Du er her: Forside Udviklingsmål for kommunen Erhverv Redegørelse - Erhverv og klima

Redegørelse - Erhverv og klima

De seneste års udvikling

Udgangspunktet for de seneste års erhvervsudvikling har været en positiv vækst og en rekord lav ledighed op til finanskrisen. Krisen har dog betydet at ledigheden er steget relativt meget i dele af perioden, men i løbet af 2014 er der igen en relativ lav ledighed i kommunen.

En analyse af væksten i de mellemstore byer har således også vist, at Holstebro er blandt de mellemstore byer der bidrager relativt pænt til den samlede vækst i Danmark.

Væksten i Holstebro var tidligere højere end i andre byer, men i de årene 2006-2008 har væksten - selv om den har været stigende, været lavere end i vores nabobyer, der har haft en større vækstrate end Holstebro. Kilder til væksten er dels højt kvalificerede tilflyttere men i høj grad skyldes den væksten i produktiviteten i de eksisterende virksomheder.

Det peger på, at der fremadrettet skal være fokus på fortsat at tiltrække højtuddannede samt på at sikre rammevilkårene for konkurrenceevne og produktivitet. Begge elementer er i fokus i kommunens seneste erhvervspolitik.

Traditionel erhvervsstruktur

Krisen har betydet, at det i væsentlig omfang er produktionsarbejdspladser der er lukket. Den globale konkurrence er øget og det har aktualiseret behovet for at den traditionelle erhvervsstruktur omstilles og i højere grad bygger på ny viden og teknologi samt internationalisering - uanset om dette er inden for det primære erhverv eller højteknologiske brancher.

Der er derfor brug for en fælles indsats og positiv indstilling til forandringer og udvikling i og af Holstebro kommune.

Holstebro har en rolle som dynamo for området. Der er behov for at der sættes fokus på hele det vestjyske område og i samarbejde med de øvrige kommuner er det nødvendigt at markere området tydeligere for at tiltrække virksomheder og arbejdskraft og dermed vækst og udvikling. Det er her Holstebro i stigende grad har og fortsat vil skulle påtage sig en opgave i at være drivkraft for områdets udvikling.

Lokal basal erhvervsservice og vækstinitiativer

Den lokale basale erhvervsservice varetages af STARTVÆKST Holstebro på er placeret i udviklingsparken Nupark. Det er Væksthus Midtjylland som leverer erhvervsservicen på kontrakt. STARTVÆKST Holstebro udbyder individuel vejledning, iværksætterkurser og administrerer Holstebro ErhvervsPas, VidensPas og FinansieringsPas - som er lokale erhvervsfremme initiativer. I 2013 modtog mere end 250 lokale virksomheder vejledning hos STARTVÆKST Holstebro.

Målet for den basale erhvervsservice er at sikre et enstrenget system og en professionel screening af potentielle vækstiværksættere og vækstvirksomheder så disse kan henvises til den specialiserede erhvervsservice hos Væksthus Midtjylland.

Der er også international rådgivning at hente hos Central Denmark EU Office, der har til huse i Bruxelles. Det er etableret i fællesskab mellem regionen og de 19 kommuner. Der er mulighed for at hente rådgivning om EU-systemet, muligheder for EU finansiering, EU netværk og erfaringsudveksling med andre EU virksomheder. De bistår med arrangering af møder og markedsføring.

Eksport og internationalisering kan bane vejen for vækst og arbejdspladser i Holstebro Kommune. Det er på baggrund af virksomhedsanalyser blevet perspektiveret at der er tale om et uudnyttet potentiale for øget internationalisering af de lokale virksomheder og derfor blev vækstinitiativet ”Holstebro goes Global” udviklet og implementeret i 2012 hvor der bl.a. er gennemført eksportfremstød til Norge og etableret et eksportkontor i Oslo.

Kommunen har derudover valgt at sætte yderligere fokus på udviklingstiltag udover den basale og specialiserede erhvervsservice samt synergier med turisme og handelsområdet. Det er sket med dels et nyt politisk udvalg ”Udvalget for Erhverv og Turisme” og dels ved at oprette en enhed for erhvervs- og turismeudvikling.

Enheden har til huse i Holstebro Badeland som en del af det nye turistbureau.

Enheden har som sit mål at skabe kontakt og dialog med erhvervslivet og sikre den videre udvikling og implementering af kommunens erhvervspolitiske ramme og turismestrategi.

Den erhvervspolitiske ramme

Som en konsekvens af kommunens nye rolle og som en opfølgning på Byrådets vision er en ny erhvervspolitisk ramme blevet vedtaget i 2010. Processen frem mod vedtagelsen har omfattet en proces, hvor over 70 erhvervsledere er blevet involveret i at sætte rammen for erhvervspolitikken.

Der har været afholdt interview og seminarer, der har været med til at pege på de indsatsområder som skal omsættes. Nogle af indsatsområderne er vi allerede godt i gang med, andre skal først bearbejdes yderligere.

Der er fokus på fire hovedopgaver i rammen. Det første område er de erhvervsmæssige grundvilkår som kommunen kan understøtte. Der er fx forhold som infrastruktur og servicetilbud.

Det næste område er de særlige erhvervsrelaterede indsatsområder. Dette omfatter blandt andet fødevare- og klimaområdet samt et nyt område omkring erhverv og kreativitet.

Sidste nævnte indsatsområde er blevet gennemført via vækstinitiativet ”Holstebro Creative Community” - der sætter fokus på at aktivere det kreative vækstlag og skabe nye kreative virksomheder.

De førstnævnte områder omfatter satsningen FoodLife og ClimateCircle. Det tredje område er den ovenfor omtalte lokale basale erhvervsservice, hvor også Nupark spiller en væsentlig rolle overfor vores iværksættere. Endelig vil der fremover være fortsat fokus på det regionale og nationale samarbejde inden for Erhverv og Turisme.

Partnere i erhvervspolitikken

Et af trækplastrene for den højtuddannede arbejdskraft som er i området i dag har været udviklingen i Nupark. Nupark blev bygget i 2003 med et areal på 12.000 m2, det er siden udvidet og omfatter i dag 75.000 m2, og alt er udlejet.

Der er i alt ca. 100 virksomheder, hvoraf mange er iværksættere. Iværksættere er højt prioriterede som vækst bærende i de kommende år for hele Vestjylland.

Det seneste byggeri omkring Nupark vil huse fødevarer og sundhedsvirksomheder, herunder VIFU, der blandt andet har ansvaret for det nationale innovationsnetværk på fødevareområdet. Derudover vil FoodLife som er kommunes satsning på fødevare og sundhed være bosat i Nupark.

Fødevarer er et område, hvor der er et stærkt udgangspunkt i Holstebro som skal udnyttes de kommende år. Der er et stort antal producenter og store fødevarevirksomheder i området og ikke mindst VIFU som vidensinstitution.

Endelig skal nævnes iværksættere som et fortsat højt prioriteret område, hvor kommune, erhvervsliv og de særlige aktører skal spille sammen om at give vores fødevare iværksættere de bedste vilkår og skabe en tilknytning til området.

Handelsliv

Holstebro handelsliv har modtaget flere priser i de sidste år. I 2013 blev det som Danmarks smukkeste handelsby. Flere handelsanalyser viser, at handelslivet i Holstebro er i stand til at tiltrække et meget stort opland, og ligger i toppen af danske handelsbyer.

Fremover bliver det dog vigtigt, at handelslivet ikke kun består af indkøbsmuligheder, men også krydres med oplevelser. Her er der gode muligheder for at bruge kulturbyens muligheder som afsæt.

Det regionale samarbejde

Som en del af Region Midtjyllands indsats på erhvervsområdet har det regionale vækstforum vedtaget fire megasatsninger, heraf tre gengangere: fødevarer, sundhed og erhverv samt miljø og energi. Dertil er kommet turismen.

Det er fire styrkeområder i regionen og Holstebro Kommune har løbende fokus på muligheden for at indgå i det regionale samarbejde omkring disse megasatsninger og øvrige projekter i regionen.

Der er løbende et tæt samarbejde med nabokommunerne omkring den strategiske udvikling af området, projekter og kommunale forhold i øvrigt.

 

Tank ved Hostrup

Entreprenør oplagsplads

Søndergård Industriområde

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed