Støjende aktiviteter

Mål

 • Forsvarets øvelsesområder/skydebaneanlæg skal fortsat bruges til militære øvelsesaktiviteter, herunder skydeøvelser.
 • Udlæg af areal til støjfølsom anvendelse i nærheden af forsvarets øvelsesområder og skydebaner må ikke begrænse forsvarets aktivitetsmuligheder på de militære arealer.
 • Udlæg af areal til støjfølsom arealanvendelse i nærheden af særligt støjende fritidsaktiviteter må ikke begrænse mulighederne for udøvelsen af fritidsaktiviteterne.
 • Nye anlæg til særligt støjende fritidsaktiviteter skal placeres således at støjgener på støjfølsomme arealer mindskes mest muligt. 

Handling

Det gør Byrådet for at realisere målene:
Holstebro Kommune vil administrere Planloven, så ny bebyggelse i det åbne land til støjfølsom anvendelse, ikke tillades placeret i støjkonsekvenszonen for de militære øvelsesterræner og skydebaneanlæg, eller i støjkonsekvenszonerne for særligt støjende fritidsaktiviteter.

Genopførelse af eksisterende bebyggelse efter brand og lignende, samt tilbygning og udvidelse af eksisterende bebyggelse indenfor støjkonsekvenszonerne vil, undtagelsesvis og efter konkret vurdering fortsat kunne tillades. Ved vurderinger af om der kan meddeles tilladelse til genopførelse/tilbygning, vil det skulle lægges til grund, at der på den pågældende ejendom ikke sker en forøgelse af antallet af boligenheder.

Støjkonsekvenszonerne omkring de særligt støjende fritidsaktiviteter og den militære skydebane udlægges efter følgende afstandskrav:

Anlæg

Afstand til enkeltboliger

Afstand til boligområder

Skydebaner

1000 meter i skudretningen, 750 meter i øvrige retninger

1500 meter

Speedwaybaner, motocrossbaner og gokartbaner

1000 meter

2000 meter

Retningslinier

 1. Der udpeges de, på Kortbilag 1, viste militære skydeterræner og øvelsesområder syd for Holstebro.
  Der udlægges støjkonsekvenszoner omkring forsvarets skydeterræner og øvelsesområder svarende til 55 dB(A) som vist på Kortbilag 1.
 2. I støjkonsekvenszonerne omkring de militære øvelsesarealer må der ikke udlægges nyt areal til støjfølsom anvendelse. Dog kan miljøministeren i særlige tilfælde, efter indhentet udtalelse fra forsvarsministeren, tillade mindre fravigelser.
 3. Der udlægges støjkonsekvenszoner omkring særligt støjende fritidsaktiviteter, i form af skydebaner og motorsportsbaner, samt om militærets skydebaneanlæg som vist på Kortbilag 1.
 4. I støjkonsekvenszonerne omkring de særligt støjende fritidsaktiviteter og den militære skydebane, må der ikke udlægges nyt areal til støjfølsom anvendelse. Dog kan der i undtagelsestilfælde tillades genopbygning efter eksempelvis brand eller tillades udvidelse af eksisterende bygninger til følsom arealanvendelse.
 5. Nye særligt støjende fritidsanlæg i det åbne land tillades kun, såfremt afstanden til nærmeste enkelt bolig og boligområde, kan overholde de afstandskrav, som anvendes til udlæg af støjkonsekvenszoner.

Redegørelse

Redegørelse - Støjende aktiviteter se den her
 

 

 

 

Kortbilag 1
Støjende aktiviteter
Støjkonsekvenszoner

 

Motocross

Ulfborg Skyttecenter

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed