Du er her: Forside Udviklingsmål for kommunen Friluftsliv Redegørelse - Friluftsliv

Redegørelse - Friluftsliv

I den forløbne planperiode har kommunen gennemført en række tiltag til opfyldelse af målene i Kommuneplan 2009, samtidig med at vedtagelsen af en egentlig naturpolitik i 2011 har sat en række nye mål. Nogle af de vigtigste tiltag i planperioden er beskrevet under de enkelte afsnit.

Mere fritid - større forventninger

Ved at udvikle mulighederne for et aktivt friluftsliv vil kommunen give mulighed for flere naturoplevelser og øget sundhed, og dermed en højere livskvalitet for befolkningen.

Med en stigende velfærd, mere fritid og et ønske om øget turisme, er behovet for tilbud til understøttelse af ferie- og friluftsliv kraftigt stigende både blandt turister og i den lokale befolkning. Det er vigtigt med en balance mellem benyttelse og beskyttelse af naturen, men den vestjyske natur er stor og rummelig. Der er et meget stort potentiale for udvikling af friluftsliv i kommunen.

Bedre faciliteter

Erfaringer fra tidligere projekter viser, at befolkningens forventninger til de faciliteter de møder er stigende. En trampesti i et naturområde er ikke altid nok. Nu forventes borde og bænke, grillpladser, toiletfaciliteter m.m. Gennem planlægning er der behov for en vis styring af adgang til, og brug af naturen, da ikke alle aktiviteter fungerer lige godt sammen. F.eks. er der behov for særlige ridestier, da vandrestier tager skade af hovslag, eller særlige områder hvor cykling med mountainbike er tilladt.

Friluftsliv omfatter mange forskellige aktiviteter som f.eks. vandreture, løb, cykling, mountainbike, ridning, fiskeri, jagt, vandscooter, sejlads, rapelling eller blot oplevelse af naturen selv. Kendetegnende for alle er behov for adgang til naturen.

Hvad er gennemført

I Vestre Plantage og ved Bjerghuse er opstillet nye toiletbygninger. Forholdene for lystfiskeri i Thorsminde er forbedret betydeligt.

Adgang til naturen

Naturbeskyttelsesloven sætter de overordnede rammer for hvor og hvordan, man må færdes i det åbne land. For eksempel er der indenfor visse rammer adgang til færdsel på stranden, på veje og stier i det åbne land, på udyrkede arealer og på veje og stier i private skove. 

Jordejerne i Vestjylland er generelt ikke karrige med at lade folk gå på deres ejendomme. Alligevel oplever man ind imellem trængsel de steder, hvor folk er sikre på at have lovlig adgang, mens andre muligheder benyttes meget lidt. Indenfor kommunen findes en del afmærkede vandreruter med offentlig adgang. Her ved befolkningen, at man må færdes, og en del stier benyttes meget.

Naturbeskyttelsesloven, der administreres af kommunen, sikrer adgang til naturen, men der vil i fremtiden være behov for frivillige aftaler med private lodsejere, der giver øget adgang til de privatejede områder, samt muligheder for anlæg af stier m.m. til fremme af friluftslivet.

Stinettet kan blive bedre endnu

Muligheder for at bevæge sig fra bysamfundene, hvor de fleste af borgerne bor, og ud i naturen ad vandre- og cykelruter skal fortsat forbedres. Mulighederne for at forbinde eksempelvis Ulfborg og Vemb med Nissum Fjord bør undersøges.

For Holstebro bys vedkommende bør der anlægges flere vandre- og cykelruter fra centrum og ud i de nærliggende ådale og andre naturområder. Planlægningen skal sikre et mere sammenhængende stinet. Kommunen har fortsat fokus på at forbedre stisystemerne.

Hvad er gennemført

I den forløbne planperiode er der etableret en handicapvenlig sti fra Holstebro Centrum langs Vegen Å og ud til Naturskolen Skovlund. Der er ligeledes etableret nye stiforløb ved Stampestrømmen og ved Thorsminde. Sammen med Nissum Fjord Netværket arbejdes for et sammenhængende stinetværk ved Nissum Fjord.

Cykling i naturen

Generelt er cykling tilladt på veje og stier. Nettet af cykelstier udvides til stadighed – i forbindelse med nye boligkvarterer anlægges stisystemer. Kommunen agter at fortsætte denne udbygning, også for at sikre adgang fra beboelsesområder og ud i naturen.

En speciel problemstilling gælder cyklingen ude i selve naturen, typisk på mountainbikes. Naturbeskyttelsesloven tillader cykling ad veje og stier, men på de fleste anlagte naturstier tillades cykling ikke. Der findes mountainbikestier i kommunen, men mulighederne er små. Kommunen vil arbejde for at forbedre mulighederne.

Igennem kommunen passerer en række regionale og lokale cykelruter, som følger eksisterende veje og stier, se kortbilag nr. xxx

Pilgrimsruter

Der er tilrettelagt to pilgrimsruter i Holstebro Kommune, de er tilrettelagt for vandrere, men kan også bruges af cyklister. Nissum Fjordruten fortæller primært om de kirker der ligger rundt om Nissum Fjord. Klosterruten der strækker sig fra Holstebro by og rundt i den nordøstlige del af kommunen fortæller både om kirker og klostre i området.

Hvad er gennemført

Der er etableret cykelstier på følgende strækninger: Fra Tvis til Holstebro. Fra Ulfborg til Staby og til Husby. Fra Vinderup til industriområdet Tværmose

Ridestier

Adgangen til ridning i det åbne land er ofte kilde til diskussion. Dels rummer naturbeskyttelsesloven nogle restriktioner for adgangen, og dels er antallet af deciderede ridestier meget lille i Vestjylland. Da rytterne endvidere bor spredt over området, har udbygningen af ridemulighederne typisk ikke haft den højeste prioritet. En mulighed er at anlægge ’hovslag’ i forbindelse med nyanlæggelse af stier.

Lejrpladser

Spredt i kommunen er der mulighed for lejrslagning – dels på campingpladser, og dels på pladser med shelters eller helt primitive lejrpladser. Langs Storåen er i forbindelse med kanofarten anlagt et antal primitive lejrpladser. Erfaringer fra blandt andet Præstbjerg Naturcenter har vist et stort behov for faciliteter for overnatning og madlavning i naturnære omgivelser.

Der arbejdes fortløbende med mulighederne for at benytte kommunalt ejede arealer til at opbygge nye naturcentre. Centrene kan bl.a. indeholde faciliteter som shelters, lege- og bålpladser samt vandrestier og stier til ridning og mountainbiketure. De smukke naturarealer syd for Vandkraftsøen kunne være en bynær placeringsmulighed.
De temmelig store kommunalt ejede arealer kunne også bruges som udgangspunkt for forsøg med ’allemandsretten’ – altså en stærkt udvidet ret til at slå lejr som man kender det fra Norge og Sverige.

Sejlads

Der er mulighed for kanosejlads på Storå fra Gødstrup Sø via Holstebro til Vemb. Der er i alt 60 kanoer, som udlejes via turistkontorerne i Herning og Holstebro. Langs åen er der etableret et antal primitive lejrpladser.

I dag er det i henhold til vandløbsregulativerne kun tilladt at sejle på Storå og Vandkraftsøen. Kommunen er i gang med at undersøge mulighederne for at lukke op for øget sejlads på de større vandløb.  I Nissum Fjord gælder et ret kompliceret sæt af begrænsninger for sejladsen, og da fjorden samtidig er meget lavvandet, er mulighederne for rekreativ sejlads mindre. Limfjorden har derimod stor betydning for den rekreative sejlads. Der er mulighed for at sætte båd i vandet ved blandt andet Handbjerg og Ejsing.

Hvad er gennemført

Faciliteterne for kanosejlands på Storåen er forbedret ved renovering af overnatningspladser. Der er opstillet nye shelterspladser ved Kloster Havn og Kytterup Havn (i samarbejde med Nissum Fjord Netværket) samt ved Vandkraftsøen.

Planerne om en lystbådehavn ved Handbjerg er tæt på realisering. Financieringen er faldet på plads, projekteringen pågår og lystbådehavnen forventes taget i brug i løbet af sommeren 2013.

Børn i naturen

Blandt børn og unge er traditionelle friluftsinteresser som spejderliv og lystfiskeri under hård konkurrence fra forskellige underholdningstilbud. Samtidig vokser kun et mindretal af børn op med en tilknytning til naturen gennem landbrug eller fiskeri.

En opfattelse af at "spændende natur" kun er noget, der findes i fjerne verdensdele, er ofte resultatet. Sådan behøver det ikke at være. I kommunen findes i dag 2 skovbørnehaver, hvor leg i naturen er en del af hverdagen. De øvrige børneinstitutioner har muligheder for at tage børnene med ud i naturen, men for nogle institutioner mangler der oplagte mål tæt på – og transporten til attraktive områder er dyr eller besværlig.

Der synes at være muligheder for at opbygge flere små ’naturbaser’ på kommunens arealer med institutioner, skoler, dagplejere som målgrupper. En sådan naturbase kunne for eksempel bestå af en shelter, en bålplads, et toilet og naturlige legeredskaber.

Hvad er gennemført

Der er indført gratis fiskeri i Storå på de strækninger, hvor kommunen er bredejer.

Information om friluftsliv

Information om mulighederne for friluftsliv i kommunen er en meget vigtig del af den fremtidige indsats. Brugen af internettet vil fremover være afgørende for denne kommunikation. Mere traditionel information som udgivelse af informationsfoldere, skiltning, afmærkning af stier osv. vil dog ikke miste sin betydning.  Kommunen vil fremover sætte stor fokus på børn, unge og handicappede i denne forbindelse.

Naturvejledning

Naturvejledningen i kommunen har flere ben at stå på. Der findes naturskoler i Thorsminde og Skovlund i Holstebro. Det er planen, at alle kommunens 5. klasser skal besøge naturskolen i Thorsminde.

Naturskolen Skovlund er i princippet ’ubemandet’, men rummer meget gode faciliteter for læring og oplevelser. Samtidig tilbyder kommunen arrangerede ture med naturvejleder. Det sker både for at fortælle om de tiltag, som kommunen arbejder med på natur- og miljøområdet, og for at formidle de værdier der arbejdes på at beskytte. 

Endelig skal det nævnes at andre institutioner og foreninger også arrangerer naturvejledning – for eksempel Hjerl Hede og Dansk Ornitologisk Forening. Erfaringen viser, at der er et meget stort publikum for naturvejledning, og at der er store udviklingsperspektiver i emnet.

Hvad er gennemført

Der er årligt gennemført omkring 15 offentlige naturvejlederarrangementer med 40-50 deltagere i gennemsnit.

Naturen i byerne

Den bynære natur benyttes specielt meget af borgerne, hvilket man let kan forvisse sig om en søndag i Vestre Plantage ved Holstebro. De ’grønne kiler’ ind i byerne har således meget stor betydning for det daglige friluftsliv

Kommunen vil fremover arbejde aktivt for at øge naturindholdet i bysamfundene - i nyanlagte boligområder som Søparken i Ulfborg og Sletten ved Holstebro er store grønne områder allerede en del af planlægningen.

Badevand

Holstebro Kommune har 9 EU badevandsstationer og 3 Blå Flag stationer. Der arbejdes på at få flere badevandsstationer ved hjælp af de nævnte handleplaner.

Ifølge Badevandsdirektivet skal alle badevandsstationer undersøges for E. coli og enterokokker, som begge er indikatorer for fækal forurening fra mennesker og dyr. E. coli og enterokokker er som regel ikke patogene, men de bruges som indikatorer på andre og farligere bakterier og virus, som ligeledes kommer fra tarmsystemet.

Kravet til badevandet, som skal være opfyldt senest 2015, er som minimum ”Tilfredsstillende kvalitet”. Kategorien: Tilfredsstillende kvalitet kan opnås, hvis bakteriekoncentrationerne for de 2 nævnte indikatorbakterier overholdes.

Badevandsstationer

Alle badevandsstationer overvåges i badesæsonen 1. maj til 1. september. Der udtages 4 til 10 prøver på hver station afhængigt af de foregående års resultater. Ved hver prøvetagning udtages prøve til bakteriologisk kontrol samt observeringer af vind, strøm, nedbør, antal badende, sigtedybde osv.

Badevandsstationerne indberettes 1 gang årligt til By- og Landskabsstyrrelsen via en national database/Mermaid, som ligeledes beregner årskontrol og dermed hvorvidt badevandskvaliteten er overholdt, og om der er opnået tilfredsstillende kvalitet.

Hvad er gennemført

På grund af problemer med badevandskvaliteten i Limfjorden/Venø Bugt ved badevandsstationerne Ejsingholm og Handbjerg, har kommunen i perioden 2008 - 2012 foretaget undersøgelser af badevandskvaliteten og tilledninger af spildevand til Venø Bugt. De væsentligste kilder er et overløbsbygværk i kloakoplandet til Vinderup, derefter udledning/overløb fra Vinderup Renseanlæg, samt et vist bidrag fra pumpestationerne i sommerhusområderne Ejsingholm og Handbjerg.

Der er etableret forsinkelsesbassin på Vinderup Renseanlæg i 2011. En del fælleskloakeret oplande i Vinderup omlægges til separate spildevands- og regnvandsledninger i perioden 2013 – 2016 jf. kommunens Spildevandsplan. Det vil medføre, at udløb af spildevand fra overløbsbygværker til vandløb fjernes. I de resterende fælleskloak oplande vil der i samme periode blive etableret bassiner ved overløbsbygværker med udledning af spildevand.

Pumpestationer og kloakledninger i sommerhusområderne Ejsingholm og Handbjerg renoveres i 2013. Ligeledes i 2013 meddeler kommunen påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land ved ejendomme med udledning af mekanisk/urenset spildevand til vandløb med udledning til Limfjorden.

Disse tiltag vil samlet set betyde en forbedring af den hygiejniske vandkvalitet i vandløbene med udledning til Limfjorden, og dermed en forbedring af badevandskvaliteten i Limfjorden, hvor der pt. er udledning af spildevand i kraftig nedbør.

 

 

 

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed