Detailhandel

Mål

 • Bedst mulig butiksforsyning for Nordvestjylland og alle kommunens bydele og lokalområder
 • Bevare og udvikle Holstebro by som Nordvestjyllands handelscenter
 • Bedst mulig betjening af de mange vestjyder og turister, der tiltrækkes af Holstebro by's kvaliteter
 • Et varieret udbud af især udvalgsvarer, der kan stå mål med større bycentre i regionen og i andre kommuner og dermed øge andelen af indkøb i kommunen
 • Sikre at arealudlæggene til fremtidens butikker er tilstrækkelige og velplacerede
 • Arbejde for en detailhandelsudvikling på mindst 12 % svarende til 25.000 m2 butiksareal

Handling

Detailhandel

Byrådet vurderer, at de kommende år vil kræve en fortsat udbygning af velbeliggende butiksarealer i lyset af de generelle forbrugsmønsterændringer. Det forventes, at der er plads til større vareudbud, større valgmuligheder, samt plads til faciliteter og aktiviteter, der giver oplevelser ud over selve indkøbsaktiviteten.

Holstebro kommunes detailhandelsstruktur vurderes til i hovedtræk at være robust og dækkende. Byrådets overordnede mål for detailhandel er derfor uændrede. I enkelte områder kan det derimod være hensigtsmæssigt at ændre kommuneplanen – enten på baggrund af ny lovgivning eller i takt med de ændringer i bosætningen, som byudviklingen er udtryk for. Det kan også være for aktivt at fremme en fornyelse af udpegede byområder ved hjælp af den kapital, som ejendomsinvestorer og butikssektoren er i stand til at rejse.

Butikkernes beliggenhed

Kommuneplanen fastlægger retningslinier og rammer for, hvor butiksarealer fremover skal lokaliseres i Holstebro Kommune. Det er primært i bymidterne, hvorfor Holstebro bymidte samtidig udvides. Men der skal også være butikker mere spredt i bl.a. bydelscentre, landsbyer og sommerhusområder, hvor der er befolknings- og omsætningsmæssig basis for det.

Store udvalgsvarebutikker

Byrådet vil arbejde for at gøre det muligt at etablere tre udvalgsvarebutikker på over 2.000 m² i Holstebro og én udvalgsvarebutik på over 2.000 m² i Vinderup. Ud fra pladsmæssige betragtninger overvejes de tre i Holstebro fordelt som én i bymidten og to i Nyholm-området. Lovgivningen tillader ikke på nuværende tidspunkt at de etableres de nævnte steder. Der vil politisk blive arbejdet på at Holstebro by / kommune ligestilles med de byer der konkurreres med på detailhandelsområdet.

Butikscenter i Enghaven

Planerne om at etablere et 20.000m2 stort butikscenter i Enghaven er stadig under udvikling. Det forventes at byggeriet kan startes i løbet af 2014.

Butikker til særlig pladskrævende varer skal fortrinsvis ligge i erhvervsområder i byens udkant nær større veje og buslinier. Kommuneplanen fastsætter endvidere maksimale butiksstørrelser i de forskellige typer af områder.

Boligområder nye og eksisterende

I nye boligområder, der har enten begrænset eller ingen tidssvarende butiksbetjening hvad angår specielt dagligvarer, skal der være mulighed for etablering af bydelscentre eller lokalcentre, hvor der kan opføres detailhandelsbutikker til opfyldelse af det lokale behov.

Hornshøj området

Der forventes om cirka 10 år et indbyggertal på 3.000 i Hornshøjbydelen, hvilket giver grundlag for yderligere udbygning. Et bydelscenters mest centrale beliggenhed vil blive vurderet i tilknytning hertil. Der er et forslag til butiksudbygning ved Hornshøj og Viborgvej/Lægårdvej.

Alstrupvej området

Området vest for Idrætscenter Vest er det primære udbygningsområde i nordlig retning. Den første etape på ca. 60 ha med godt 500 boliger og en mulighed for yderligere 40 ha giver grundlag for etablering af et bydelscenter. Der er udlagt et centerområde i tilknytning til Idrætscenter Vest hvor der er gode adgangsforhold fra Nordre Ringvej og stisystemet internt i det nye område.

Tvis - ved udbygningsområdet

Mellem Smedegårdvej og banen, i forlængelse af Klostervej området og Bannestrupparken, udlægges et areal på ca. 16 ha hvor der er mulighed for at opføre ca. 120 parcelhuse, svarende til en forøgelse af indbyggertallet på 300 personer. På sigt skal der udlægges et nyt lokalcenter til daglig- og udvalgsvarer. Placeringen vil sandsynligvis blive i tilknytning til den overordnede infrastruktur.

Arealbehov

Byrådet vurderer, at der er et behov for 12 % arealtilvækst til butikker de kommende 12-13 år. Det vil svare til et arealbehov på 25.000 m2 bruttoetageareal til butiksformål frem til 2021. Nedlæggelse/ændret anvendelse af utidssvarende beliggende butiksarealer giver ligeledes et øget behov for velbeliggende arealer til butiksudbygning.

Områder

Byrådets mål om butiksbetjening af borgerne i andre områder vil blive vurderet nærmere forud for den næstfølgende kommuneplan.
Der indgår i kommuneplanen en nordvestlig udbygning over mod Krunderup. Her kan en butiksudbygning (lokal- eller bydelscenter) nord eller nordvest for Ellebæk være en mulighed i takt med udbygningen.

Retningslinier

 1. Udbygningen af butiksarealer i kommunen skal ske inden for de rammer for samlet butiksareal i området og de maksimale butiksstørrelser, der fremgår af tabel 1 i boksen til højre. Områdernes beliggenhed fremgår af rammekortene under de enkelte byområder.
 2. For områderne til særlig pladskrævende varegrupper (SPV) er rammen fælles for de områder, der er specificeret i tabel 2 i boksen til højre.
 3. Enkeltstående butikker, som alene tjener til lokalområdets daglige forsyning, eller betjener kunder ved tankstationer, togstation, turistattraktioner o. lign., kan placeres uden for detailhandelsområderne.
 4. For områderne til enkeltstående butikker er rammen fælles for de områder, der er specificeret i tabel 3 i boksen til højre. I tilknytning til denne ramme fastsættes en særlig butiksramme på 4.000 m2 bruttoetageareal, inden for hvilken der kan etableres butiksarealer i disse områder. Forbrug af denne særlige ramme kan løbende modregnes af de butiksarealer, der nedlægges i områderne til enkeltstående butikker.
 5. Der kan tillades detailsalg med antikviteter, kunst, brugskunst og gårdsalg fra overflødiggjorte landbrugsbygninger, hvis det er trafikalt og miljømæssigt acceptabelt.

Redegørelse

Redegørelse - Detailhandel se den her

 


 


 


 


 


 


 

 


 

 


 

Tabel 1

pdf Fremtidige butiksrammer og max. butiksstørrelser 

Tabel 2

pdf Særlig pladskrævende varegrupper (SPV)

Tabel 3

pdf Områder til enkeltstående butikker

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed