Du er her: Forside Udviklingsmål for kommunen Detailhandel Redegørelse - Detailhandel

Redegørelse - Detailhandel

Handelsliv - stort opland

Holstebro handelsliv har modtaget flere priser i de sidste år. I 2010 blev det som Danmarks smukkeste handelsby. Flere handelsanalyser viser, at handelslivet i Holstebro er i stand til at tiltrække et meget stort opland, og ligger i toppen af danske handelsbyer. Fremover bliver det dog vigtigt, at handelslivet ikke kun består af indkøbsmuligheder, men også krydres med oplevelser. Her er der gode muligheder for at bruge kulturbyens muligheder som afsæt. Der er mange nye aktiviteter.

Hidtidig planlægning

Der er i en enkelt eller nogle få lokalplaner arbejdet med udmøntning af kommuneplanens rammer for omfanget af arealer til butiksformål, men ikke ændret i kommuneplanen hvad angår detailhandel.

Vurdering af udvikling

Butiksudvikling og behovet for nye butiksarealer er ikke vurderet nærmere siden 2008 (indarbejdet i Kommuneplan 2009). Det umiddelbare indtryk af den stedfundne udvikling siden 2008 er, at der ikke på nævneværdig måde er ændret på forholdet imellem butiksarealer og arealbehovet i de enkelte dele af kommunen. Enkelte butikker er som forudset nedlagt og enkelte andre kommet til. Uforudset har enkelte nye, større bygningsenheder til butiksformål stået tomme en tid. Der er samlet set ikke i den hidtidige udvikling øjnet tendenser, der berettiger til ændrede arealnormer og dermed en ændring af (netto-)arealbehovet på 25.000 m2 butiksareal de kommende 12-15 år.

Bymidteafgrænsning

Udviklingen i arealanvendelsen i og omkring Holstebro bymidte ses ikke i væsentligt omfang at muliggøre ændret bymidteafgrænsning efter den statistiske metode. Indretningen af p-plads for pendlere i tilknytning til Holstebro station antages at muliggøre en mindre arealudvidelse, ligesom opførelsen af ny retsbygning forventes at gøre det.

Butikscenter i Enghaven

Arbejdet med henblik på butikscenter i Enghaven kan resultere i forbrug af cirka 20.000 m2 af 12 års-rammen til butiksformål, som dog samtidig forøges en smule med de m2, der udgøres af nedlagte butikker.

Detailhandelslovgivning

Folketinget har vedtaget en planlovændring, der bl.a. fastsætter: I bymidter og i aflastningsområder i byer med mere end 27.000 indbyggere kan kommunalbestyrelsen, i forbindelse med at der hvert fjerde år udarbejdes en strategi for kommuneplanlægningen, træffe beslutning om at revidere kommuneplanen med henblik på at fastsætte butiksstørrelser for højst tre nye udvalgsvarebutikker på mere end 2.000 m2 bruttoetageareal.
Kommunalbestyrelsen kan, i forbindelse med at der hvert fjerde år udarbejdes en strategi for kommuneplanlægningen, træffe beslutning om at revidere kommuneplanen med henblik på at fastsætte butiksstørrelse for én ny udvalgsvarebutik på mere end 2.000 m2 bruttoetageareal, som placeres i bymidten i en af kommunens byer med over 3.000 indbyggere.

Begyndende planlægning

Teknik og Miljø har arbejdet med tanken om 1-3 sådanne butikker, som Byrådet fx kunne arbejde for at indpasse i kommuneplanen med en størrelse på 2.000 m2. En sådan butik må i givet fald finde sin plads i Holstebro bymidte eller ved samling af ejendomme i aflastningsområdet (Nyholm-Lavhede).
Vinderup har indbyggermæssigt størrelsen til, at der kan arbejdes med en udvalgsvarebutik på mere end 2.000 m2 i bymidten.

Strukturudvikling i detailhandelen

De foregående mange års strukturudvikling har bl.a. haft som kendetegn, at mindre butikker er afløst af større supermarkeder, kiosker, og discountbutikker i dagligvaresektoren, mens udvalgsvaresektoren har budt på udskiftning af mange specialbutikker og tilkomsten af varehuse og andre kombinationsforretninger. Internethandel er i betydelig vækst for en række standardiserede varer.
De kommende år ventes at byde på en fortsat strukturudvikling, men om den vil have helt samme karakter, må vi forsøge at afkode, så arealudlæggene til fremtidens butikker er tilstrækkelige og velplacerede. Det gælder i særlig grad i bymidterne, men også for områder uden for bymidterne til særligt pladskrævende varer og for områderne til forsyningen med dagligvarer.

Eksisterende butiksarealer

Butiksarealerne i Holstebro Kommune er ifølge aktuel opgørelse 225.000 m2 bruttoetageareal fordelt på 433 butikker.
Dagligvarebutikkernes andel af det samlede butiksareal udgør 59.000 m2 fordelt på 48 butikker, mens udvalgsvarebutikkernes andel udgør 165.000 m2 fordelt på 385 butikker. Ud af sidstnævnte er godt 37.000 m2 anvendt af 35 butikker, der helt eller altovervejende forhandler særlig pladskrævende varer såsom biler, campingvogne og møbler.

Butikkernes fordeling på bysamfund og bydele samt sommerhusområder og uden for disse områder fremgår af tabel 1 i boksen til højre.  

Bymidter

Holstebro, Ulfborg, Vemb og Vinderup bymidter med særlige muligheder for butiksudvikling i henhold til planloven er aktuelt afgrænsede i Kommuneplan 2009.

Aflastningsområder og bydelscentre i Holstebro

Nyholm og Lavhede tjener som aflastningsområder for bymidten. De fem områder Nørreland, Ved Jættehøj, Herningvej og Frøjkvej og Ellebæk med butikker mv. fungerer som bydelscentre.

Udvalgsvareforsyningen

Der er foretaget en gennemgang af udvalgsvarebutikkerne og over halvdelen af butikkerne er beliggende i bymidterne.

Butikkerne i det åbne land og landsbyer/sommerhusområder er bl.a. for handel med brugte/antikke varer eller i tilknytning til udstillingsvirksomhed/kunstgalleri eller planteskoler.

I Holstebro er der - ud over bymidten - en koncentration i aflastningsområderne Nyholm og Lavhede. I det nærliggende erhvervsområde Gartnerivej er samlet en række butiksarealer for handel med varer, der tidligere kunne vurderes som værende særlig pladskrævende. Rummeligheden for yderligere udvalgsvarebutikker i aflastningsområderne er begrænset.
Uden for bymidten og aflastningsområderne i Holstebro er butikkerne i vidt omfang til handel med biler (SPV), men også andre udvalgsvarer med markedsføring og kundekreds langt ud over lokalområdet.

Sammenfattende vurdering

Butiksstrukturen forekommer robust - når der ses bort fra landsbyer og landdistrikter, hvor butiksoplandene i flere tilfælde har et for lille indbyggertal i forhold til den butiksstrukturudvikling, der er sket de seneste årtier. Et par butikker, der ved butiksgennemgangen havde stået tomme i nogen tid, understreger sårbarheden, der ikke mindskes af betydning ved tilgang af blot 20-30 nye boliger/husstande.

En fortsat snæver styring af butikslokaliseringerne i Holstebro må medvirke til sikring af fornøden omsætning i bydelscentrene, hvor til der er knyttet en betydelig infrastruktur i form af stier og veje - og skole/institutioner for Nørreland, Struervej, Ellebæk og Jættehøjs vedkommende.

 

 

Kortbilag 1
Butikkernes placering 

Revision er på vej

 

Kortbilag 2

Statistiske bymidte afgrænsninger

Tabel 1

Eksisterende butiksareal

Nye tal er på vej

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed