Bymønster

Mål

 • Holstebro by skal være regionens nordvestlige kraftcenter og hovedstad.
 • Holstebro kommune skal sætte den kulturelle dagsorden lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.
 • Kulturen skal være drivkraften for udvikling og vækst - indenfor handel, erhverv, innovation, uddannelse og sundhed.
 • Holstebro skal være uddannelsesby med alsidige uddannelsesmuligheder, hvor borgerne har et højt uddannelses og efteruddannelsesniveau.
 • Der skal være sammenhængskraft i hele kommunen fra hav til fjord med plads til initiativer og forskellighed – alle skal have mulighed for at deltage i fællesskabet.
 • Byerne Vinderup og Ulfborg skal være drivkraften for en kulturel-, handels- og erhvervsudvikling for kommunens nordlige og vestlige områder.
 • Byudvikling og service skal tage udgangspunkt i de enkelte byers styrker. Bymønstret skal være fleksibelt i forhold til områdecentrenes, lokalcentrenes og landsbyernes potentiale. 

Handling

Holstebro Kommune vil fortsat indgå i strategiske samarbejder om udvikling af fælles projekter og kompetencer med andre kommuner og byer. Byrådet vil prioritere både det nære samarbejde i Nordvestjylland og samarbejdet med de øvrige kommuner i regionen.

Arbejde for at den regionale udviklingsplan kommer til at indeholde en strategi for byernes samspil og rollefordeling. I den sammenhæng skal de muligheder der ligger i de mellemstore byers vækst udnyttes. Væksten er størst i de mellemstore byer der ligger tættest på vækstcentrene. Holstebro Kommune skal tættere på vækstcentrene - afstanden i tid skal reduceres. 

Samarbejde med regeringen om at belyse de særlige udviklingsmuligheder som findes i de mellemstore byregioner i det vestjyske og indgå i et visionssamarbejde om planlægningens bidrag til udviklingen i den del af landet. En oplagt fortsættelse af de udviklingsplaner der er gennemført på Sjælland og Østjylland.

Nærdemokrati og samarbejde

I arbejdet med kommunens udvikling lægger Byrådet vægt på nærdemokratiet. Dialog med borgere, foreninger, erhvervsliv og andre partnere. Det er vigtigt i en kommune af Holstebros størrelse at forskelligheder kan finde sammen i et fællesskab.

Byrådet vil bygge videre på den stærke tradition for samarbejde om vigtige opgaver med borgerforeningerne i områdecentrene, lokalcentrene og landsbyerne samt med de skoler, sportshaller, institutioner, foreninger osv. som findes i lokalområderne.

Byrådet forventer og anerkender samtidig en aktiv indsats fra borgere og brugere. Der opfordres til at borgerforeningerne udvikles til ankre for nærdemokratiet ved at sammensætte dem så bredt at hele lokalområdets institutioner og foreninger er repræsenteret. Der skal samarbejdes med den lokale aktionsgruppe - LAG i Holstebro Kommune.

Byrådet vil arbejde videre med den nationale og regionale interesse for udvikling i landdistrikterne. Der vil, i forlængelse af udviklingsplanerne, blive udarbejdet en landdistriktspolitik for Holstebro Kommune, der tager udgangspunkt i landdistrikternes særpræg og styrkepositioner.

Fleksibelt bymønster

Kommunens bymønster, med områdecentre, lokalcentre og landsbyer, fortæller hvor udviklingsplanlægningen primært vil komme til at foregå, men Byrådet betragter opdelingen fleksibelt således at en aktiv indsats i lokalområderne kan skabe udvikling andre steder end forventet.

Byrådet vil fortsat arbejde på at Holstebro Kommune bliver mere bæredygtig. Miljøpåvirkning og sundhed hører sammen og Byrådet prioriterer derfor højt at støtte initiativer og nytænkning, der fremmer bæredygtighed, sundhed, velvære og forebyggelse.

Byrådet vil arbejde målrettet med at engagere borgerne i at skabe lokal bæredygtig udvikling og sundhed.

Retningslinier

 1. Holstebro by udpeges som center for kommunen og den nordvestlige del af regionen.
 2. I det nordvestjyske center skal erhverv, service og uddannelse med betydning for den nordvestlige del af regionen bevares og styrkes gennem fortsat udbygning og nyetableringer.
 3. Vinderup og Ulfborg udpeges som områdecentre for henholdsvis den nordlige og den vestlige del af kommunen.
 4. I områdecentrene skal erhverv og service, der har betydning for områderne, søges bevaret og udbygget.
 5. Tvis, Nørre Felding, Idom, Krunderup, Skave, Borbjerg-Hvam, Vemb, Thorsminde, Sevel og Ejsing udpeges til lokalcentre. Lokalcentrene skal ved lokalplanlægning overføres til byzone.
 6. Lokalcenterstatus betyder at der vil foregå udviklingsplanlægning, specielt i byerne tæt på Holstebro. En planlægning der kan sikre bymiljøet, boligudvikling, service, butiksforsyning og erhverv. Den kommunale service vil variere i forhold til byernes egen udviklingspotentiale. Det almindelige vil være, at der er folkeskole, børnepasning, idrætsfaciliteter og i enkelte tilfælde ældrecenter.
 7. Handbjerg, Ryde, Herrup, Mogenstrup, Bur, Ulfborg Kirkeby, Staby, Husby, Sdr. Nissum og Hogager udpeges til landsbyer.
 8. Landsbyerne kan ikke forvente decideret udviklingsplanlægning, men kommunen vil støtte gode ideer og initiativer og bakke de lokale ildsjæle op således at de lokale udviklingsmuligheder kan udnyttes. Det kan eksempelvis være indenfor turisme eller fritidsfaciliteter.

Redegørelse

 

 

Kort
Byudvikling og rammer

 

Boligudbygning

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed