Kulturmiljø - bevaringsværdige bygninger

Mål

 • At kulturhistoriske særpræg bevares.
 • Sikre kommunens bevaringsværdige bygninger.
 • Registrering af samtlige bygninger og bymiljøer der er opført før 1940.
 • Øget bevidsthed om forfædres liv og levemåder vil styrke borgernes interesse for kommunen.
 • Bevaringsindsatsen skal medvirke til at fremme bosætning erhvervsudvikling og turisme.

Handlinger

Byrådet vil sikre de bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer med det mål at fremme bosætningen og turisterhvervet. Det skal gøres ved at udvikle en målrettet strategi for kulturarven. Kommune- og lokalplanlægningen skal sikre og styre udviklingen i de bevaringsværdige områder. Værdierne skal indgå som en del af kommunens markedsføring - det vækstpotentiale der ligger i kulturarven skal udnyttes.

Kommuneplanlægning

Kommuneplanen er i sin karakter ikke et redskab, der kan sikre en egentlig bevarelse af de værdifulde kulturmiljøer. Ofte er der elementer i et kulturmiljø som vil kræve en mere direkte ressourceindsats, f.eks. i form af restaurering og vedligeholdelse. Dette er en opgave, der ikke kan løftes med kommuneplanen.

Kommuneplanen kan i mange tilfælde sikre en vis beskyttelse af værdierne mod andre indgreb. I de interesseafvejninger der foretages ved kommuneplanlægningen for et område bliver de kulturhistoriske interesser inddraget i afvejningerne i samme grad som øvrige interesser der varetages i kommuneplanlægningen.

For et område udpeget som et særligt værdifuldt kulturmiljø, foretages en vurdering i kommuneplanlægningen af om områdets nye anvendelse vil kunne skade kulturmiljøet. Det vil eventuelt kunne komme på tale at stille krav til hvilke hensyn der skal stilles for at kulturmiljøets værdier ikke skades.

Bygningsregistrering

Bygningsregistreringen skal løbende udvides, så samtlige bygninger, der er opført før 1940, kan tildeles en bevaringsværdi. Arbejdet udføres dels integreret i kommunens behandling af byggesager for ældre ejendomme, dels i tilknytning til arbejdet med nye lokalplaner og dels ved inddragelse af offentligheden.

Bygninger, der er opført efter 1940, vil løbende blive vurderet og de kan ligeledes tildeles en høj bevaringsværdi - på baggrund af f.eks. en tildeling af kommunens arkitekturpris.

Byområder

De registrerede bygninger er givet en bevaringsværdi på en skala fra 1 til 9, hvor 1 udtrykker den højeste bevaringsværdi og 9 den laveste. Bygninger med bevaringsværdi 1, 2,3 eller 4 skal søges bevaret. De nævnes i kommuneplanens rammedel som bevaringsværdige. Bygningerne kan ses her: www.kulturarv.dk/fbb

Det åbne land

I det åbne land er følgende bygninger registreret som bevaringsværdige: Engvej 6,Skovgaardvej 3, Knudsigvej 2, Nørrevej 5, Pallisbjergvej 3, Ryttergårdsvej 1, Stabyvej 70 samt Øgelstrupvej 2, Borbjerg Holmgård, Bukdalvej 52 (dele af bebyggelsen er fredet), Ulfborg Kirkebyvej 35, Vembvej 14, Hjelmvej 7, Trandumvej 12 og Geddalvej 52. Bygningerne kan ses her: www.kulturarv.dk/fbb

Transformatortårnene

NOE 2 (beliggende på matr. nr. 2f, Navr By, Navr), NOE 1000 (beliggende på matr. nr. 2e, Kærgårdene, Navr lige øst for bebyggelsen Kærgårdvej 5), NOE 9 (beliggende på matr. nr. 15a, Den nordvestlige del, Mejrup vest for Mosebyvej 35), NOE 13 (beliggende vest for Vester Trabjergvej 7, ved grænsen mellem matr. nr. 4a og 4h, Trabjerg By, Borbjerg), NOE 20 (beliggende 75 m øst for indkørslen til Fjordvejen 14, Gørding) og NOE 321 (beliggende på matr.nr. 2av, Krogsdal Hgd., Nr. Felding ved indkørslen til Sørvadvej 17)

Kirkeomgivelser

I 1980´erne aftalte amtet, kommunerne og kirkelige myndigheder, at lægge beskyttelsesområder omkring kirker. Områderne er delt i tre grader af beskyttelse, jo nærmere kirkerne desto mere beskyttelse. Kirkelige myndigheder høres, når der ønskes byggeri i beskyttelsesområder. Derved undgås byggeri og tilplantning der skæmmer kirkerne og deres omgivelser.

Bygningsregistrering

Der sker en løbende bygningsregistrering, så samtlige bygninger, der er opført før 1940, kan tildeles en bevaringsværdi. Arbejdet udføres dels integreret i kommunens behandling af byggesager for ældre ejendomme, dels i tilknytning til arbejdet med nye lokalplaner og dels ved inddragelse af offentligheden. De bevaringsværdige bygninger, der er registreret, kan ses her: http://www.kulturarv.dk/fbb

Viden om værdier

Information er et vigtigt redskab i beskyttelsen af de bevaringsværdige kulturmiljøer. En vigtig opgave for kommunen er, at skabe viden om og forståelse for de værdier, der skal beskyttes.

Mange af de kulturhistoriske værdifulde områder kan ikke direkte beskyttes gennem kommuneplanlægningen, men i den opfølgende planlægning, kan der laves bevarende lokalplaner. Beskyttelsen kan også gennemføres ved indgåelse af aftaler med ejere af privat ejendom, hvor en særlig beskyttelsesindsats eller skånsom driftsform kan være ønskelig.

Kulturkanon

For Holstebro Kommune er der udgivet en kulturkanon "99 værdier" er titlen. Den udpeger kulturværdier som arkitektur, kulturinstitutioner, kunst, historiske personer, kirker, miljøer, natur, bevaringsværdier og unikke detaljer.

Borgere med forskellig baggrund og holdninger har peget på væsentlige værdier for den enkelte og fællesskabet. Det er med til at udbrede et bredt kulturbegreb, som skaber borgernes interesse for at beskytte kulturværdierne.

Særligt værdifulde Kulturmiljøer

Udover de tre særligt værdifulde kulturmiljøer, der er nævnt nedenfor, er der registreret en lang række af kulturmiljøer i kommunen, der benævnes som kulturhistoriske bevaringsværdier. Se dem her

1. Oldtidsvejen se beskrivelse her

 • Oplevelsen af højenes sammenhæng og markering af vejforløb
 • Hulveje, veje og vejspor, som kan henføres til tidligere tiders færdsel i området
 • Mangehøje - del af Oldtidsvejen
 • Døeshøjene - del af Oldtidsvejen
 • Gravhøje ved Hornshøj - del af Oldtidsvejen
 • Gravhøje ved og i Mejrup - del af Oldtidsvejen
 • Albæk gravhøje - del af Oldtidsvejen
 • Gravhøje ved Kyndestoft - del af Oldtidsvejen
 • Gravhøje på Trabjerg bakker - del af Oldtidsvejen
 • Salshøje - del af Oldtidsvejen
 • Tinghøje på Stendis Hede - del af Oldtidsvejen
2. Nr. Vosborg - Skærum se beskrivelse her
 • Herregården Nørre Vosborg med tilhørende jorder
 • Voldstedet sydvest for de eksisterende bygninger
 • Skærum Bro, der vidner om stedets betydning som overfartssted
 • Bebyggelsen ved Skærum, der hovedsageligt har baggrund i den tidlige industri på stedet (teglværk, elværk, smedie, mejeri)

Retningslinier

 1. I beskyttelsesområder omkring kirker må byggeri, tilplantning og lignende ikke skæmme kirker og deres omgivelser.
 2. Områder udpeget som særligt værdifulde kulturmiljøer fremgår af kortbilag 1. Indenfor områder, udpeget som særligt værdifulde kulturmiljøer, skal inddragelse af areal til formål, der kan forringe de bærende kulturhistoriske værdier, så vidt muligt undgås. Nye anlæg og bebyggelse skal tilstræbes udformet og placeret således, at der ikke sker en forringelse af oplevelsen eller kvaliteten af de bærende kulturhistoriske værdier.
 3. I landskabet i øvrigt herunder bl.a. de kulturmiljøer, der fremgår af kortbilag 1, bør der inden igangsættelse af byggeri, anlægsarbejder og andre ændringer foretages en konkret vurdering af, om indgrebet er i strid med hensynet til kulturhistoriske interesser.

Redegørelse

I redegørelsen er de udpegede 16 kulturhistoriske bevaringsværdier oplistet. En beskrivelse af de enkelte kulturmiljøer vil blive linket til de enkelte områder, når der foreligger nye historiske beskrivelser.

Redegørelse - Kulturmiljøer se den her

Særligt værdifulde kulturmiljøer

Kulturhistoriske bevaringsværdier

Kortbilag 1

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed