Bæredygtig udvikling

Mål

  • En reduktion af CO2 på 2 % om året indtil 2025.
  • Den vedvarende energiandel, der i dag ligger på 38 % skal øges.
  • Cleantech-erhverv og greentecherhverv skal fremmes.
  • Klimaplanen og den strategiske energiplan skal bruges til at skabe erhvervsrelateret vækst.
  • De erhvervsmæssige styrkepositioner inden for energi og miljø skal udvikles og brandes.
  • Skal blive førende inden for vedvarende energi og energieffektivitet.
  • Feje for egen dør ved at arbejde for en bæredygtig udvikling i de kommunale virksomheder.
  • Yde hjælp til selvhjælp til at fremme en bæredygtig udvikling hos erhvervslivet og til borgerne i boligområderne.
  • Øge den bæredygtige indsats og det skal stadigvæk ske i samarbejde med borgerne og erhvervslivet.
  • Arbejde med at kommunens egne aktiviteter løbende skal videreudvikles i en mere bæredygtig retning.

Handling

Holstebro Kommune vil arbejde for at styrke netværk mellem private og offentlige aktører på energi- og miljøområdet med henblik på udvikling af partnerskaber og samarbejder. Det skal arbejdes for at sikre, at alle relevante led i værdikæden fra udvikling, testfaciliteter og produktion er til stede og har gode vilkår i området.

Samarbejde og partnerskaber med kommuner, energisektoren, erhvervsliv, ClimateCircle, forskningsinstitutioner og interesseorganisationer skal udvikles for at fremme en bæredygtig udvikling i almindelighed og reduktion af CO2 udledningen i særdeleshed.

Klima i Holstebro Kommune

Holstebro Kommune satser i sine planer og i praksis på nedsættelse af CO2-udslippet ved brugen af energieffektiviseringer og vedvarende energi. Energi- og klimaregnskabet for Holstebro Kommune viser, at andelen af vedvarende energi er på 38 %, hvilket er højt i forhold til resten af Region Midtjylland. CO2 - udledningen er også lav i forhold til landsgennemsnittet. De positive tal skyldes overvejende, at der i energiproduktionen i Holstebro (Måbjergværket) og i Ulfborg-Vembområdet anvendes en forholdsvis stor andel af CO2-neutrale brændsler (biomasse, affald, halm og flis).

Energi- og klimaregnskabet er udarbejdet i samarbejde med Regionen og de øvrige kommuner. Det er tanken at der udarbejdes et regnskab hvert andet år, således at det konstant kan følges om udviklingen gå i den rigtige retning. Et regulært sammenligningsgrundlag kommunerne imellem virker motiverende i forhold til at øge indsatsen.

Holstebro Kommunes Klimaplan beskriver en række mål og handlinger inden for klimatilpasning, energiproduktion, energiforbrug, transport og natur. Holstebro Kommune er klimakommune i et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, hvormed kommunen har forpligtet sig til at reducere CO2 -udledningen for virksomheden Holstebro Kommune med 2 % hvert år frem til 2025 (basisår 2008). Udledningen skal være faldet med 30 % i 2025 – altså en maksimum udledning på 5.432 tons CO2. Den samlede CO2 – udledning i kommunen skal ligeledes reduceres med 2 % om året indtil 2025

Climat-Circle

Holstebro Kommune er med i samarbejdet ”ClimateCircle” sammen med Dong Energy, Vestforsyning, Nomi, Nupark og Maabjerg BioEnergy. Samarbejdet har til formål at øge anvendelsen af vedvarende energi med henblik på nedsættelse af CO2-udslippet og at skabe erhvervsrelateret vækst. I Climate Circle regi er der udarbejdet en strategisk energiplan, hvori der opstilles to fremtidsscenarier – et uden specielle lokale tiltag og et hvor erhvervene i Holstebro Kommune kan blive førende inden for energiteknologi.

I Climate-Circle regi vil der blive udarbejdet en energiplan, der detaljeret gør rede for hvilke projekter, der skal gennemføres for at nå målene i den strategiske energiplan.

Måbjerg Bioenergy 

Maabjerg BioEnergy er et anlæg for bioenergi, der fra 2012 vil være i stand til at håndtere store mængder gylle og affald fra fødevareindustrien, som igennem en kompliceret proces bliver omdannet til varme, elektricitet og forskellige næringsstoffer, som evt. kan anvendes til videresalg. Ved siden af bioenergianlægget arbejdes der på at få opført et anlæg til produktion af bioethanol, der kan anvendes som erstatning eller supplement til benzin eller diesel.

Vestforsyning m.fl. har igangsat udviklingsprojektet Maabjerg Energy Concept ud fra et helhedssyn, der bygger på vedvarende energi. Projektet omfatter opførsel af et 2. generations bioethanol-anlæg der i samspil med Måbjerg Bioenergy kan opnå en række produktionsfordele for begge anlæg.

Clean-tech og green-tech erhverv

Holstebro Kommune vil arbejde for en erhvervsudvikling, hvor energi- og miljøhensyn samt økonomisk rentabilitet går op i en højere enhed. Derudover vil der i rådgivning m.v. blive sat fokus på cleantech-området. Ingeniørforeningen IDA definerer cleantech som produkter og services, som øger og forbedrer ydeevne, produktivitet eller effektivitet, samtidig med at materiale- og ressourceforbrug, affald og forurening formindskes. Det er en branche, der går på tværs af eksisterende brancher og består af både store og små virksomheder, lav- og højteknologiske produkter og services m.m.

Clean-tech erhverv skal ikke forveksles med green-tech erhverv, der af Holstebro Kommune defineres som erhverv og organisationer, der arbejder med affald og genanvendelse, energibesparelser, energiproduktion, vedvarende energi, bølge-, sol- og vindenergi, geotermi, jordvarme, spildevand, biomasse, bioethanol, brint, el m.v. I Holstebro Kommune er der sat fokus på at udnytte den erhvervs- og vidensmæssige styrkeposition inden for udnyttelse af affald og biomasse til energi til at skabe yderligere erhvervsmæssig vækst i den nordvestlige del af regionen.

Vækstforum

Regionsrådet lægger bl.a. i den kommende regionale udviklingsplan vægt på klimatilpasning og via Vækstforum er det muligt at søge midler til at fremme udviklingen af regionen som energi- og miljøteknologisk foregangsregion. Der er altså rigtig mange lokalt baserede initiativer og samarbejder at bygge på, når CO2-udslippet skal nedsættes.

Bæredygtig udvikling

I forhold til lovgivningen er kommunen forpligtiget til at udarbejde en lokal Agenda 21 strategi, enten selvstændigt eller som en del af kommuneplanen. En strategi for en bæredygtig udvikling - en udvikling hvor forandring og vækst sker uden forringelse af natur og miljø.

Begrebet Agenda 21 blev skabt af FN i 1992 i Rio, og det betyder dagsorden for det 21.–århundrede.Den første Rio-konference var en dagsorden for en bæredygtig udvikling med det formål at løse den globale udfordring på klima- og bæredygtighedsområdet. Under overskriften Rio + 20 blev der i 2012 fulgt op på topmødet i Rio, samme sted, hvor stats- og regeringslederne og de lokale myndigheder blev opfordret til at arbejde sammen med borgerne om at skabe en lokal Agenda 21 – en lokal dagsorden for bæredygtig udvikling.

Rio + 20 arbejder med et forslag om en fælles FN køreplan for grøn økonomi. Køreplanen vil skulle indeholde specifikke mål og handlinger på det globale plan. Lande vil på frivillig basis skulle bestræbe sig på at leve op til køreplanens målsætninger og vil heri blive assisteret af FN-systemet og andre aktører, så som Verdensbanken, bilaterale donorer og den private sektor.

I køreplanen vil indgå sektorer og områder som energi, vand, hav, landbrug, biodiversitet, kemikalier, ressourcer og affald, bæredygtige byer samt tværgående elementer som eliminering af miljøskadelige subsidier, grøn skattereform, kapacitetsopbygning mv.

Helt overordnet lægger lovgivningen vægt på at kommunen skal fremme et bæredygtigt samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold. Det er lige præcis det vi i Holstebro Kommune kalder kommuneplanlægning og har praktiseret siden planlovens oprindelse.

Redegørelse

Redegørelse - Bæredygtig udvikling se den her

 

 

 

 

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed