Du er her: Forside Udviklingsmål for kommunen Infrastruktur og trafik Redegørelse - Infrastruktur

Redegørelse - Infrastruktur

Motorvejen Holstebro – Herning 

Vejdirektoratet er bygherre på motorvejsprojektet. Der gøres store anstrengelser for at afbøde de ulemper som et stort vejanlæg altid vil medføre:

 • Det gælder bl.a. jordfordeling, så de berørte landbrug, så vidt mulig, får samlet deres jord på samme side af vejen.
 • Det gælder få, men velvalgte tilslutningsanlæg til motorvejen.
 • Det gælder et større antal over- og underføringer af sideveje, ca. 40.
 • Det gælder faunapassager, så store og små dyr kan følge deres instinktive ruter på tværs af motorvejen
 • Det gælder erstatningsnatur og regnvandsbassiner.
 • Det gælder støjafskærmning langs tæt beboede områder.

I mange af disse delprojekter er Holstebro Kommune myndighed og den nødvendige myndighedsbehandling skal være professionel og hurtig.

Ringvejen

Efterhånden som Holstebro udbygges får Ringvejen mere og mere dobbeltfunktion – som hovedlandevej og som ringforbindelse for den interne trafik i og omkring byen. Trafikmængden stiger og årsdøgntrafikken er i dag 13-18.000 biler, og i 2020 forventes den at ligge på 19-21.000 biler/døgn.

For at imødegå de stigende trængselsproblemer på Ringvejen, har Vejdirektoratet gennemført  ombygning af krydsene ved Herningvej og Kassernevej, og planlægger senere gennemførelse af ombygning af krydsene  Viborgvej, Lægårdvej, Stationsvej og Nørrebrogade.

Ligeledes har Vejdirektoratet gennemført vejombygninger for  mulig kørsel med Modulvogntog rundt på Ringvejen fra krydset ved Herningvej og frem til Struer landevej, således Modulvogntogene kan passere.

For at aflaste Ringvejens nordligste del er Nordre Ringvej inden for de senere år blevet udbygget mod vest, og er nu fremme ved Mozarts Vej og planlægges ført frem til Vilhelmsborgvej ved Krunderup. (En del af VVM-redegørelsen).  Endvidere er første del af Østre Ringvej etableret fra rundkørslen på Viborgvej, i forbindelse med omlægning af Lægårdvej (nyt erhvervsområde)

Men hvorledes den fremtidige udbygning af såvel Ringvejen som Nordre- og Østre Ringvej vil ske, afhænger af hvilken vejtrace for den kommende motorvej der vedtages.

Omfartsveje Mejrup

Der har tidligere, i samarbejde med Vejdirektoratet, været udarbejdet planer for en omfartsvej nord om Mejrup Kirkeby og dette er der også disponeret for, ved den vestlige rundkørsel på Viborgvej ved Tvis Møllevej og Østre Ringvej. Men en endelig placering vil være meget afhængig af beslutning om den kommende trace, for motorvejen til Holstebro. 

Vinderup

Den påtænkte og planlagte omfartsvej vest om Vinderup by – mellem Struervej og Skivevej vil aflaste handelsgaden for bl.a. den tunge gennemgående trafik.
I sammenhæng med planlægning af motorvejen mellem Holstebro og Herning skal det vurderes i hvor stor udstrækning landevejen mellem Holstebro og Vinderup bliver ”fødevej / aftagevej” for trafikken til og fra Sallingområdet. Det kan få indflydelse på tidspunktet for hvornår der kan være behov for en omfartsvej.

Trafiksikkerhed

På trods af den generelle stigning i trafikmængden, er antallet af trafikuheld med personskade i perioden 1997 til 2007 faldet i Region Midtjylland og samlet også i hele landet, men med et knap så markant et fald i den vestlige del af regionen, hvorfor Holstebro Kommune i 2009 besluttede at der skulle udarbejdes en Trafiksikkerhedsplan.

Trafiksikkerhedsplanen blev vedtaget i Byrådet august 2009 og hovedformålet var, at udpege de trafiksikkerhedsudfordringer, der er på kommunens vejnet og fastlægge de mål, som Holstebro Kommune vil arbejde mod at opfylde i den kommende periode frem til og med 2017.
Ligeledes skal planen være et redskab i forbindelse med harmonisering og fastlæggelse af de fremtidige trafiksikkerhedsrutiner, i samordning af trafikdata, i håndtering af borgerhenvendelser og etablering af nye samarbejdsrelationer internt og eksternt i forhold til andre aktører på trafiksikkerhedsområdet.

Udover trafiksikkerhedsplanen, har Holstebro Kommune udarbejdet en vejklassificeringsplan, en hastighedsplan og en cykelruteplan.

Vejklassificeringsplanen fastlægger, hvilken vejklasse de enkelte veje i kommunen tilhører samt definerer nogle geometriske krav for de enkelte vejklasser.

Hastighedsplanen fastlægger hastighedsgrænsen på samtlige veje i byzonerne, samt definerer nogle krav til hastighedsgrænser på vejnettet i det åbne land, samt hvilke hastighedsdæmpende foranstaltninger der kan anvendes i de enkelte vejklasser.

Cykelruteplanen fastlægger det net af cykelruter der er eller bør etableres i kommunen.

Trafiksikkerhedsarbejdet prioriteres således højt og indgår på alle niveauer i trafikplanlægningen. Der gennemføres specielt målrettet indsatser på følgende områder:'

 • Trafiksikkerhedsrevision af nyanlæg og ombygning af trafikanlæg.
 • Løbende forbedringer af eksisterende trafikanlæg.
 • Deltagelse i lokale og landsdækkende sikkerhedskampagner for at påvirke trafikanternes opførelse i trafikken.
 • Regionalt sikkerhedssamarbejde. 
 • Undervisning af skolebørn i ansvarlig trafikkultur.
 • Sammenhængende kollektiv trafik.
 • Der samarbejdes med DSB om en helhedsplan for Stationsvejområdet. Samarbejdet indbefatter også omlægning af rutebilstationen til en moderne fælles busterminal.
 • Arbejdet med helhedsplanen vil overordnet tage udgangspunkt i den bedst mulig koordinering af busser, tog, cykeltrafik og biltrafik. I den forbindelse vil der ligeledes komme et øget samarbejde mellem Rutebilstationen og Banegården – f.eks. med hensyn til ventefaciliteter.

Togdrift

Samtidig med, at passagertallet i togene de fleste steder i regionen har været stigende, har det vestjyske område lidt under dårligt og nedslidt banenet, men i 2010 blev skinnerne på strækningen Holstebro – Herning samt Holstebro – Struer udskiftet, hvilket har givet et serviceløft med hensyn til øget hastighed og større driftsikkerhed. Holstebro Kommune ønsker stadigvæk forbedring af togdriften på strækningen Struer-Vejle, således at den udbygges til dobbeltspor.

Holstebro by er knudepunkt for den kollektive trafik på følgende strækninger, hvor henholdsvis DSB og Arriva er operatører:
Holstebro – Herning – Fredericia/Århus
Holstebro – Struer - Thisted/Langå
Holstebro – Vemb – Ringkøbing – Esbjerg

Både DSB og Arriva har planer om at optimere driften i Vestjylland. Det er kommunens intention at Lemvigbanen også bliver en del af trafikknudepunktet.

Tvis er et af de tre vækstcentre i Holstebro by hvor der forventes en betydelig vækst både i forhold til erhvervs- og boligudbygning. I takt med udbygningen kan der med fordel arbejdes på at genetablere trinbrættet i byen. Det kan aflaste noget af den lokale trafik til Holstebro by.

Togfonden

Den 13. januar 2014 har Regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Enhedslisten indgået aftale om en moderne Jernbane – udmøntning af Togfonden DK. Med aftalen afsættes 28,5 milliarder kroner til et historisk løft af den danske jernbane.

Aftalen indebærer, at Timemodellen gennemføres, og at størstedelen af jernbanen i Danmark elektrificeres.Med aftalen gennemføres der samtidig hastighedsopgraderinger af en lang række regionale baner, som særligt vil komme danskere i yderområder til gode og forstærke de markante rejsetidsgevinster, som Timemodellen medfører.

Med aftalen er det bl.a. også besluttet at anlægge en helt ny bane til Billund og at investere i ekstra spor og øget kapacitet i Nordjylland, ved Gødstrup station ifm. det nye sygehus, mellem Herning og Holstebro og ved Ny Ellebjerg station. 

Hovedelementerne i togaftalen med særlig konsekvens for Nordvestjylland:

Realisering af Timemodellen for samlet ca. 14,8 mia. kr.:

Timemodellen på hovedstrækningerne vil give afsmittende effekt på antal afgange og tidsgevinster til og fra Nordvestjylland.

Parterne er enige om at afsætte 8,7 mia. kr. til elektrificering af størstedelen af det danske jernbanenet.

Det danske jernbanenet er i dag kun delvist elektrificeret. Med Togfonden DK elektrificeres følgende strækninger frem mod midten af 2020’erne:

 • Fredericia – Aalborg 2021-2023
 • Aalborg – Frederikshavn 2023-2025
 • Vejle – Struer 2024-2026
 • Roskilde – Kalundborg 2022-2024

Elektrificering af jernbanen bidrager til at nå målet om at gøre jernbanen uafhængig af fossile brændstoffer og forøge andelen af vedvarende energi. Samtidig gør elektrificeringen det muligt fremover at indkøbe standardiserede, hurtige moderne el-tog.

Regionale opgraderinger for samlet 1.240 mio. kr.:

 • Aalborg – Frederikshavn
 • Struer – Thisted
 • Langå – Struer
 • Østerport – Helsingør
 • Vejle – Struer
 • Esbjerg – Struer
 • Skanderborg – Skjern
 • Bramming – Tønder
 • Holbæk-Kalundborg
 • Køge Nord – Næstved
 • Tinglev – Sønderborg

Med disse hastighedsopgraderinger vil der blive tale om markant kortere rejsetider for de rejsende på regionalstrækningerne i Jylland og på Sjælland. Rejsetiderne forventes således forkortet med:

 • 16 minutter Aalborg – Frederikshavn
 • 23 minutter Struer – Thisted
 • 14 minutter Langå – Struer
 • 6 minutter Østerport - Helsingør
 • 24 minutter Vejle – Struer
 • 35 minutter Esbjerg – Struer
 •  20 minutter Skanderborg – Skjern
 • 14 minutter Bramming – Tønder
 • 14 minutter Holbæk-Kalundborg
 • 10 minutter Køge Nord – Næstved
 • Ca. 1 minut Tinglev - Sønderborg

Ekstra spor ved Gødstrup Station

Et ekstra spor ved Gødstrup Station vil forbedre togforbindelserne til det nye regionale supersygehus. Der afsættes 42 mio. kr. til projektet med henblik på gennemførelse efter Signalprogrammets udrulning på strækningen.

Ekstra kapacitet på banen mellem Herning og Holstebro

Der afsættes 50 mio. kr. til nærmere at undersøge og udbygge kapaciteten på banen mellem Herning og Holstebro. Formålet med at udbygge kapaciteten på banen er at muliggøre, at der kan køre op til tre tog i timen på banen mellem Herning og Holstebro og dermed – sammen med det ekstra spor ved Gødstrup Station - skabe grundlag for at køre direkte tog mellem Aarhus og Holstebro.

Pulje til parkering

For at sikre, at det bliver attraktivt at skifte fra bil til tog lægger parterne vægt på, at der etableres et tilstrækkeligt antal stationsnære parkeringspladser - særligt på de stationer som betjenes af Superlyn. Parterne er enige om at igangsætte en særskilt analyse med DSB om udbygning af parkeringspladser ved stationerne i de byer, der betjenes af Superlyn. Med udgangspunkt i analysens anbefalinger vil parterne medvirke til etableringen af flere parkeringspladser ved stationerne i et fælles statsligt- kommunalt samarbejde. Parterne afsætter til dette formål en pulje på 200 mio. kr. til medfinansiering af kommunale parkeringspladser ved stationerne.

Forundersøgelse af ny bane Aarhus-Galten-Silkeborg

En ny direkte bane Aarhus-Galten-Silkeborg vil styrke områdets sammenhæng med banebetjeningen i Østjylland, koblingen til Timemodellen og letbanebetjening i og omkring Aarhus. Parterne bag aftale om en moderne jernbane støtter op om etableringen af den nye bane. Der afsættes 4 mio. kr. til en forundersøgelse af en ny bane Aarhus-Galten-Silkeborg, herunder belysning af synergi-effekter med Timemodellen. Parterne vil senest i 2024 skulle træffe beslutning om projektet, herunder igangsættelse af en evt. VVM-undersøgelse.

Busdrift

Hele busdriftsområdet er under pres især økonomisk og ikke mindst pga. dalene passagertal, og Regionens ønske om mindre parallel trafik d.v.s. ikke tog og busser på samme strækninger gør, at man i fremtiden må forvente en reduktion af afgange og ruter på de regionale busruter. Derfor må det også stadigvæk være målet, at sikre så mange ruter opretholdes af hensyn til bl.a. landdistrikterne.
Endvidere er det politisk besluttet, at der skal planlægges og gennemføres en flytning af bybusterminalen fra Slotsgade til fælles busterminal ved Banegården ved Stationsvej.

It-infrastruktur

En almen bredbåndsinfrastruktur er en væsentlig forudsætning for, at Holstebro Kommune og Region Midtjylland forsat bliver en del af det af det højteknologiske samfund.
Bredbåndsinfrastrukturen giver kommunens og regionens virksomheder adgang til det globale marked og den voksende digitale økonomi, hvilket er en forudsætning for forsat vækst og udvikling i kommunens og regionens erhvervsliv.

Den fremmer ligeledes den offentlige sektor og befolkningens anvendelse af ny informations- og kommunikationsteknologi. Udbredelsen af bredbånd i hovedparten af Region Midtjyllands nuværende kommuner er øget væsentlig de senere år.
 
Det var primært kommunerne i den midt og vestlige del i regionen, der haltede bagefter. Efterhånden er det kun enkelte områder i den vestlige del, der ikke er dækket ind med mulighed for bredbåndstilslutning.

Holstebro Kommune har en væsentlig opgave i at fremme færdiggørelsen af udbredelsen af bredbåndsnettet og eventuelt også anvende trådløse teknologier. Manglende udbredelse kan blive en hindring for borgernes muligheder for fjernundervisning og telemedicin, samt en hindring for væksten og udvikling af erhvervsvirksomheder i landdistrikterne.

Kortbilag 1
Planlagte veje og vejklasser

 

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed