Du er her: Forside Teknik og miljø Vindmøller Redegørelse - Vindmøller

Redegørelse - Vindmøller

Det er et statsligt mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler, og det forventes, at vindmøller også i fremtiden skal udgøre en væsentlig del af elforsyningen. I marts 2012 blev der i Folketinget  indgået en energiaftale, hvor det blev besluttet, at 50 % af el-produktionen skal komme fra vindkraft i 2020.

Af regeringens 10 mål for 2020 fremgår det, at Danmark i 2020 skal være blandt de tre mest energieffektive lande i OECD. Samtidig skal Danmark være blandt de tre lande i verden, der løfter sin vedvarende energiandel mest frem mod 2020. Det danske samfund vil i langt højere grad end hidtil skulle baseres på elektricitet frem for andre typer energi, og her er vindkraft et væsentligt element.

Vurdering af udvikling i Holstebro Kommune siden 2009

Kommunens målsætning om udlægning af arealer til en fordobling af den installerede vindmølleeffekt er endnu ikke nået.

I Kommuneplan 2009 var Holstebro Kommunes målsætning, at der skulle udlægges arealer til en fordobling af den installerede vindmølleeffekt*, som i 2008 var på 63 MW. Med andre ord en forøgelse til ca. 126 MW installeret effekt fremover.

Kommuneplan 2009 udlagde 4 rammeområder for vindmøller. Status ultimo 2012 for disse områder fremgår af nedenstående tabel:

Område  Bemærkninger Antal møller

Samlet effekt/anslået

samlet effekt

  Status
34.T.02 syd for Ejsing Eksisterende område overført 3 6,9 MW Nettilsluttet ultimo 2011
34.T.03 – sydvest for Hogager Område udlagt 2009 8-10* 20 MW Planlægning ikke påbegyndt
34.T.04 – øst for Tvis Område udlagt 2009 4-6 12-18 MW VVM-procedure afsluttet 2013
34.T.05 – nordvest for Ulfborg Eksisterende område overført 3 10,8 MW Nettilsluttet ultimo 2010

  

Der er således opstillet 17,7 MW nye møller i Holstebro kommune i planperioden 2009-13.

*Den installerede vindmølleeffekt vil ikke afspejle den egentlige vindkraftproduktion i et geografisk område, da vindressourcerne varierer afhængig af, hvor i landet man befinder sig. I kystnære områder kan middelvindstyrken være over 10 m/sek, mens den inde i landet kan være under 7 m/sek. Det er dog ikke urentabelt at opstille vindmøller inde i landet, idet møllens udformning, f. eks. med en større navhøjde og gunstige terrænforhold kan kompensere for lavere middelvindstyrke.


Antal møller og samlet effekt i Holstebro Kommune fremgår af nedenstående tabel:

År 2008 2012
Antal møller 122 108
Samlet effekt 63 74

 

I perioden 2008-12 er der nedtaget 14 møller med en samlet effekt på 7 MW.

Vurdering af nye muligheder på området

Kommunen har i 2013 vedtaget en temaplan, hvori der udlægges yderligere vindmølleområder, så målsætningen fra kommuneplan 2009 om fordobling af den installerede effekt som minimum kan nås.

Der er taget udgangspunkt i de perspektivområder, som fremgår af kommuneplan 2009. Herudover er det undersøgt, om evt. nedlæggelse af boliger kan give mulighed for nye områder, eller eventuel udvidelse af rammeområder/allerede udlagte områder.

Da Kommunen ifølge sin strategi fra 2011 ønsker udlagt arealer til mindst en tredobling af vindkraften i kommunen, foreslås i vindmølleplanen arealudlæg til opfyldelse af denne målsætning. Herudover er det undersøgt, hvad kommunens vindkraftpotentiale er, hvis mulige områder udnyttes.

Ifølge Climate Circle* udnytter Kommunen kun ca. 1/3 af vindkraftpotentialet. *Climate Circle er et offentligt/privat samarbejde støttet af Region Midtjylland og Vækstforum. Har udarbejdet en strategisk energiplan for Holstebro Kommune

Herudover skal der i forbindelse med arealudlæg kompenseres for at eksisterende møller bliver udtjente og tages ned.

I  2011 har Holstebro Kommune vedtaget en klimaplan. I denne klimaplan fastsættes overordnede reduktionsmål for CO2 udledningen i kommunen, og målsætningen er her, at vindkraften skal øges tilstrækkeligt til at opnå klimaplanens mål om CO2 reduktion.

Opstilling af 4 vindmøller på 3 MW reducerer CO2 udledningen med 35.000 ton/år. Holstebro kommunes samlede CO2 udledning var i 2007 424.000 tons (udledning af drivhusgasser fra landbrugsjord og husdyr ikke indregnet).

Holstebro kommune er med vedtagelsen af retningslinjer og ved udpegningen af vindmølleområder med til at sikre opfyldelsen af de overordnede statslige mål.

Vurdering af evt. arealbehov i fremtiden

I vindmølleplanen vil der blive udlagt det antal nye rammeområder til vindmøller, som skal sikre, at målsætningen for vindkraft og CO2 reduktion nås.

 

 

 

 

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed