Vindmøller

Mål

  • At udlægge arealer i Kommunen der muliggør op til en tredobling af elproduktionen fra vindmøller i forhold til 2008.
  • At vindkraften øges tilstrækkeligt til at opnå klimaplanens mål om CO2 reduktion.

Handling

Holstebro kommune har  i 2013 vedtaget en vindmølleplan, der muliggør op til en tredobling af vindkraften i Holstebro kommune i planperioden.

Grøn ordning til styrkelse af lokale landskabelige og rekreative værdier

Ifølge Lov om fremme af vedvarende Energi (VE-loven) har Klima-, energi- og bygningsministeren opretter en grøn ordning, som kan yde tilskud til initiativer, som iværksættes for at fremme lokal accept af opstillingen af nye vindmøller på land. 

Byrådet kan ansøge Energinet.dk om tilskud fra den grønne ordning. Energinet.dk kan give tilsagn om tilskud til udgifter, som kommunalbestyrelsen afholder til:

  1. Anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen.
  2. Kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen.

Byrådet har besluttet, at midlerne fortrinsvist skal bruges lokalt, så de kan komme borgere der bor tæt ved vindmøllerne, til gode.

Retningslinier

I områderne, som er vist i kortbilag 1 og som fremgår af tabel 1, kan der, efter en konkret planlægning, der tager stilling til møllernes højde, antal og placering, opstilles møller på op til 150 meters højde.

  1. I de udpegede områder skal der opstilles så mange og så effektive vindmøller som muligt, dog under hensyn til naboer, natur og landskab.
  2. Syd for Nr. Vosborg kan der opstilles 1 vindmølle med en maksimal totalhøjde på 75 meter. 
  3. Vindmøller bør som minimum placeres i en afstand fra deklarationsarealet langs el-luftledninger svarende til vindmøllens fulde højde.
  4. Vindmøller bør ikke placeres nærmere end 50 m fra deklarationsareal til el-kabelanlæg (jordkabler).
 1. Områder overført uændret fra Kommuneplan 2009 for vindmøller (og tillæg nr. 14) Møller 2012

Forventet

antal møller

fremover

Effekt

2012

MW

Anslået

fremtidig

effekt

  Antal Min. Max.   Min. Max.
Område 34.T.06 nordøst for Vemb 0 6 12 0 18 40*
Område 34.T.09 ved Skalstrup (kan kun realiseres som et fælles projekt med Lemvig Kommune) 0 0 2 0 0 6
Område 34.T.10 nordvest for Bur 15 4 6 9 12 18
Område 34.T.11 ved Gedmose 12 5 8 8 15 24
Område 34.T.12 ved Asp (kan kun realiseres som et fælles projekt med Struer Kommune) 1 1 1 1 2 2
Område 34.T.13 sydvest for Hvam Mejeriby 6 2 2 4 4 4
4Område 34.T.14 ved Kvium 0 1 2 0 2 4
Område 34.T.15 vest for Sevel 4 3 3 3 6 6
Område 34.T.17 nord for Energivej 4 4 4 7 7 7
734.T.02 syd for Ejsing 3 3 3 6,9 7 7
34.T.04 øst for Tvis 0 4 6 0 10 18
34.T.05 nordvest for Ulfborg 3 3 3 10,8 11 11
I alt vindmølleplan, Kommuneplan 2009 og –tillæg nr. 14 48 36 52 49,7  94 147

* I tillæg nr. 14 er tallet 36 MW

 

2. Områder, der er ændret i forhold til Kommuneplan 2009 og temaplanen

Møller

2012 

 Forventet

antal møller

fremover

 

Effekt

2012

MW

Anslået fremtidig

effekt  

 

 Antal

 Min.

 Max.

 

 Min.

 Max.

Område 34.T.07 nordøst for Skave (Møgelvang) 0 2 4 0 6 13,2
34.T.03 sydvest for Hogager 0 8 20 0 24 40
I alt, ændrede områder 0 10 24 0 30 53,2

 

3. Nye områder i Kommuneplan 2013

Møller

2012

Forventet

antal møller

 

Effekt

2012

MW

Anslået

fremtidig

effekt

MW

  Antal Min. Max.   Min. Max.
Syd for Nr. Vosborg 1 1 1 0,075 0,2 0,2

 

Redegørelse

Redegørelse - Vindmøller se den her

Kortbilag 1

Vindmøller - tekniske anlæg

 

 Byudvikling - Rammeområder - Vindmøller

 

 

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed