Du er her: Forside Udviklingsmål for kommunen Klimatilpasning Redegørelse - Klimatilpasning

Redegørelse - Klimatilpasning

Regeringsgrundlag

Klimaet er under forandring, og det skal vi som kommune forholde os til. Vi må forvente mere nedbør, flere skybrud og havvandsstigninger.

Derfor skal alle kommuner som grundlag for en klimatilpasningsplan udarbejde kort, der viser hvordan klimaforandringerne forventes at påvirke vandløbene, kloaksystemet og havvandstanden.

I regeringsgrundlaget oktober 2011 er klimatilpasning indarbejdet som en vigtig samfunds- og investeringssatsning.

Klimatilpasningsplan

Klimatilpasningsplanen udstikker rammerne for, hvordan kommunen overordnet skal tilpasse sig konsekvenserne af klimaændringerne.

Denne første udgave af klimatilpasningsplanen beskæftiger sig udelukkende med konsekvenserne af de klimaforandringer, der resulterer i mere vand. Mere vand i form af nedbør, højere grundvandsspejl og havvandsstigninger.

Holstebro kommunen gennemstrømmes af Storå vandløbssystemet . Ved store afstrømninger fra det 830 km2 store opland opstrøms Holstebro opstår der af og til oversvømmelser.

De store afstrømninger opstår ved langvarig og kraftig regn som i vinteren 2006 – 2007 eller af tøbrud som oplevet ved den store oversvømmelse i 1970 og oversvømmelsen i 2011.

Statslig vejledning

Ifølge den statslige vejledning om klimatilpasningsplaner skal en klimatilpasningsplan indeholde en risikokortlægning og en beskrivelse af kommunens indsats.

Risikokortlægningen er udført i forhold til 4 forskellige oversvømmelsestemaer, der hver især danner grundlag for et risikobillede.  De 4 temaer er:

 

  1. Oversvømmelse fra kloakker.
  2. Oversvømmelse fra vandløb.
  3. Oversvømmelser fra havet.
  4. Oversvømmelse med grundvand.


Kloakkerne løber over når regnvandssystemernes kapacitet er overskredet. Dette sker lokalt i forbindelse med usædvanlige store nedbørsmængder over kort tid i forbindelse med et skybrud eller lignende.

Disse oversvømmelsestyper er vist i risikokortet for kloakerede områder.

Langvarig regn med mere ”normale” regnintensiteter eller et pludseligt tøbrud giver anledning til ekstrem stor afstrømning af overfladevand til vandløbene som afvander området.

Dette kan give anledning til usædvanlig høj vandstand i vandløbene med oversvømmelse til følge i de lavest liggende områder op til åen. Det er disse situationer der er vist i risikokortet for vandløb.

Stigning af havvandspejlet

Klimaeksperterne forudser en stigning af havvandsspejlet i havet omkring Danmark på mellem 0,3 og 1,4 m over de næste 100 år.

Risikokortet for oversvømmelser fra havet viser hvilke udfordringer dette medfører i Holstebro Kommune.

Også grundvandsspejlet påvirkes af de ændrede nedbørs og fordampningsforhold. Disse fænomener giver yderligere udfordringer med oversvømmelse idet jordens evne til at tilbageholde vandet reduceres, når grundvandet står højt.

Der er regnet for ”ekstreme” regnhændelser, som de vil se ud i år 2050. Til grund for risikokortene er anvendt en ”ekstrem” regnhændelser, der referer til en statistisk forekomst svarende til 1/50 år (50 års hændelse). 

Sårbare områder

Sårbare områder udpeges hvor vanddybden overstiger en kritisk værdi (h), som er afhængig af oversvømmelsestypen. Ved at vælge h = 10 cm vil en normal kantsten optræde som en barrierre for oversvømmelsens udbredelse. De sårbare områder sammenholdes med værdikortet.

Værdikortet er en geografisk fremstilling af ”værdier” i form af bygnings og anvendelsesfunktioner inden for et område (celle) på 100 x 100 m.

Værdisætningen er fastsat ud fra et sæt standardværdier for bygnings og anvendelsestype. Som reference til standardværdier anvendes Bilag 3 i ”Skabelon til klimatilpasningsplan” som er resultat af et projekt igangsat af Region Midtjylland og udført i fællesskab med en række kommuner , forsyningsselskaber og rådgivere i og udenfor regionen.

Det videre arbejde

Klimatilpasningsplanen er dynamisk. Arbejdet med klimatilpasningsplanen skal munde ud i en handleplan, som skal sikre, at vi får lavet de undersøgelser, der skal til for at finde frem til de bedste løsninger.

Der vil derfor løbende blive arbejdet med at undersøge nye ideer, der kan bidrage til klimatilpasning. I denne proces vil kommunen ligge vægt på at inddrage borgere, virksomheder og videnscentre.

Naturstyrelsen og Kystdirektoratet har udarbejdet risikoanalyser for de 10 områder der er udpeget efter oversvømmelsesdirektivet, her under Holstebro by.

På baggrund af udpegningerne og risikoanalyserne skal kommunen udarbejde en risikostyringsplan. Denne skal have særlig vægt på forebyggelse, sikring og beredskab.

Kommunerne skal senest 22. december 2014 offentliggøre forslag til risikostyringsplaner, og senest 22. oktober 2015 vedtage risikostyringsplanen for det udpegede risikoområde.

 

 

 


 

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed