Erhverv og klima

Mål

 • Sikre rammerne for et stærkt erhvervs- og handelsliv - åben dialog og et forpligtende samarbejde med erhvervs- og handelslivet.
 • Cleantech-erhverv og greentech-erhverv skal fremmes. Klimaplanen og den strategiske energiplan skal bruges til at skabe erhvervsrelateret vækst.
 • De erhvervsmæssige styrkepositioner inden for energi og miljø skal udvikles og brandes.
 • Erhvervene skal blive førende inden for vedvarende energi og energieffektivitet. Den vedvarende energiandel i kommunen skal øges.
 • Arbejde for at sikre høj kvalificeret arbejdskraft til erhvervslivet. Derfor skal der være en stigende bosætning i kommunen.
 • Vækstiværksætter-området styrkes. Samlet er der et øget antal nye arbejdspladser i Holstebro Kommune.
 • Erhverv og kreativitet - synergien skal styrkes og udvikles - mulighederne for at bygge på de mange kreative erhvervsmæssige kompetencer, som er et resultat af Holstebro som kulturby, skal undersøges og opbygges i de kommende år.

Handling

Erhvervslivet i Holstebro Kommune har samlet set klaret sig godt i de senere år. Det vil vi bygge videre på og lægge vægt på en høj grad af åben dialog og etablering af forpligtende samarbejder.

Holstebro Kommune vil således i fællesskab med private erhvervsvirksomheder og andre aktører, arbejde med hvilke midler der bedst vil fremme, at vi sammen kan nå målene. ”Der er brug for handlekraft og sammenhold – og en høj overlægger”. Holstebro skal have flere og gode arbejdspladser og bygge på den rummelighed som eksisterer i området.

Erhvervspolitik

Der skal være fokus på erhvervspolitikkens fire hovedopgaver: Rammevilkår, indsatsområder, erhvervsservice samt regionalt og nationalt samarbejde inden for Erhverv og Turisme.

Rammevilkår

De erhvervsmæssige grundvilkår - infrastruktur og servicetilbud - skal vedvarende optimeres. Der skal hele tiden være et alsidigt udbud af erhvervsgrunde i Holstebro, Vinderup og Ulfborg. Blandt rammevilkårene for erhvervsudviklingen er tilgængelighed og attraktive bolig-, natur-, uddannelses-, kultur- og handelsmiljøer, da det er rammerne for et godt liv.

Samarbejde

Der skal i erhvervsudviklingen ses ud over kommunegrænserne – på hele det vestjyske område. Det skal bl.a. ske ved at sætte fokus på offentlige investeringer i området, tiltrækning af højt uddannet arbejdskraft og generelt at brande området tydeligere. Her har Holstebro Kommune med den relativt pæne vækst i Holstebro en opgave i fortsat at være drivkraft for områdets udvikling.

Indsatsområder

Holstebro Kommune vil arbejde for at styrke netværk mellem private og offentlige aktører på energi- og miljøområdet med henblik på udvikling af partnerskaber og samarbejder. Det skal arbejdes for at sikre, at alle relevante led i værdikæden fra udvikling, testfaciliteter og produktion er til stede og har gode vilkår i området.

Samarbejde og partnerskaber med kommuner, energisektoren, erhvervsliv, ClimateCircle, forskningsinstitutioner og interesseorganisationer skal udvikles for at fremme en bæredygtig udvikling i almindelighed og reduktion af CO2 udledningen i særdeleshed.

Holstebro Kommune vil fortsat videreudvikle området fødevarer og sundhed i et samarbejde mellem private og offentlige interessenter både i og uden for kommunen. Det skal bl.a. ske ved at udnytte synergien i mangfoldigheden af initiativer på området.

Erhvervsservice

Understøtte netværk, iværksætteri, innovation og videndeling i små og mellemstore virksomheder sammen med relevante samarbejdspartnere – herunder Nupark.

Holstebros rolle i erhvervsudviklingen

Udgangspunktet for de seneste års erhvervsudvikling har været en positiv vækst, men krisen har betydet, at der i væsentligt omfang er lukket produktionsarbejdspladser. Beskæftigelsen er altså generelt udfordret. Den globale konkurrence er øget, og det har aktualiseret behovet for, at den traditionelle erhvervsstruktur omstilles og i højere grad bygger på ny viden og teknologi - uanset om dette er inden for det primære erhverv eller højteknologiske brancher.

En analyse af væksten i de mellemstore byer viser, at Holstebro er blandt de mellemstore byer, der bidrager relativt pænt til den samlede vækst i Danmark. Kilder til væksten er blandt andet højt kvalificerede tilflyttere, men i høj grad skyldes den væksten i produktiviteten i de eksisterende virksomheder. Det peger på, at der fremadrettet skal være fokus på fortsat at tiltrække højtuddannede samt på at sikre rammevilkårene for produktiviteten.

De lave regionale og statslige offentlige investeringer i området er med til at presse områdets konkurrencevilkår. Der er derfor brug for en fælles indsats og en positiv indstilling til forandringer og udvikling i og af Holstebro. Holstebro har en rolle som dynamo for området. Der er behov for, at der sættes fokus på hele det vestjyske område, og i samarbejde med de øvrige kommuner er det nødvendigt at markere området tydeligere. Det er her Holstebro i stigende grad har og fortsat vil skulle påtage sig en opgave i at være drivkraft for områdets udvikling.

Den kollektive trafik

Holstebro, Herning og Ringkøbing-Skjern Kommuner har fået udarbejdet en analyse – ”Fremtidens jernbanetrafik i Vestjylland – et forslag til en regional strategi sept. 2011”. Baggrunden for arbejdet er, at der ikke er en klar strategi for jernbanenettet i Vestjylland ud over modernisering af skinnelegemet og signalsystemerne. Strategien skal også ses i lyset af det øgede konkurrencepres en færdiggørelse af motorvejsnettet vil medføre. I analysen beskrives en række mulige tiltag, der bl.a. handler om at styrke sammenhængskraften med det øvrige Danmark. Det skal gøres mere attraktivt at tage toget for pendlere, uddannelsessøgende, borgere og turister. Det kan ske med bedre skinnenet, flere tog, bedre stationer, bedre tilbringerforhold med bus og kortere rejsetid. Strategien kan være med til at fremme Holstebros rolle som knudepunkt for den kollektive trafik i vores del af regionen.

Klima i Holstebro Kommune

Holstebro Kommune er med i samarbejdet ”ClimateCircle” sammen med Dong Energy, Vestforsyning, Nomi, Nupark og Maabjerg BioEnergy. Samarbejdet har til formål at øge anvendelsen af vedvarende energi med henblik på nedsættelse af CO2-udslippet og at skabe erhvervsrelateret vækst. I Climate Circle regi er der udarbejdet en strategisk energiplan, hvori der opstilles to fremtidsscenarier – et uden specielle lokale tiltag og et hvor erhvervene i Holstebro Kommune kan blive førende inden for energiteknologi. I Climate-Circle regi vil der blive udarbejdet en energiplan, der detaljeret gør rede for hvilke projekter, der skal gennemføres for at nå målene i den strategiske energiplan.

Maabjerg BioEnergy er et anlæg for bioenergi, der fra 2012 vil være i stand til at håndtere store mængder gylle og affald fra fødevareindustrien, som igennem en kompliceret proces bliver omdannet til varme, elektricitet og forskellige næringsstoffer, som evt. kan anvendes til videresalg. Ved siden af bioenergianlægget arbejdes der på at få opført et anlæg til produktion af bioethanol, der kan anvendes som erstatning eller supplement til benzin eller diesel.

Vestforsyning m.fl. har igangsat udviklingsprojektet Maabjerg Energy Concept ud fra et helhedssyn, der bygger på vedvarende energi. Projektet indeholder følgende elementer:

 • Opførelse af Måbjerg Bioethanol – et 2. generations bioethanol-anlæg.
 • Udbygning af Måbjerg Bioenergy til melasse fra bioethanol-anlægget.
 • Afbrænding af fiber fra biogasproduktion og lignin fra ethanolfremstillingen i Måbjergværket.
 • Opførelse af Måbjerg Hydrogen – bl.a. til overskudsstrøm fra vindmøller.
 • Opførelse af Måbjerg Renescience – adskillelse af husholdningsaffald i en organisk del til bioforgasning og en fast del til afbrænding.
 • Regionsrådet lægger vægt på klimatilpasning og via Vækstforum er det muligt at søge midler til at fremme udviklingen af regionen som energi- og miljøteknologisk foregangsregion. Der er altså rigtig mange lokalt baserede initiativer og samarbejder at bygge på, når CO2-udslippet skal nedsættes.

Clean-tech og green-tech erhverv

Holstebro Kommune vil arbejde for en erhvervsudvikling, hvor energi- og miljøhensyn samt økonomisk rentabilitet går op i en højere enhed. Derudover vil der i rådgivning m.v. blive sat fokus på cleantech-området. Cleantech defineres som produkter og services, som øger og forbedrer ydeevne, produktivitet eller effektivitet, samtidig med at materiale- og ressourceforbrug, affald og forurening formindskes. Det er en branche, der går på tværs af eksisterende brancher og består af både store og små virksomheder, lav- og højteknologiske produkter og services m.m.

Clean-tech erhverv skal ikke forveksles med green-tech erhverv, der af Holstebro Kommune defineres som erhverv og organisationer, der arbejder med affald og genanvendelse, energibesparelser, energiproduktion, vedvarende energi, bølge-, sol- og vindenergi, geotermi, jordvarme, spildevand, biomasse, bioethanol, brint, el m.v. I Holstebro Kommune er der sat fokus på at udnytte den erhvervs- og vidensmæssige styrkeposition inden for udnyttelse af affald og biomasse til energi til at skabe yderligere erhvervsmæssig vækst i den nordvestlige del af regionen.

Bosætning

Kommunens rolle er, at sikre gode rammebetingelser for erhvervslivet. Et af de vigtigste forhold er arbejdskraft. Her sætter Holstebro Kommune fokus på bosætning, herunder særlig tiltrækning af høj kvalificeret arbejdskraft.

Det er vigtigt, at Holstebro Kommune påtager sig en rolle som ”dynamo” for hele området. Vi ved at kultur- og handelslivet har stor betydning for bosætning. Derfor vil der blive fokuseret på nye muligheder for at bygge på den kulturelle profil, det gode handelsliv og samtidig skabe nye handelsmuligheder og oplevelser.

Dråben af kultur skal også bruges i erhvervslivet.

De mange gode rammer som byen allerede i dag kan tilbyde og som vil blive udviklet yderligere i de kommende år skal formidles til både kommunens egne borgere og borgere udenfor Holstebro. De gode historier skal fortælles – der skal være en stolthed over at være i Holstebro.

Redegørelse

Redegørelse - Erhverv og klima se den her

 

 

Nupark

Thorsminde fiskerihavn

Søndergård erhvervsområde

 

 

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed