Du er her: Forside Teknik og miljø Vindmøller Miljøvurdering - Vindmøller

Miljøvurdering - Vindmøller

Vindmølleplanens indhold

Nyet område: Syd for Nr. Vosborg 

Områder der er ændret: Område 34.T.07 nordøst for Skave (Møgelvang). Områdets afgrænsning er ændret som følge af en højdebegrænsning pg.a. af radarindflyvningszonen til Karup Lufthavn. Området er således reduceret i den sydøstlige del. 34.T.03 sydvest for Hogager

Radarindflyvningszonen for Karup lufthavn tillader kun møller af en højde på 120 meter. Dette giver mulighed for opstilling af møller tættere på nabobebyggelse, således at området kan udvides. Antallet af møller kan desuden øges. I det følgende miljøvurderes kun de nye områder, Syd for Nr. Vosborg og syd for Stubbergård Sø. For områderne 34.T.07 og 34.T.03 henvises til temaplan for vindmøller.

De relevante aspekter af den nuværende miljøstatus

- og dens sandsynlige udvikling, hvis planen ikke gennemføres.

I den endelige vindmølleplan, som blev vedtaget i 2013, er der reduceret i de arealer, der blev udlagt i planforslaget. Kommunens målsætning om udbygning af vindkraften vanskeliggøres, hvis der ikke udlægges yderligere områder.

Miljøforholdene i områder, der kan blive væsentligt berørt.

Visuelt samspil med andre møller og landskab

Ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 gange totalhøjden fra eksisterende eller planlagte vindmøller skal redegørelsen for planforslaget belyse anlæggenes påvirkning af landskabet, herunder oplyse hvorfor påvirkningen anses for ubetænkelig. Dette krav er indeholdt i vindmøllecirkulærets § 2, stk. 4.

For de udpegede, nye vindmølleområder forholder det sig således inden for 28 gange maksimal møllehøjde:

Syd for Nr. Vosborg

Nærmeste store vindmøller er de ca. 60 meter høje  Kyttrupmøller, der ligger i en afstand af ca. 2000 meter mod sydvest. På ejendommen mod syd er opstillet en husstandsmølle. Ifm. sagsbehandlingen omkring en ny mølle skal der tages højde for støjbidraget fra denne mølle.

Da der i området, hvor den nye mølle skal opstilles, er en del bevoksning, bl.a. levende hegn, vurderes det, at der ikke vil blive tale om uacceptabelt visuelt samspil mellem møllerne. Omkring selve Nr. Vosborg findes der høj og tæt bevoksning, der gør at der ikke er udsyn fra området.

De 3 stk. 150  meter høje møller nordvest for Ulfborg ligger i en afstand af ca. 3,1 km. sydvest for den planlagte mølle. På grund af afstanden og bevoksning i området ved Nr. Vosborg vurderes det umiddelbart, at der ikke vil være visuelt uacceotabelt samspil mellem møllerne.

Særlig planlægningsmæssig begrundelse for placering i kystnærhedszonen

Området, der udlægges til opstilling af en vindmølle syd for Nr. Vosborg ligger indenfor kystnærhedszonen.

Ifølge planloven skal landets kystområder søges friholdt for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængig af kystnærhed, og der må kun planlægges for arealer i landzone såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.

Nr. Vosborg er en fredet herregård, der ligger lidt over 1 km syd for Vemb. Herregården har gennemgået en grundig restaurering med midler fra Realdania og fungerer blandt andet som kursus- og konferencecenter. Realdania der støtter almennyttige og almenvelgørende formål er stadig involveret i driften af centret.  

De gamle bygninger er dyre at varme op, og Nr. Vosborg har brug for egen energikilde til opvarmningen.

En gammel 75 kW vindmølle på ca. 30 meter har hidtil leveret strøm til opvarmningen, men møllen er defekt og ude af drift. Møllen ønskes erstattet af en nyere evt. brugt vindmølle på samme placering som den eksisterende. Afstand til herregårdens bebyggelse er ca. 300 meter.

Den eksisterende placering er en overordentlig god placering, idet beliggenheden tæt på vestkysten indeholder stort potentiale for produktion af el til opvarmning af de gamle bygninger.

En ny vindmølle på stedet vil bidrage med væsentlig mere energi, end hvis vindmøllen blev placeret i større afstand fra kysten, og dermed udenfor kystnærhedszonen.

Ethvert eksisterende miljøproblem

- som er relevant for planen, herunder navnlig problemer på områder af særlig betydning for miljøet som f.eks. de områder, der er udpeget efter direktiv 79/409/EØF og 92/43/EØF.

Vurdering i fht. Natura 2000 og Naturbeskyttelseslovens §3 

Syd for Nr. Vosborg

Der skal ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000 områder eller bilag IV-arter, jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Det skyldes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre projekter vurderes at kunne påvirke Natura 2000-områder eller konkrete bilag IV-arter væsentligt.

Afstanden til EF-habitatområde nr. 58 Nissum Fjord er ca. 600 meter mod sydøst. Udpegningsgrundlaget for habitatområdet omfatter en lang række dyr og planter.

Af arterne på udpegningsgrundlaget kan kun odderen (Lutra lutra) tænkes at blive påvirket af projektet. Idet odderen overvejende er nataktiv og afstanden fra habitatområdet til vindmøllen er temmelig stor, ventes dog ingen negativ påvirkning af odderen hverken i drifts- eller anlægsfasen.
Afstanden fra vindmøllen til det nærmeste område med kortlagt habitatnatur (surt overdrev, 6230) er ca. 600 meter, og der vil ikke være nogen negativ påvirkning heraf.

Afstanden til EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 38 Nissum Fjord er ligeledes ca. 600 meter mod sydøst.

Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet omfatter en del ande- og vadefugle. En meget stor del af disse arter lever tilknyttet vand, rørskov eller strandeng, og deres forekomst indenfor fuglebeskyttelsesområdet vil derfor være så langt væk fra vindmøllen, at en påvirkning kan udelukkes.

Flere arter af gæs og svaner fra udpegningsgrundlaget fouragerer dog ofte på marker, og kan derfor tænkes at benytte markarealerne vest for Nr. Vosborg, hvilket bekræftes af DOF-basen. Afstanden til de nærmeste marker indenfor fuglebeskyttelsesområdet er dog op mod en kilometer, og der forventes ingen negativ påvirkning af disse fuglearter. Pomeransfugl fouragerer på sandede marker, men er iflg. DOF-basen ikke registreret i området.

Vindmøllen opstilles i et område, som ikke vurderes at være en vigtig trækkorridor i forhold til fuglebeskyttelsesområdet, og Holstebro Kommune venter derfor ingen væsentlig kollisionsrisiko eller anden barriereeffekt.

Vedrørende fuglepåvirkningen henvises endvidere til, at der udelukkende er tale om at udskifte en eksisterende, lille mølle med en lidt større mølle.

Flere arter fra EF-habitatdirektivets bilag IV er registreret i nærområdet.

Ved herregården Nr. Vosborg er iflg. Dansk Pattedyratlas registreret dam-, vand-, trold-, dværg- og sydflagermus. De to førstnævnte arter fouragerer over vand, mens de øvrige formodentlig fouragerer i områderne med park og skov nær Nr. Vosborg.

Vindmøllen opstilles ved siden af et længere nåletræshegn, og det kan ikke udelukkes at hegnet anvendes enten som ledelinie for flagermusenes udflyvning i landskabet, eller at der sker en vis fouragering her.

Idet der udelukkende er tale om at udskifte en eksisterende, lille mølle med en lidt større mølle ventes dog ingen negativ effekt af projektet på flagermusene.

Forekomsten af odder i habitatområdet er beskrevet ovenfor. Eventuelle forekomster nærmere vindmøllen vil være sporadiske og uden betydning for artens overlevelse i området.

Indenfor de senere år er birkemusen registreret nær vindmølleområdet. Møllen opstilles dog i et område omgivet af marker, og selv om der muligvis kan være en lille risiko for arten ved kørsel under anlægsfasen vurderes dette dog at være uden betydning for artens overlevelse i området.

Der er ikke registreret markfirben eller bilag IV arter af padder og insekter nær opstillingsområdet.

Området, hvor vindmøllen opstilles, er ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, og der er nogen afstand til det nærmeste §3 område.

Miljøbeskyttelsesmål

- der er fastlagt på internationalt plan, fællesskabsplan eller medlemsstatsplan, og som er relevante for planen og hvordan der under udarbejdelsen af den/det er taget hensyn til disse mål og andre miljøhensyn.

Vindkraft indgår som et meget vigtigt element i Danmarks
klima- og energipolitik. I marts 2012 blev der indgået en energiaftale i folketinget, som målsætter andelen af vindkraft i el-produktionen til 50% i 2020.

Sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet

- herunder på spørgsmål som den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, samt arkitektonisk og arkæologisk arv og det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer.

Syd for Nr. Vosborg

Det udlagte område er placeret lige syd for Nr. Vosborg, i en afstand af ca. 280 meter fra hovedbygningen. Hovedbygningen er fredet. Nr. Vosborg og tilstødende områder, herunder planområdet, er i kommuneplanen udlagt til kulturmiljøområde.

Området fremstår som dyrket landbrug. Der er fredede diger i umiddelbar nærhed, men disse forventes ikke at blive berørt. Der ligger ikke kirker indenfor afstande af 2,5 km.

Der er i nærheden af det planlagte område gjort arkæologiske fund.

I en afstand af ca. 500 meter mod vest findes et § 3 område i form af et overdrev. I samme afstand mod vest findes Felsted Kog, som er et Natura 2000 område (EF-fuglebeskyttelsesområde, EF-habitatområde, Ramsar-område). Området er desuden kystnærhedszone og er landskabsområde.

Området fremstår som dyrket landbrug med mange og høje læhegn. Der er el-master mod syd.

Området er af kulturstyrelsen udlagt til kulturarvsareal på grund af nærheden til Nr. Vosborg. Det er i kommuneplanen udlagt til kulturmiljø.

OBS: Skal derfor til høring hos kulturarvsstyrelsen i forhold til miljøvurderingen.

Planlagte foranstaltninger

- for at undgå, begrænse og så vidt muligt opveje enhver eventuel væsentlig negativ indvirkning på miljøet af planens eller programmets gennemførelse.

I forbindelse med den videre planlægning for de udlagte områder, skal bygherre anmelde projektet i forhold til VVM-reglerne.

For vindmøller over 80 meter skal bygherre udarbejde en VVM-redegørelse. For vindmøller under 80 meter skal der som minimum foretages en VVM-screening, som evt. vil konkludere, at der skal foretages en egentlig redegørelse.

Projekter, der kan påvirke et Natura 2000-område således, at det forudsætter udarbejdelse af en konsekvensvurdering i henhold til fugle- og habitatdirektivet, må antages at påvirke miljøet væsentligt, og de vil derfor altid være VVM-pligtige.

Hvis VVM-redegørelsen har afdækket en eventuel negativ påvirkning i forbindelse med møllernes etablering og drift, kan kommunen i VVM-tilladelsen opstille krav til imødegåelse af disse påvirkninger.

Eksempelvis vil kommunen normalt stille krav om, at møllens naboer påvirkes af skyggekast maksimalt 10 timer om året. 

Ligeledes vil der i lokalplaner for de enkelte områder kunne opstilels krav til møllernes udformning og præcise placering.

En kort skitsering af grunden til at vælge de alternativer

-  der har været behandlet, og en beskrivelse af, hvorledes vurderingen er gennemført, herunder eventuelle vanskeligheder (som f.eks. tekniske mangler eller mangel på knowhow), der er opstået under indsamlingen af de krævede oplysninger.

Området syd for Nr. Vosborg er udlagt, fordi der allerede findes en vindmølle på stedet, som forsyner herregården med el. Nr. Vosborg ønsker opstillet en større vindmølle på stedet.

En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger vedrørende overvågning, jfr. § 9, stk. 2, og § 11.

Der påtænkes ikke iværksat noget overordnet program for overvågning af påvirkninger af miljøet, som en udbygning af vindmølleområder i henhold til kommuneplanen medfører.

Hvert fjerde år vil det dog - efter de almindelige bestemmelser i planlovens § 23 a - blive vurderet, om udpegningen af vindmølleområder bør ændres fx på baggrund af uventede miljøpåvirkninger fra nye møller i senest udbyggede områder.

En overvågning vil dog ske for de enkelte mølleområder, f.eks. i forbindelse med opfyldelse af krav i VVM-tilladelsen og de regler, der særligt angår vindmøller, f. eks. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller.

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed