Du er her: Forside Teknik og miljø Støjende aktivitet Redegørelse - Støjende aktiviteter

Redegørelse - Støjende aktiviteter

Militære øvelsesarealer og skydebaner

Syd for Ringvejen / Ringkøbingvej i Holstebro ligger Jyske Dragonregiments kaserne med et tilhørende øvelsesareal på ca. 1365 ha. Arealet strækker sig helt ned til den sydlige kommunegrænse.

Øvelsesområdet rummer en egentlig skydebane, som har en selvstændig miljøgodkendelse, og derudover bruges hele arealet i øvelsessammenhæng. Anvendelsen af arealet er reguleret af bekendtgørelse fra Miljøministeriet som fastsætter aktivitetsniveauet for arealet.

Der er tilladelse til at skyde op til 230 dage pr. år i dagperioden, 184 dage i aftenperioden og 117 dage pr. år i natperioden på hverdage. Derudover er der tilladelse til skydning 30 dage i weekends 14 weekends om året holdes aktivitetsfri og derudover holdes helligdage og jul/nytår aktivitetsfri.

For at begrænse påvirkningen fra de militære øvelsesaktiviteter, er der udlagt en støjkonsekvenszone på 55 dB (LC,DEN)* omkring øvelsesområdet. Støjkonsekvenszonen dækker et areal på ca. 2265 ha og har til formål at sikre, at der ikke kan planlægges eller etableres bebyggelser, aktiviteter eller anlæg som er følsomme for støj, indenfor zonen. Herved sikres det, at antallet af mennesker, der påvirkes af støjen fra de militære aktiviteter ikke forøges.

Der findes i Planlovens § 15 a en undtagelse, hvorefter miljøministeren, efter at have indhentet udtalelse fra forsvarsministeren, i særlige tilfælde og efter en konkret vurdering, kan tillade fornyelse og udvikling af bymæssig bebyggelse i udkanten af støjkonsekvensområderne.

Det er en betingelse for evt. dispensation, at byudviklingen skal være af væsentlig betydning for kommunen, og støjbelastningen må ikke væsentligt overstige grænseværdien på de 55 dB (LC,DEN)*.

Det vurderes, at der ikke skal udlægges yderligere arealer til øvelsesterræn og at støjkonsekvenszonen som følge heraf heller ikke udvides, med konsekvenser for dem som i dag bor udenfor zonen.

For skydebaneanlæggene og motorsportsbanerne er der ikke lavet beregninger af støjen, men udelukkende udlagt generelle støjkonsekvenszoner.

*(LC,DEN er udtryk for støjbelastning angivet som en årsmiddelværdi, korrigeret for dag-, aften-, nat- og weekendtillæg)

Støjende fritidsaktiviteter

I Holstebro Kommune er der 7 skydebaner og 2 motorsportsbaner, som af Holstebro Kommune betragtes som særligt støjende fritidsaktiviteter. Der er tale om følgende anlæg:

Anlæg

Klub

Beliggenhed

Holstebro Skydecenter

Jægerforbundet Holstebro

Ringkøbingvej 3c, 7500 Holstebro

Skave Flugtskydebane

Skave og Omegns Jagtforening

Hvidmosevej 2, Skave, 7500 Holstebro

Holstebro Strandjagtforening

Holstebro Strandjagtforening

Vilhelmsborgvej 1b, 7500 Holstebro

Sevel Jagtforening

Sevel Jagtforening

Hjerlhedevej 10a, Sevel, 7830 Vinderup

Vinderup Skytteforenings Skydebane

Vinderup Skytteforening

Mosevej 29, 7830 Vinderup

Vemb Jægerforenings Skydebane

Vemb Jægerforening

Stensigvej 2b, 7570 Vemb

Ulfborg Skyttecenter

Ringkøbing Amts Skytteforening

Torstedvej 1, 6990 Ulfborg

Holstebro Speedwaybane

Holstebro Speedway Klub

Hesselåvej 41b, Skave, 7500 Holstebro

Holstebro Motocrossbane

Holstebro Motocross Klub

Hesselåvej 41c, Skave, 7500 Holstebro

 

Udover ovenstående anlæg har Holstebro Kommunale Ungdomsskole en mindre knallertbane ved Vilhelmsborgvej 1B, som kun anvendes i begrænset omfang og med mindre maskiner. Dette har tidligere fået Ringkøbing Amt til at beslutte, at banens aktivitetsniveau ikke kræver en miljøgodkendelse.

Omkring 500 meter Vest for Skave anvendes en tidligere grusgrav til træningskørsel for Dansk Land Rover Klub. Banen har en miljøgodkendelse hertil og må kun anvendes af indregistrerede køretøjer, som opfylder trafiklovens bestemmelser om støjniveau m.v.

Banen anvendes også kun i begrænset omfang. På baggrund heraf anses Ungdomsskolens knallertbane og Land Rover klubbens bane ikke for at være en særligt støjende fritidsaktivitet, og der vil derfor ikke blive udlagt støjkonsekvenszoner om disse.

Støjkonsekvenszonerne, som er udlagt omkring ovenstående særligt støjende fritidsaktiviteter, er ikke baseret på konkrete beregninger, men udelukkende udlagt som generelle støjkonsekvenszoner. Derfor er der også indlagt en dispensationsmulighed, som sikrer, at eksisterende bebyggelse indenfor støjkonsekvenszonerne fortsat vil kunne udvides i mindre omfang og evt. genopføres i tilfælde af brand eller anden form for ødelæggelse.

     

 

Motocross

Skydetræning

Speedway

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed