF (habitatdirektivet).

Vindmølleområder

Der er udlagt nedenstående nye områder:

Syd for Nr. Vosborg

Område 34.T.07 nordøst for Skave (Møgelvang) er ændret:

Områdets afgrænsning er ændret som følge af en højdebegrænsning pg af radarindflyvningszonen til Karup Lufthavn. Området er således reduceret i den sydøstlige del. 34.T.03 sydvest for Hogager

Radarindflyvningszonen for Karup lufthavn tillader kun møller af en højde på 120 meter. Dette giver mulighed for opstilling af møller tættere på nabobebyggelse, således at området kan udvides.

Antallet af møller kan desuden øges. I det følgende miljøvurderes kun det nye områder, Syd for Nr. Vosborg. For områderne 34.T.07 og 34.T.03 henvises til temaplan for vindmøller.

Miljøvurdering af Vindmølleområderne - se den her

 

 

Kort
Byudvikling og rammer

 

 

 

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed