VVM - anlæg

Ved etablering af større enkeltanlæg, der forventes, at påvirke miljøet væsentligt, foretages en Vurdeing af Virkningen på Miljøet. En vurdering der danner grundlag for udarbejdelse af kommuneplan retningslinier, der angiver anlæggets beliggenhed og udformning.

Retningslinier for det enkelte anlæg og den tilhørende vurdering af miljøkonsekvenserne, VVM-redegørelsen, udarbejdes, når der er et aktuelt ønske om at realisere et konkret projekt, som er VVM-pligtigt. Planlægningen for de enkelte anlæg gennemføres som et kommuneplantillæg.

Hvilke anlæg og projekter, der forventes, at påvirke miljøet væsentlig og dermed er VVM-pligtige, fremgår af bilagene til Miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) med baggrund i lov om planlægning.

Anlæg på bilag 1, hvor der altid skal udarbejdes VVM-redegørelse er blandt andet: Store kraftværker, motorveje, store bioenergianlæg, affaldsforbrændingsanlæg, højspændingsledninger og detailhandelscentre med regional betydning.

Anlæg på bilag 2, er VVM-pligtige hvis, det på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, det kan være: Mindre varmeværker, rensningsanlæg, veje, campingpladser, feriebyer og anlæg til bortskaffelse af affald.

Retningslinier for følgende VVM-pligtige anlæg, er fortsat gældende. De største af projekterne er lokalplanlagt, men ikke fuldt ud realiseret endnu.

Måbjerg Energy Concept

Kommuneplantillægget giver mulighed for etablering af anlæg for Maabjerg Energy Concept, nærmere bestemt etablering af Maabjerg Bioethanol, samt udvidelse af Maabjerg Bioenergy og Måbjergværket. Med udstedelsen af kommuneplantillægget for Maabjerg Energy Concept suppleres retningslinjer til Kommuneplan 2009 for Holstebro Kommune, med følgende retningslinjer:

 1. Konsortiet Maabjerg Energy Concept kan etablere og udvide anlæg i de
  angivne anlægsområder, der fremgår af figur 5 og indenfor rammerne af
  de forhold, der er undersøgt i VVM-redegørelsen.
 2. Der indføres en planlægningszone om MEC. Planlægningszonen tager
  udgangspunkt i konsekvensafstanden for det værst mulige uheld
  (maksimal konsekvensafstand). Det værst mulige uheld er karakteriseret
  ved det uheld, som har den største konsekvensafstand, og som har en
  hyppighed større end eller lig med 1 uheld pr. 1 milliard år.
  Planlægningszonen ligger indenfor den grønne markering, der fremgår af
  figur 6 ovenfor. Den udlagte planlægningszone forhindrer ikke
  planlægning for de naboarealer, der ligger indenfor planlægningszonen
  under forudsætning af: At den samfundsmæssige risiko ligger indenfor risikomyndighedernes acceptkriterium At der fortsat ikke kan etableres institutioner med svært evakuerbare personer og institutioner, der indgår i det offentlige beredskab (f.eks. hospitaler, brand- og politistationer At der fortsat ikke kan etableres nye anlæg og ske udvidelse af eksisterende virksomheder, der medfører øget risiko for dominoeffekt.
 3. Der indføres en sikkerhedszone om MEC - sikkerhedszonen tager udgangspunkt i 10-6 iso-risikokurven. Sikkerhedszonen er vist på figur 7 og ligger indenfor den orange markering. Indenfor sikkerhedszonen må der ikke etableres ny følsom anvendelse, som f. eks boliger, institutioner, forretninger, hoteller med overnatning, eller steder hvor der opholder sig mange mennesker. Der kan etableres nye og ske udvidelse af eksisterende virksomheder, når følgende retningslinjer er overholdt: Den stedbundne individuelle risiko er mindre end eller lig med 10-5 pr. år. Nye anlæg/udvidelser ikke medfører øget risiko for dominoeffekter. Nabovirksomheders medarbejder er informeret om risikoforhold og håndtering af uheldssituationer.
 4. Maabjerg Energy Concept kan nyttiggøre de alternative brændsler, affald og råmaterialer, der er behandlet i nærværende VVMredegørelse, til produktionen af energi og bioethanol.
 5. Støj: Ved myndighedernes udarbejdelse af tilladelser og godkendelser for driften af virksomhederne inden for Maabjerg Energy Concept skal det med vilkår sikres, at de forudsætninger, der ligger til grund for VVM-redegørelsen og den sammenfattende redegørelse, overholdes. Det forudsætter, at der etableres volde som angivet i figur 8:
 6. Vand: Ved myndighedernes udarbejdelse af tilladelser og godkendelser for driften af anlæg, der indgår i MEC-projektet, forudsættes, at disse tilsluttes Holstebro Centralrenseanlæg. Det er ligeledes også forudsat, at overfladevand og regnvand fortsat tilsluttes det fælles regnvandssystem. At projektet ikke giver anledning til en merudledning af næringsstoffer, organisk stof og miljøfarlige stoffer fra Holstebro Centralrenseanlæg, der kan hindre målopfyldelsen i vandløb og Nissum Fjord. At der foretages kontrol af sammensætningen og koncentrationer af spildevand med henblik på, at Holstebro Centralrenseanlæg kan overholde udledningskravene i bekendtgørelse 1022. At der foretages monitering af grundvandet under MEC. Moniteringen kan omfatte et løbende analyseprogram fra grundvandsprøver i forskellig dybde, så en eventuel grundvandspåvirkning kan registreres og imødegås på et tidligt tidspunkt.
 7. Natur. Det forudsættes, at de planlagte anlæg indenfor MEC-projektet ikke giver anledning til skade på Natura 2000-områder. Derfor skal der i myndighedernes tilladelser og godkendelser, der medfører luftforurening, som kan nå ud til nærmeste Natura 2000- område - nr. N64 Idom Å og Ormsturp Hede - med vilkår sikres, at MECprojektet ikke medfører: En deposition af N der overstiger 0,07 kg/N/ha/år i habitatområdet i en afstand af 10 km fra MEC. En deposition af Hg (kviksølv) der overstiger 0,20 mg/m2/år i en afstand af 200 meter fra anlægget. En deposition af Cd (cadmium) der overstiger 0,18 mg/m2/år i en afstand af 200 meter fra anlægget. En deposition af Cu (kobber) der overstiger 4,24 mg/m2/år i en afstand af 200 meter fra anlægget. En deposition af Ni (nikkel) der overstiger 0,36 mg/m2/år i en afstand
  af 200 meter fra anlægget. En deposition af Cr (crom) der overstiger 0,22 mg/m2/år i en afstand af 200 meter fra anlægget. En deposition af As (arsen) der overstiger 0,25 mg/m2/år i en afstand af 200 meter fra anlægget. En deposition af Pb (bly) der overstiger 0,91 mg/m2/år i en afstand af 200 meter fra anlægget. En deposition af furfural der ikke overstiger 0,00007 mg/m2/år i en afstand af 10 km fra anlægget.
 8. Afgasset biomasse: Ved myndighedernes udarbejdelse af tilladelser og godkendelser for driften af virksomhederne indenfor Maabjerg Energy Concept skal det med vilkår sikres, at den afgassede biomasse håndteres i overensstemmelse med forudsætningerne i VVM-redegørelsen, herunder. At afgasset biomasse fra MEC- projektet håndteres i overensstemmelse med Holstebro Kommunes afgørelse af 31. august 2012. At tørstofdelen af den afgassede separerede biomasse afbrændes. Indtil nye og mere klare regler for håndtering af afgasset biomasse fra biogasanlæg foreligger, vil nye udbringningsarealer blive vurderet ud fra følgende kriterier, med mindre der er særlige habitathensyn, der taler imod: Kan den separerede afgassede biomasse (rejektdelen) uden videre udbringes på marker inden for anlæggets naturlige opland, fordi denne biomasse kan betragtes som handelsgødning, forstået som
  at anvendelse heraf ikke vil give en næringsstofbelastning, der overstiger den, der findes ved regelret drevet plantebrug, der anvender handelsgødning. Kan den separerede afgassede biomasse (tørstofdelen) udbringes på marker, så udbringningen ikke vil give en næringsstofbelastning, der overstiger den, der findes ved regelret drevet plantebrug, der anvender handelsgødning. Vil den afgassede biomasse (og/eller separeret afgassede biomasse), blive leveret retur til en leverandør, der har en husdyrgodkendelse, og vil udbringningen ske i overensstemmelse med den tilladelse, denne producent har. Kan biogasanlægget dokumentere anden miljømæssig forsvarlig og regelret håndtering af den afgassede biomasse?

Vindmølleområde ved Tvis

Retningslinjer - Alternativ A

Hermed fastsættes følgende nærmere retningslinjer for vindmøller i område 34.T.04 øst for Tvis1:

 1. Der reserveres arealer til opførelse af 4 vindmøller med en placering som vist på kort A (se følgende side).
 2. Vindmøllerne skal stå på en lige linje og fremstå ens og i ensartet indbyrdes afstand. Deres totalhøjde hver især må være imellem 130 og 150 m. Forholdet imellem møllernes navhøjde og rotordiameter skal ligge imellem 1:1,1 og 1:1,35 for opnåelse af en harmonisk fremtrænden.

Retningslinjer - Alternativ B

Hermed fastsættes følgende nærmere retningslinjer for vindmøller i område 34.T.04 øst for Tvis1:

 1. Der reserveres arealer til opførelse af 6 vindmøller med en placering som vist på kort A (se følgende side).
 2. Vindmøllerne skal stå på en lige linje og fremstå ens og i ensartet indbyrdes afstand. Deres totalhøjde hver især må være imellem 130 og 150 m. Forholdet imellemn møllernes navhøjde og rotordiameter skal ligge imellem 1:1,1 og 1:1,35 for opnåelse af en harmonisk fremtrænden.

Vindmølleområde ved Ejsing

Retningslinjer

 1. Der reserveres arealer til opførelse af 3 vindmøller med en placering som vist på kort A (se følgende side).
 2. Vindmøllernes skal fremstå ens og i ensartet indbyrdes afstand. Deres totalhøjde hver især må være imellem 120 og 135 m, og deres vingediameter skal være imellem 80 og 110 m med henblik på opnåelse af størst mulig effekt (mindst 2 MW pr. mølle).

Måbjergværket - forbrænding af farligt affald

Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse "Forbrænding af farligt affald på "Måbjergværket

Med vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 3 til Holstebro Kommuneplan 2009 tilføjes følgende retningslinje for Måbjergværket, som er beliggende i kommuneplanens rammeområde 02.E.01:

Retningslinje:

 1. Kommuneplantillægget muliggør industri med særlige beliggenhedskrav herunder VVM-pligtige anlæg i henhold til planlovens § 11g.

Maabjerg bioenergianlæg

Retningslinje:

 1. Der reserveres areal til etablering et Maabjerg bioenergianlæg (MBE) som vist på kortbilaget nedenfor.

Anlægget er sammensat af:

Det centrale produktionsanlæg nord for Energivej i Holstebro til bl. a. fremstilling af omkring 20 mio. m3 biogas årligt til brug for opvarmning. Gasledning til Vinderup Varmeværk til levering af gas til brug for opvarmning. Slamledning fra Holstebro centralrensningsanlæg til levering af biomateriale til gasfrenstilling m.v. og returnering af afgasset materiale. Gylleledninger fra syd og øst til levering af biomateriale til gasfremstilling m.v. og returnering af afgasset materiale. Omladestationer for tankvogne / ledningsfremføring.

Grøn kvadrat er biogasanlæggets placering, grønne cirkler er omladestationer

Vindmølleområde nordvest for Ulfborg

Retningslinjer

 1. Området, vist på kortbilaget nedenfor, udlægges til opstilling af vindmøller på op mod 150 meters højde. Møllerne skal opstilles på en ret linie og med samme indbyrdes afstand indenfor området vist på kortbilaget nedenfor.
 2. Møllerne skal stoppes i de relevante tidsrum, således ingen naboer påføres mere end maksimalt 10 timers skyggekast pr. år.
 3. Møllerne skal have den samme lys grå farve, mastetype, omdrejningsretning- og hastighed. Vingerne skal antirefleksbehandles svarende til et glanstal på 30. Bortset fra et mindre firmalogo på møllehatten må der ikke sættes reklamer på møllern.
 4. Vindmøllerne skal af hensyn til lufttrafikken afmærkes med et lavintensivt fast rødt lys (minimum 10 candela) monteret øverst på mølletårnet. Lyset skal være synligt 360 grader i vandret plan.
 5. Vindmøllernes transformere skal indbygges i selve møllekonstruktionen.
 6. Interne adgangsveje skal etableres som markveje og skal i størst mulig omfang følge eksisterende markveje. Adgangsveje, vendepladser og vindmøller skal etableres så den hidtidige arealanvendelse kan fortsættes med færrest mulige gener.
 7. De enkelte vindmøller skal vedligeholdes, så de er driftsklare. Vindmøller, der ikke har været i drift i et år, skal fjernes.
 8. El-ledninger til brug for vindmøllegruppen skal fremføres som jordkabler.

Vindmølleområdetmrådet er afgrænset med blåt

Udvidelse af kvægbrug Handbjerg Hovgårdvej 5

Retningslinje:
På landbrugsejendommen Handbjerg Hovgårdsvej 5, Vinderup matr. Nr. 1a, Handbjerg Hovgård, Handbjerg, Vinderup, kan kvægproduktionen udvides fra 232 dyreenheder (DE) til 350 DE indenfor de bestående bygningsmæssige rammer. 350 DE er bestående af 230 malkekøer og 230 kvier efter gældende DE beregninger. Retningslinien er overført fra Regionplan 2001.

Udvidelse af kvægbrug Ejsingholmvej 35

Retningslinje:
På landbrugsejendommen beliggende Ejsingholmvej 35, 7830 Vinderup, matr. nr. 2 a, 2 b Nygård Hgd., Ejsing, kan der foretages en udvidelse af malkekvægbruget fra 162,7 dyreenheder (DE) til 383 DE. De 383 DE svarer til en besætning på 373 jerseykøer og 40 opdræt. I forbindelse med udvidelsen kan der opføres en tilbygning på 1.500 m2 til den eksisterende løsdriftsstald. Løsdriftsstalden, inklusiv malkestald, på 2.455 m2 og gyllebeholderen på 4.500 m3, begge opført i 2000, er således godkendt. Retningslinien er overført fra Regionplan 2005.

Udvidelse af kvægbrug Bjergbyvej 24

Retningslinje:

På Bjergbyvej 24, Nautrup, 7830 Vinderup matr. nr. 5 b m.fl. Navtrup by, Sevel, kan kvægproduktionen udvides fra 249,3 dyreenheder (DE) til 300,3 DE svarende til 152 stk. malkekvæg, 162 stk. kvier og 280 stk. tyrekalve indenfor de bestående bygningsmæssige rammer. Retningslinien er overført fra Regionplan 2005.

 

Nyholmcentret

Måbjerg Bioenergi - skitse

Detailhandel i City

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed