Byomdannelse og kvalitet

Mål

  • Bymidten skal være præget af mangfoldighed og styrkes som aktiv handels-, service-, erhvervs-, uddannelses- og kulturcenter.
  • Infrastrukturen skal sikre høj tilgængelighed til midtbyen og en begrænset miljøbelastning.  
  • Byomdannelsen i Holstebro Kommune skal sikre attraktive og aktive byer og bydele som er en vigtig del af den helhed, der gør byen til et populært sted at leve.
  • Byomdannelse med kvalitet handler om at skabe smukke omgivelser med høj arkitektonisk kvalitet i alle byer og bydele.
  • Fremme en bæredygtig byudvikling gennem begrænsning af arealudlæg og fremme genanvendelsen af byområder gennem byomdannelse.
  • Hver bydel har sine karaktertræk og byomdannelse skal tilstræbes at videreudvikle områdernes kvaliteter, særpræg og lokal identitet.

Handling

Byrådet ønsker at byomdannelsen får en mere central placering i planlægningen. Byomdannelsen og byudviklingen af de centrale bydele skal være med til at fremme et alsidigt byliv, attraktive byrum, høj kvalitet og større bæredygtighed.

Holstebro by

Byrådet vil satse på at styrke Holstebro bymidte som handels- og kulturcentrum for den nordvestlige del af regionen. Der satses på 6 omdannelsesområder: City indenfor Cityringen, bydelen mellem Skivevej og Struervej, Nørrelandskolen, Sygehusgrunden og Færch tobaksgrunden og trekanten mellem Døesvej og Thorsvej. Ligeledes satses der på en omdannelse af indfaldsvejene - "byens ansigt" eller "velkomst udtryk".

En forskønnelse  der går ud på rummelig opstramning og højnelse af den arkitektoniske kvalitet omkring Herningvej, Viborgvej, Stationsvej, Nørrebrogade, Frøjkvej og Skjernvej.

Der er udarbejdet en samlet cityplan i planperioden forestår der stadig en bearbejdning der visualiserer en lang række af de funktionsmæssige, fysiske og kvalitative ønsker der er til midtbyens omdannelse og udvikling. En samlet plan for området mellem Skivevej og Struervej  er udarbejdet sammen med cityplanen. Planen skaber sammenhæng til city og integrere trafikknudepunktet ved banegården.

Hostrupområdet er under udvikling Arenaen og ATP bygningerne vil inden længe blive suppleret med Sundhedscentret og Politigården. Slagterigrunden, Nørrelandskolen, Sygehusgrunden og Færch tobaksgrunden er planlægningsmæssigt under udvikling.

Slagterigrunden og Nørrelandskolen er udlagt til centerformål. Færch tobaksgrunden er udlagt til boligformål og Sygehusgrunden har ikke endnu ændret status, men forventes udlagt til centerformål.

Områdecentrene Vinderup og Ulfborg

I områdecentrene Vinderup og Ulfborg satses der på at styrke bymidterne som decentrale handels- og kulturcentre for deres lokale oplande. Der arbejdes videre med realisering af midtbyplanen i Vinderup hvilket vil ske gennem både offentlige og private investeringer.

Der er afsat midler på budgettet til udarbejdelse af en midtbyplan for Ulfborg der kan danne grundlag for de offentlige og private investeringer der skal fremme udviklingen der. Midlerne er tilstrækkelige til også at udarbejde en helhedsplan for den centrale del af Vemb by.

En højere og tættere by - flere funktioner

En bæredygtig bystruktur handler om de sammenhænge, der er mellem det sociale liv, byens fysiske struktur, udformning, bebyggelsestæthed, vejnet og grønne områder på den ene side og forurening og miljøbelastning på den anden side. Det er byrådets mål at byomdannelsen skal sikre en højere og tættere by der begrænser arealforbruget og genanvende eksisterende infrastrukturanlæg.

Den tætte by skal sikre en større blanding af byfunktioner som butikker, erhverv, boliger og institutioner, hvilket er med til på en gang både at øge og begrænse trafikbelastningen. Det strategiske trafikknudepunkt omkring banegården skal udvikles med baggrund i en helhedsplan. Kombinationsmulighederne mellem trafikarterne tog, regional bus, bybus, cykel og privatbil skal forøges, således at den kollektive trafik fremmes sammen med gang- og cykeltrafikken.

En smukkere by - arkitektonisk kvalitet

Bykvalitet handler om en smuk by, attraktive rekreative arealer, en dynamisk og oplevelsesrig bymidte, spændende byggeri og attraktive byrum med høj arkitektonisk kvalitet. Byrådet vil derfor satse på at fremme spændende arkitektur, gadebelægninger, byinventar og landskabets indpasning i byen.

Der skal udarbejdes en grøn strukturplan der synliggør og styrker den grønne struktur og anviser nye tværgående sammenhænge, der kan give oplevelsesrige rekreative forløb.

Der ønskes gennemført attraktive centralt beliggende byboliger på et bæredygtigt grundlag. Byens rumlige opbygning er afgørende for byens identitet. Det er her man oplever byen og bylivet. Der er stadig behov for modernisering og opstramning af byens miljø blandt andet med nye belægninger, smukkere facader og skilte samt mere sammenhængende bygningshøjder.

Der skal udarbejdes en arkitekturpolitik - en vedvarende proces der konstant fokuserer på god arkitektur. Politikken skal udformes og udvikles i stadig dialog med byggeriets aktører og interessenter.

Redegørelse

Redegørelse - Byomdannelse og Kvalitet se den her

 

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed