Klimatilpasning

Mål

  • Oversvømmelsesskader på mennesker, ejendomme og miljø som følge af klimaforandringer minimeres.
  • Overblik og systematiserede klimatilpasningsindsatser ved at kortlægge og prioritere indsatsområder (fokusområder)
  • Helhedsorienteret klimatilpasningsindsats koordineret med nabokommuner, forsyningsselskaber og beredskab.

Handlinger

Der udarbejdes på grundlag af risikokortet en handleplan for klimatilpasning, som sikrer, at vi får lavet de undersøgelser der skal til for at finde frem til de bedste løsninger til sikring mod oversvømmelse ved skybrud og tøbrud og oversvømmelser som følge af vandstandsstigninger i havet  og grundvandet.

Handleplanen indeholder løsningsforslag på 2 niveauer: 1. Projekter der er besluttet , 2. Projekt ideer, der skal undersøges. Projekterne er nærmere beskrevet i Klimatilpasningsplanen.

Der sker en offentliggørelse af risikokort og offentlig høringsperiode inden byrådets endelige vedtagelse af klimatilpasningsplanen.

Der etableres en indberetningsadgang fra kommunens hjemmeside, hvor man som  borger kan man foretage en indberetning af hvor i kommunen, der er oversvømmelser i forbindelse med større skybrud. Indberetningerne vil indgå i planlægningsarbejdet til klimatilpasning.

Der etableres samarbejdsfora på tværs af kommunegrænser med henblik på at sikre helhedsorienterede løsninger (eksempler: Storå Samarbejdsforum, samarbejde med Herning og Ikast-Brande kommuner om oplandet til Storå-vandløbssystemet)

Kommune indgår i samarbejdsprojekter om løsninger om tilbageholdelse af vand på landet (Eksempel: Landmanden som vandforvalter.

Byrådet indarbejder forudsætninger for klimatilpasning i sektorplanlægningen, herunder spildevandsplanen, og i lokalplaner, hvor dette er relevant.

Risikoudpegningen og handleplan revideres løbende inden for 4 årige revisionsperiode.

Klimatilpasningsplanen suppleres inden 2016 med en risikosstyringsplan for Storåen   (jf. EU oversvømmelsesdirektivet)

Retningslinier

  1. Værdisætning af de skader, som en oversvømmelse ville kunne forårsage fastsættes ud fra et sæt standardværdier for bygnings og anvendelsestyper (Værdikort)
  2. Der beskrives på kort et risikobillede for hver af 4 typer oversvømmelses-temaer:  Kloakker, vandløb, havet og grundvand.
  3. Risikoområder udpeges indenfor oversvømmede områder hvor vanddybden overstiger en 10 cm. Risikoområder defineres som et oversvømmet område (> 10 cm), der har sammenfald med et område med høj værdisætning jf. værdikortet

Redegørelse

Redegørelse - Klimatilpasning se den her

 

 

Vandstandspæl i Storå den 21. januar 2007

 

Folder om sikring mod oversvømmelser fra Storå

foråret 2012 

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed