Friluftsliv

Mål

 • Gode rammer for friluftslivet giver borgerne mulighed for store naturoplevelser, mere livskvalitet og øget sundhed.

Adgang til naturen

 • Borgerne skal have ubesværet adgang til de større naturområder.
 • Børn, unge og handicappede er specielle fokusgrupper når det gælder friluftsliv.
 • Grønne kiler ind i byerne skal fastholdes og udbygges til gavn for friluftslivet.
 • Større bysamfund skal, via vandre- og cykelruter, forbindes til nærliggende naturområder.
 • Der etableres tværgående vandre- og cykelruter, hvor både kultur- og naturhistorie formidles.
 • Sejlads på vandløb tillades så vidt det er foreneligt med hensynene til dyr og planter.

Faciliteter i naturen

 • Oplevelses- og naturværdierne skal være optimale på kommunens egne arealer.
 • Udbuddet af publikumsfaciliteter (madpakkehytter, borde-bænke, shelterspladser, naturlegepladser mv.) øges.
 • Rekreative aktiviteter reguleres, så interessekonflikter minimeres og der ikke sker skade på naturen.

Naturvejledning

 • Naturvejledningen udbygges.
 • Der arbejdes for etablering af naturcentre, som gennem aktiviteter og formidling giver borgere og turister naturoplevelser.

Badevand

 • Blå Flag badevandsstation ved Ejsing genetableres.
 • Der udpeges flere badevandsmålsatte områder og dermed flere badevandsstationer.
 • Badevandsmålsatte områder skal leve op til badevandsdirektivets skærpede krav om tilfredsstillende kvalitet.

Handling

Holstebro kommunes fremtidige indsats for at opnå målene for friluftslivet vil hovedsagelig bestå i en videreførelse af den hidtidige indsats som er beskrevet i redegørelsen. Dog vil der fremover være stor fokus på:

 • Etablering af flere bynære skove og mere bynær natur, samt konvertering af eksisterende kommunale skove til en mere naturnær og publikumsvenlig drift.
 • Mere informationsmateriale om naturen og mulighederne for at benytte den – herunder udarbejdelse af et egentligt friluftskort.
 • Bedre naturformidling for børn og unge med fokus på kommunens naturskoler.
 • Udvidelse af kanosejladsen på Storå mht. periode og antal kanoer, men ikke mht. tidspunkter på døgnet.
 • Forlængelse af den eksisterende sti omkring Vandkraftsøen mod øst og etablering af ny bro over Storå ved Mejrup.

Samtidig gennemføres den handlings- og tidsplan for forbedret spildevandsrensning i det åbne land og de kloaksepareringsplaner, som er vedtaget med Spildevandsplan for Holstebro Kommune 2011 – 2016. Herved omlægges en del fælleskloakerede oplande til separate spilde- og regnvandsledninger, hvilket vil medføre at aflastning/udløb af spildevand fra overløbsværker fjernes og den hygiejniske kvalitet af badevandet forbedres.

Der vil ske en renovering af pumpestationerne og kloakledningerne i sommerhusområderne Ejsingholm og Handbjerg i 2013 med henblik på bedre badevandskvalitet i Limfjorden. Kloakering af ejendommene i store sommerhusområder vil ske i det omfang det er teknisk og økonomisk forsvarligt.

Retningslinier

 1. Der er udpeget Blå Flag badevandsstationer, badevandsstationer samt badevandsmålsatte områder jf. kortbilaget.
 2. Badevandsmålsatte områder, badevandsstationer, Blå Flag badevandstationer samt øvrige områder, der benyttes til badeformål, friholdes for spildevandsudledninger både direkte og indirekte.
 3. Udledninger fra overløbsbygværker, renseanlæg og regnbetingede udledninger i oplandet til disse områder skal begrænses mest muligt, og må ikke være årsag til, at målsætninger ikke kan opfyldes.
 4. Ved nye og eksisterende udledninger til badevandsmålsatte vandområder skal der foretages en miljømæssig vurdering af udledningens sundhedsmæssige og hygiejniske betydning.
 5. Badevandskvaliteten skal forbedres de steder, hvor den er spildevandspåvirket. De områder, hvor kvaliteten er forringet på grund af spildevandsudledninger, skal der udarbejdes handleplaner til afhjælpning af dette.
 6. Spildevand fra ejendomme, f.eks. sommerhuse, der ligger i oplandet til badevandsområder skal renses miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt, og må ikke være årsag til, at badevandskvaliteten ikke kan opfyldes.

Redegørelse

Redegørelse - Friluftsliv se den her

 


 

 

 

Kortbilag 1
Cykelruter og landskabsområder  

Kortbilag 2
Badevandsområder / stationer

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed