Spildevandsrensning

Mål

Spildevandsplanen indeholder kommunens mål på spildevandsområdet, hvoraf følgende skal nævnes:

 • Regnvandsanlæg tilstræbes indpasset arkitektonisk og funktionelt i bybilledet/naturen og at anlæggene indarbejdes i rekreative og naturlige miljøer i byer og boligområder.
 • Det skal i lokalplanlægningen tilstræbes, at der gennemføres en lokal håndtering og anvendelse/afledning af overfladevand. (LAR)
 • Klimastilpasningsstrategi beskriver at den hydrauliske belastning af regnvandskloakkerne og vandløbene mindskes, i såvel nye som eksisterende områder, ved at etablere bassiner og LAR–anlæg.
 • Klimatilpasning skal integreres i forhold til byernes spildevandssystemer, overfladevandsafstrømning samt Storå oplandets afstrømningsmønstre.

Handling

Holstebro Kommune vil arbejde for, at:

 • Reducere udledningen af forurenende stoffer til vandløb, søer og fjorde ved anvendelse af bedst tilgængelig teknologi.
 • Beskytte grundvand og drikkevand mod forurening af spildevand og bidrage til grundvandsdannelse.
 • Badevandsstationer ikke er påvirket af spildevand så badevandskvaliteten kan opfyldes.
 • Spildevandsudledningen fra ejendomme i det åbne land begrænses.
 • Regnvandsanlæg indpasses arkitektonisk og funktionelt i by/naturen og at regnvand anvendes til rekreative og kulturelle formål.
 • Spildevand og regnvand bortskaffes uden sundhedsmæssige risici.
 • Kloaksystemer og renseanlæg tilpasses klimaændringer og ydre påvirkninger.

Dette vil kommunen løse ved hjælp af de virkemidler, der er nævnt i Spildevandsplanen 2011 – 2016.

Endvidere er en lang række planer og projekter prioriteret, med det formål at afspejle spildevandsplanens mål og retningslinier. Disse fremgår af Spildevandsplanens tids- og investeringsplan, der revideres årligt efter behov.

Retningslinier

Retningslinjer for planlægning, håndtering og administration på spildevandsområdet indgår i Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011-2016, samt de statslige vandplaner, lokalplaner, der integrerer klimatiltag.

• Se ”Spildevandsplan 2011-2016 – Holstebro Kommune” her
• Se ”Vandplan 2010-2015 – Limfjorden” her
• Se ”Vandplan 2010-2015 – Nissum Fjord” her
• Se ”Vandplan 2010-2015 – Ringkøbing Fjord” her

Redegørelse

Spildevandsrensningen i Holstebro Kommune er baseret på en decentral struktur bestående af 6 renseanlæg. Anlæggene ejes af Vestforsyning, der ligeledes forestår drift og administration af anlæggene.

Hvordan anlæggene er etableret, hvordan de fungerer og deres evt. vandløbspåvirkning, er beskrevet i Spildevandsplanen.

5.800 ejendomme i det åbne land er ikke tilsluttet Vestforsynings kloaksystem, men afleder via egne private spildevandsanlæg. Den forbedrede spildevandsrensning i det åbne land tager udgangspunkt i de oplande, der er udpeget i Regionplan 2005 samt de ændringer, der er kommet med Vandplanerne.

Der er 300-400 ejendomme, der er omfattet af krav om forbedret rensning. I Holstebro Kommune er spildevandsrensningen i det åbne land hovedsageligt fordelt på to rensetyper.

Nedsivningsanlæg og udledning til vandløb via dræn eller direkte udledning. Samtlige ejendomme i det åbne land, der ligger i oplande udpeget til forbedret spildevandsrensning, er besigtiget af kommunen.

Der er 5 sommerhusområder i Spildevandsplanen uden for kloakopland, hvor spildevandet pt. nedsives. Kommunen undersøger i de kommende år, hvorledes spildevandshåndteringen skal være fremover. Derudover er der 3 områder, der er kloakeret og to områder, der er planlagt kloakeret.

For de regnbetingede udløb har kommunen et generelt mål om, at reducere belastningen af vandløb via etablering af bassiner. Kommunen vil lave indsats ved kilden, ved at anvende f.eks. Lokal Anvendelse/afledning af Regnvand (LAR).

Særligt vil muligheden for at genanvende regnvand eller lade regnvand indgå i LAR-løsninger i bymiljøer være interessant. LAR løsninger kan f. eks være regnvandskanaler, søer, grønne tage, gennemtrængelige belægninger, genanvendelse af regnvand samt nedsivning i regnbede og faskiner.

Miljøfremmede stoffer er i stigende grad i fokus, som en problematisk effekt af regnbetingede udledninger. Der er tale om en stor gruppe kemiske stoffer, der stammer fra vejvand, husspildevand og industrispildevand.

Tilførslen af de miljøfremmede stoffer skal nedbringes mest muligt gennem anvendelsen af den bedst tilgængelige teknologi (BAT) direkte ved forureningskilden inden udledning til renseanlæg eller egen direkte udledning. Kommunens planlagte tiltag til at iværksætte BAT foranstaltninger er beskrevet i Spildevandsplanen.

 

 

Spildevandsbrønde

Renseanlæg

Servicering af spildevandsanlæg

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed